Kolejne pismo w sprawie podwyżek wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych

Od momentu wejścia w życie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego PT TEPIS stara się o indeksację i urealnienie wynagrodzeń tłumaczy przysięgłych pod rządami tej ustawy. Wiele razy pisaliśmy do ministerstw w tej sprawie, zainicjowaliśmy szereg interpelacji poselskich. W linku kolejne pismo do Ministra Sprawiedliwości o pochylenie się nad problemem wynagrodzeń tłumaczy przysięgłych: Pismo do MSWażna informacja dla tłumaczy prowadzących działalność gospodarczą

W dniu 19 maja br. mija termin aktualizacji wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Warto  w związku z tym upewnić się, czy we wpisie podany został numer PESEL przedsiębiorcy. Termin na złożenie wniosku o uzupełnienie mija 19 maja 2018 r. Wpisy nie zawierające numeru PESEL zostaną wykreślone z ewidencji działalności gospodarczej.

Szerzej na ten temat:  http://forsal.pl/artykuly/1124325,tysiace-firm-wisza-na-wlosku-przez-pesel.html


Czy organizowanie przez organy administracji publicznej przetargów na wykonanie tłumaczeń poświadczonych znajduje uzasadnienie w aktualnie obowiązujących przepisach prawa?

W trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej PT TEPIS prosi Dyrektor Generalną Ministerstwa Sprawiedliwości o informację, czy organizowanie przez organy administracji publicznej przetargów na wykonanie tłumaczeń poświadczonych przez tłumaczy przysięgłych znajduje uzasadnienie w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, a także – w razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na zadane pytanie – jakie mogą być tego konsekwencje prawne?

Z uzyskanej przez TEPIS opinii prawnej Mec. Pawła Gugały wynika, że „działanie polegające na organizacji przetargu na tłumaczenia, które winny być wykonywane na rzecz organu w ramach stosunku publicznoprawnego, może być uznane za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego oraz działanie na szkodę interesu publicznego (poprzez stosowanie stawek wyższych niż w Rozporządzeniu MS) lub prywatnego (tj. na szkodę interesu tłumaczy przysięgłych poprzez stosowanie stawek niższych niż w Rozporządzeniu MS), co może skutkować odpowiedzialnością karną (por. art. 231 KK)”.

Czekamy na odpowiedź Ministerstwa.

Pismo do MS w sprawie przetargów na tł. poświadczone


Starania na rzecz podwyżek dla tłumaczy przysięgłych

Podczas spotkania w dniu 4 kwietnia 2018 r. z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, Dyr. Wojciechem Ulitko, Dyr. Karolem Dałkiem i Naczelnikiem Bolesławem Cieślikiem, dotyczącego końcowej akceptacji przez przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości wchodzących w skład Międzyinstytucjonalnego Komitetu Redakcyjnego Kodeksu zawodowego tłumacza przysięgłego (nad którym pracujemy bardzo intensywnie od kilku miesięcy), przedstawiciele PT TEPIS również poruszyli po raz kolejny kwestię odpowiedzi Ministerstwa na projekt zmian rozporządzenia ws. wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych, opracowany przez PT TEPIS, STP, BST i LST w ramach prac zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Po raz kolejny przedstawiliśmy szereg dodatkowych argumentów na rzecz konieczności podwyżek i w odpowiedzi usłyszeliśmy, że istnieje szansa na wygospodarowanie z budżetu środków umożliwiających podwyżkę w wysokości wyższej niż odrzucona przez stowarzyszenia pierwsza propozycja Ministerstwa (przypominamy, że proponowano nam podwyżki w wysokości 10%-15%).
Kontynuując rozmowę wczoraj dowiedzieliśmy się, że odpowiedź z konkretnymi propozycjami otrzymamy w maju br. Być może trzyletnie intensywne prace i wysiłek zespołu w końcu przyniosą długo wyczekiwany rezultat. Trzymajmy kciuki!