Utrata zleceń w wyniku zagrożenia zachorowaniem na COVID-19

Z niepokojem obserwujemy sytuację związaną z wystąpieniem koronawirusa w naszym kraju. W wyniku zagrożenia zachorowaniem na COVID-19 odwoływane są masowo  konferencje, spotkania  i inne wydarzenia wymagające obecności tłumacza, w tym przysięgłego, co oznacza utratę zarobków tłumaczy.

W związku z tak wyjątkową sytuacją zwróciliśmy się do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego (pismo z dnia 10.03.2020) z wnioskiem o objęcie  tłumaczy programem pomocy publicznej w celu zminimalizowania skutków zaistniałej sytuacji, deklarując jednocześnie gotowość do wypracowania instrumentów wsparcia dla tłumaczy,  a następnie ich skutecznego wdrożenia, by tłumacze mogli przetrwać tę kryzysową sytuację.

Mamy także świadomość, że wielu z nas mogłoby tłumaczyć na odległość (np. przez telefon lub Skype). Dlatego też zapraszamy osoby chętne do wykonywania tego rodzaju tłumaczeń o przesłanie zgłoszenia na adres e-mailowy tepis@tepis.org.pl. Prosimy podać w treści maila parę językową, specjalizację oraz ewentualnie wskazać orientacyjne godziny dostępności, zaś w tytule – tłumaczenie na odległość.

Państwa zgłoszenia stanowić będą jednocześnie zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla potrzeb tego programu.

Zgłoszenia tłumaczy chętnych do wykonywania tego rodzaju czynności PT TEPIS przekaże organom administracji publicznej: Ministerstwu Sprawiedliwości, Ministerstwu Zdrowia i Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu, organom wymiaru sprawiedliwości i ścigania, zainteresowanym współpracą z tłumaczami na powyższych zasadach.Zdecydowane stanowisko Sądu Najwyższego w sporze tłumaczy i biur tłumaczeń z ZUS-em w wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej adwokata Pawła Gugały

Od kilku lat Zakład Ubezpieczeń Społecznych niesłusznie kwestionuje zawierane przez biura tłumaczeń i tłumaczy umowy o dzieło i kwalifikuje je jako umowy zlecenie. Skutkuje to wstecznym naliczaniem przez ZUS składek na ubezpieczenia społeczne, co w przypadku niektórych biur tłumaczeń stanowi wręcz egzystencjalne zagrożenie. Problem ten szczegółowo opisują adwokaci Paweł Gugała i Monika Antosik-Bandurska w wydanej przez TEPIS publikacji „Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w kazusach” (https://tepis.org.pl/2019/04/29/publikacja-pt-tepis-pt-wykonywanie-zawodu-tlumacza-przysieglego-w-kazusach/).

Z tym większą satysfakcją informujemy, że w wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej autorstwa adwokata Pawła Gugały Sąd Najwyższy w wyroku z 12 grudnia 2019 r. sygn. akt I UK 409/18 w pełni podzielił stanowisko środowiska tłumaczy i uchylił niekorzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego wynika, że:

  • nie można przyjąć, że praca tłumacza może odbywać się tylko na podstawie umowy zlecenia;
  • dziełem może być zarówno tłumaczenie pisemne, jak i ustne, a także weryfikacja tekstu;
  • decydujące znaczenie przy zawieraniu umowy ma wola stron (a nie interpretacja ZUS);
  • stała współpraca tłumacza z biurem tłumaczeń nie powoduje automatycznie, że taka „trwała więź” stanowi zobowiązanie ciągłe (umowę zlecenie), jeśli tłumacz wykonuje w tym czasie wiele tłumaczeń stanowiących odrębny rezultat;
  • powoływany często przez ZUS niekorzystny dla tłumaczy wyrok z 6 kwietnia 2011 r. sygn. akt II UK 315/10 stanowił „wyjątek”.

Ze względu na doniosłość głosu Sądu Najwyższego w załączeniu w całości publikujemy (w zanonimizowanej formie) korzystne dla środowiska tłumaczy rozstrzygnięcie, które – jak się wydaje – ostatecznie przywraca pewność obrotu prawnego w zakresie wykonywania tłumaczeń na podstawie umów o dzieło.

Link do wyroku: https://tepis.org.pl/wp-content/uploads/2020/02/SN_I_UK_409_18.pdf