Forgot your password? Forgot your username?

Gwarancje proceduralne w UE
Praktyczne szkolenie dla sędziów, prokuratorów, adwokatów i funkcjonariuszy organów ścigania Kraków, 2-3 marca 2017 r.

Temat

Od listopada 2016 r. wszystkie kraje członkowskie UE muszą zagwarantować osobom oskarżonym i podejrzanym prawo do tłumaczenia ustnego i pisemnego, prawo do informacji i prawo dostępu do adwokata, wdrażając w tym celu postanowienia określonych dyrektyw UE. Sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, funkcjonariusze organów ścigania, a także tłumacze będą zobowiązani do respektowania tych praw podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Główne zagadnienia

  • Kiedy wymagane jest tłumaczenie ustne? Co to są „istotne dokumenty”? Jakie środki ochrony prawnej zapewniają państwa członkowskie? Kluczowe kwestie związane z prawem do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia
    pisemnego wynikającym z dyrektywy 2010/64/UE.
  • Kiedy należy przekazać oskarżonemu lub podejrzanemu pouczenie o prawach? Jakie materiały sprawy można udostępniać? Kluczowe kwestie związane z prawem do informacji wynikającym z dyrektywy 2012/13/UE.
  • Przesłuchania prowadzone przez policję w obecności adwokata. Obowiązkowa pomoc prawna. Kluczowe kwestie związane z prawem dostępu do adwokata wynikającym z dyrektywy 2013/48/UE i prawem do pomocy prawnej.
  • Główne elementy dyrektyw w sprawie domniemania niewinności i gwarancji proceduralnych dla dzieci w postępowaniu karnym.
  • Przepisy specjalne mające zastosowanie w postępowaniach dotyczących europejskiego nakazu aresztowania (ENA).
  • Definicje wynikające z orzecznictwa ETPCz.
  • Na dobry początek: pierwsze orzeczenia TSUE

 

Rejestracja przez stronę internetową

Więcej na ten temat ▪▪►