Forgot your password? Forgot your username?

Biuletyn TEPIS nr 74, jesień 2010 – zima 2011
► Rok wielkiego pogotowia ► Krajowe Pogotowie Tłumaczy ► Sprawozdanie KOZ za rok 2010 ► XXIV Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego ► Przekład jest podróżą ► I Białostockie Repetytorium Tłumaczy Przysięgłych ► XVI Repetytorium Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych w Warszawie ► VI Szczecińskie Laboratorium Tłumaczy ► III Lubuskie Repetytorium Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych Języka Niemieckiego ► Opuścił nas Witold Straus ► Partnerzy unijnego projektu "AVIDICUS" w Warszawie ► O przyjaźni Pani Profesor Kielar z tłumaczami z okazji osiemdziesięciolecia urodzin ► Konferencja "Translation Management Europe 2010" w Krakowie ► Słownik uniwersytecki niemiecko-polski online ► NAATI czyli kwalifikowanie tłumaczy w Australii ► Po niderlandzku - In het nederlands graag ► Tłumacze TEPIS-u w akcji

Biu­le­tyn TE­PIS nr 73, la­to 2010
► Dwu­dzie­sto­le­cie To­wa­rzy­stwa TE­PIS 1990-2010 ► No­mi­no­wa­ni do od­zna­czeń pań­stwo­wych ► Wy­róż­nie­ni Od­zna­ką za Za­słu­gi dla PT TE­PIS ► Lie­se Kat­schin­ka abo­ut TE­PIS ► XXIV Warsz­ta­ty Prze­kła­du Praw­ni­cze­go i Spe­cja­li­stycz­ne­go ► II Szcze­ciń­skie La­bo­ra­to­rium Im­po­sta­cji Gło­su Tłu­ma­cza ► III Szcze­ciń­skie La­bo­ra­to­rium Tłu­ma­czy ► AVI­DI­CUS - In­ter­na­tio­nal Sym­po­sium: Vi­de­ocon­fe­ren­ce and Re­mo­te In­ter­pre­ting in Le­gal Pro­ce­edings ► No­we­li­za­cja Ko­dek­su tłu­ma­cza przy­się­głe­go ► Opi­nia PT TE­PIS nt. sta­żu i te­stu dla kan­dy­da­tów na tłu­ma­cza przy­się­głe­go spo­za Pol­ski ► Ka­sy fi­skal­ne dla tłu­ma­czy ► TE­PIS na V La­ty­no­ame­ry­kań­skim Kon­gre­sie Tłu­ma­czy ► Mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja w Bir­ming­ham "Cri­ti­cal Link 6: In­ter­pre­ting in a Chan­ging Land­sca­pe" ► Tłu­ma­cze w Sta­nach Zjed­no­czo­nych ► Kwa­dra­tu­ra ko­ła ukła­du: klient – agen­cja – tłu­macz – urząd

Biuletyn TEPIS nr 72, wiosna 2010
► Jubileuszowe refleksje z dumą i zadumą nad losem zawodu tłumacza ► Galowy Wieczór Jubileuszowy z okazji XX-lecia PT TEPIS ► XIV Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych ► Warsztaty impostacji głosu dla tłumaczy symultanicznych i konsekutywnych w Szczecinie ► Wniosek o nowelizację rozporządzenia MS ws. wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego ► Apel Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej o pomoc tłumaczy w obsłudze polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej ► Współpraca z Katedrą Unesco UJ ► IX Krakowskie Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych ► Konferencja Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce ► W egzotycznej Laponii ► Słowo o perspektywach zawodów komunikacyjnych ► Międzynarodowa solidarność tłumaczy w dniach żałoby narodowej ► VAT od tłumaczeń dla podmiotów z innych państw Unii

Biu­le­tyn TE­PIS nr 71, je­sień 2009 – zi­ma 2010
► Eu­ro­pej­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Tłu­ma­czy Są­do­wych "EU­LI­TA" ► Pro­jekt "AVI­DI­CUS" ► XIII Re­pe­ty­to­rium dla Tłu­ma­czy Przy­się­głych i Spe­cja­li­stycz­nych ► Pra­wo do do­li­cza­nia po­dat­ku VAT ► Prze­ciw­ko dez­in­for­ma­cji dzien­ni­kar­skiej TVP1 ► Spra­woz­da­nie KOZ za rok 2009 ► O god­no­ści za­wo­do­wej tłu­ma­cza przy­się­głe­go ► Umo­wa ubez­pie­cze­nia OC człon­ków TE­PIS-u ► Spo­łecz­ność głu­chych i ich tłu­ma­cze ► Po­że­gna­nie Pro­fe­sor Ja­dwi­gi Ko­niecz­nej-Twar­dzi­ko­wej ► Współ­pra­ca z ILS UAM ► Au­spi­cje dla IP­SKT UMK ► Ar­gen­tyń­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Tłu­ma­czy Przy­się­głych ► Ol­ga Bu­ru­ki­na – tłu­macz, pro­fe­sor i… ► Kon­fe­ren­cja w Ber­li­nie "Tłu­ma­cze­nie ku przy­szło­ści" ► XXIII Warsz­ta­ty Prze­kła­du Praw­ni­cze­go i Spe­cja­li­stycz­ne­go w War­sza­wie ► VIII Kra­kow­skie Re­pe­ty­to­rium dla Tłu­ma­czy Przy­się­głych i Spe­cja­li­stycz­nych ► Wro­cław­ska dys­ku­sja pa­ne­lo­wa