70, lato 2009

TEPIS Biuletyn 70
Biu­le­tyn TE­PIS nr 70, la­to 2009
► Nie tyl­ko opre­sja łą­czy prze­zor­nych ► XXIII Warsz­ta­ty Prze­kła­du Praw­ni­cze­go i Spe­cja­li­stycz­ne­go ► La­bo­ra­to­rium na­uczy­cie­li przed­mio­tu: Sta­tus i ety­ka za­wo­do­wa tłu­ma­cza przy­się­głe­go ► Pi­smo RPO do PT TE­PIS ► Pi­smo RPO do MS ► Pi­smo MS do RPO ► Ja­kie pra­wa na­ru­szo­no zmniej­sza­jąc staw­ki o VAT? ► Nie­ofi­cjal­nie o no­we­li­za­cji roz­po­rzą­dze­nia ws. wy­na­gro­dze­nia za czyn­no­ści tłu­ma­cza przy­się­głe­go ► War­szaw­skie spo­tka­nie part­ne­rów pro­jek­tu “EU­LI­TA” ► TE­PIS na fo­rum FIT ► Ubez­pie­cze­nie OC człon­ków TE­PIS-u ► Współ­pra­ca człon­ków TE­PIS-u z Wy­dzia­łem Fi­lo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go ► Po­ro­zu­mie­nia o współ­pra­cy uczel­ni z człon­ka­mi TE­PIS-u w uzna­niu dla ro­li prak­ty­ków ► Oso­bli­wo­ści sy­tu­acji tłu­ma­cza przy­się­głe­go we Fran­cji i w Szwaj­ca­rii ► Ame­ry­ka­nin w War­sza­wie czy­li nie­zwy­kły tłu­macz-po­li­glo­ta z Wa­szyng­to­nu

Biuletyn nr 70, 201 PDF