Spotkanie z ministrem Marcinem Warchołem w sprawie podniesienia stawek tłumaczy przysięgłych oraz z wiceprezesem Krajowej Rady Notarialnej w sprawie danych osobowych na aktach notarialnych

W piątek 15 czerwca 2018 r. odbyło się planowane od dawna spotkanie z ministrem Marcinem Warchołem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. PT TEPIS reprezentowali wiceprezes Joanna Miler-Cassino, członek Rady Naczelnej Anna Setkowicz-Ryszka i członek Komisji Rewizyjnej dr Mieczysław Żochowski. Wspomagał nas pan poseł Paweł Lisiecki, który już wcześniej rozmawiał z ministrem Warchołem w sprawie podniesienia stawek tłumaczy przysięgłych. Na spotkaniu obecny był także pan Karol Dałek, Zastępca Dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Podczas spotkania minister Marcin Warchoł zapewnił przedstawicieli PT TEPIS o tym, że podziela nasze przekonanie o konieczności podniesienia stawek dla tłumaczy przysięgłych, a Departament Budżetowy Ministerstwa Sprawiedliwości dysponuje możliwością przeznaczenia pewnych środków na ten cel. Ostateczna decyzja należy jednak do Ministra Sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry. Na nasze pytanie, kiedy możemy spodziewać się decyzji minister Warchoł wyraził nadzieję, że nastąpi to jeszcze przed rozpoczęciem wakacji.

Minister Marcin Warchoł z uznaniem przyjął Kodeks Zawodowy Tłumacza Przysięgłego – efekt prac Międzyinstytucjonalnego Komitetu Redakcyjnego, w którego skład weszli między innymi pan Wojciech Ulitko – Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, pan Maciej Mitera – Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz pan Bolesław Cieślik – Naczelnik Wydziału Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Minister uznał za pożyteczne rozpropagowanie Kodeksu przez umieszczenie go na stronie Internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

W piątek przedstawiciele PT TEPIS w osobach wiceprezes Joanny Miler-Cassino, Anny Setkowicz-Ryszki i Jerzego Wrzesińskiego odbyli także inne ważne spotkanie z panem Tomaszem Kotem, wiceprezesem Krajowej Rady Notarialnej. Spotkanie dotyczyło danych osobowych tłumaczy przysięgłych wpisywanych przez notariuszy do aktów notarialnych w związku z pismem Krajowej Rady Notarialnej z dnia 13 kwietnia 2018 r. [Pismo KRN], którego treść nie do końca nas satysfakcjonuje.

Pan Tomasz Kot udzielił nam obszernych wyjaśnień, z których wynikało, że notariusze zobowiązani są umieszczać w akcie notarialnym wszelkie dane dotyczące dokumentu, na podstawie którego identyfikują tłumaczy przysięgłych. Nie ma możliwości wypracowania wspólnych wytycznych zawierających „instrukcje” zobowiązujące notariuszy do ograniczenia liczby danych osobowych tłumaczy umieszczanych w aktach notarialnych, bowiem Krajowa Rada Notarialna nie ma tego rodzaju kompetencji.

Wypracowaliśmy jednak satysfakcjonujące rozwiązanie, choć na jego wprowadzenie będzie trzeba trochę poczekać. Pan prezes zaproponował najbardziej optymalne rozwiązanie legislacyjne, a mianowicie przepi w rozporządzeniu wykonawczym wprowadzającym legitymację tłumacza przysięgłego. Wprowadzenie legitymacji dla tłumaczy przysięgłych uzgodniono już na drugim posiedzeniu zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, które odbyło się w dniu 4 listopada 2015 r. Rozwiązanie proponowane przez pana Tomasza Kota przewiduje zastąpienie dokumentu tożsamości (i zaświadczenia o wpisie na listę tłumaczy przysięgłych) legitymacją tłumacza przysięgłego, co pozwoli uniknąć umieszczania w akcie notarialnym pełnych danych tłumaczy przysięgłych. Propozycję konkretnego przepisu PT TEPIS przedstawi oczywiście na kolejnym posiedzeniu zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Podczas spotkania pan Tomasz Kot przyjął nasze zaproszenie do udziału w tegorocznej konferencji PT TEPIS. My z kolei zostaliśmy poproszeni o przygotowanie artykułu do publikacji w periodykach wydawanych przez Krajową Radę Notarialną, w którym przedstawilibyśmy nasze doświadczenia i ewentualne postulaty dotyczące współpracy z notariuszami.


Kolejne pismo w sprawie podwyżek wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych

Od momentu wejścia w życie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego PT TEPIS stara się o indeksację i urealnienie wynagrodzeń tłumaczy przysięgłych pod rządami tej ustawy. Wiele razy pisaliśmy do ministerstw w tej sprawie, zainicjowaliśmy szereg interpelacji poselskich. W linku kolejne pismo do Ministra Sprawiedliwości o pochylenie się nad problemem wynagrodzeń tłumaczy przysięgłych: Pismo do MSWażna informacja dla tłumaczy prowadzących działalność gospodarczą

W dniu 19 maja br. mija termin aktualizacji wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Warto  w związku z tym upewnić się, czy we wpisie podany został numer PESEL przedsiębiorcy. Termin na złożenie wniosku o uzupełnienie mija 19 maja 2018 r. Wpisy nie zawierające numeru PESEL zostaną wykreślone z ewidencji działalności gospodarczej.

Szerzej na ten temat:  http://forsal.pl/artykuly/1124325,tysiace-firm-wisza-na-wlosku-przez-pesel.html


Czy organizowanie przez organy administracji publicznej przetargów na wykonanie tłumaczeń poświadczonych znajduje uzasadnienie w aktualnie obowiązujących przepisach prawa?

W trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej PT TEPIS prosi Dyrektor Generalną Ministerstwa Sprawiedliwości o informację, czy organizowanie przez organy administracji publicznej przetargów na wykonanie tłumaczeń poświadczonych przez tłumaczy przysięgłych znajduje uzasadnienie w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, a także – w razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na zadane pytanie – jakie mogą być tego konsekwencje prawne?

Z uzyskanej przez TEPIS opinii prawnej Mec. Pawła Gugały wynika, że „działanie polegające na organizacji przetargu na tłumaczenia, które winny być wykonywane na rzecz organu w ramach stosunku publicznoprawnego, może być uznane za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego oraz działanie na szkodę interesu publicznego (poprzez stosowanie stawek wyższych niż w Rozporządzeniu MS) lub prywatnego (tj. na szkodę interesu tłumaczy przysięgłych poprzez stosowanie stawek niższych niż w Rozporządzeniu MS), co może skutkować odpowiedzialnością karną (por. art. 231 KK)”.

Czekamy na odpowiedź Ministerstwa.

Pismo do MS w sprawie przetargów na tł. poświadczone