Jak zostać członkiem PT TEPIS?

Zapraszamy do członkostwa w Polskim Towarzystwie Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS!

Serdecznie zapraszamy tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych do powiększenia naszych szeregów. PT TEPIS jest największą organizacją tłumaczy, od prawie 30 lat aktywnie działającą na rzecz tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. Tylko szeroka reprezentacja naszego środowiska może zapewnić mocną pozycję w walce o lepszy status tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych oraz lepszą reprezentację naszych interesów we wszelkich działaniach podejmowanych przez Towarzystwo.

Członkowie PT TEPIS  dzielą się na:

 • członków nadzwyczajnych
 • członków zwyczajnych
 • członków ekspertów
 • członków wspierających
 • i członków honorowych.
CZŁONKIEM NADZWYCZAJNYM TOWARZYSTWA MOŻE ZOSTAĆ:
 • tłumacz przysięgły legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia albo
 • tłumacz specjalistyczny legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia oraz co najmniej trzyletnią praktyką zawodową w zakresie tłumaczenia specjalistycznego.

Deklaracja Członka Nadzwyczajnego
Zezwolenie członka PT TEPIS na przetwarzanie danych osobowych w celu pozyskania zleceń na tłumaczenie  

CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM TOWARZYSTWA MOŻE ZOSTAĆ NA WŁASNY WNIOSEK:
 • tłumacz przysięgły legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia oraz co najmniej 10-letnią praktyką zawodową albo
 • tłumacz specjalistyczny legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia oraz co najmniej 10-letnią praktyką zawodową w zakresie tłumaczenia specjalistycznego.

Deklaracja Członka Zwyczajnego
Zezwolenie członka PT TEPIS na przetwarzanie danych osobowych w celu pozyskania zleceń na tłumaczenie  

CZŁONKIEM EKSPERTEM może zostać na własny wniosek lub z inicjatywy Kolegium Ekspertów PT TEPIS tłumacz wyróżniający się uznanym przez Kolegium Ekspertów PT TEPIS wysokim poziomem wiedzy i dorobkiem w zakresie języków obcych i technik tłumaczeniowych.

Warunki uzyskania tytułu Członka Eksperta PT TEPIS 
Wniosek o nadanie tytułu Członka Eksperta PT TEPIS 
Zezwolenie członka PT TEPIS na przetwarzanie danych osobowych w celu pozyskania zleceń na tłumaczenie  

Regulamin Kolegium Ekspertów PT TEPIS 

CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM może być osoba fizyczna lub prawna, która po zadeklarowaniu regularnego wsparcia finansowego dla Towarzystwa w wysokości określonej przez Radę Naczelną ma prawo używać tytułu „członek wspierający PT TEPIS” oraz znaku graficznego PT TEPIS na warunkach określonych w regulaminie przez Radę Naczelną.

Regulamin Członka Wspierającego PT TEPIS 

CZŁONKIEM HONOROWYM może być fizyczna osoba krajowa lub zagraniczna, zasłużona dla Towarzystwa oraz polskiej, europejskiej i światowej społeczności tłumaczy sądowych w imię międzynarodowej solidarności zawodowej.

Członkowie PT TEPIS – Prawa i obowiązki (wyciąg ze statutu PT TEPIS) 
Korzyści z przynależności do PT TEPIS 

Prosimy o nadsyłanie wniosków do końca danego miesiąca. Będą one rozpatrywane na posiedzeniu Rady Naczelnej na początku następnego miesiąca.

Serdecznie zapraszamy!

Składka członkowska PT TEPIS

 • Składka członkowska za jedno półrocze wynosi 120,00 zł
 • Wpisowe Członka Nadzwyczajnego – 30,00 zł
 • Wpisowe Członka Zwyczajnego – 30,00 zł
 • Wpisowe Członka Eksperta – 50,00 zł

Seniorzy, którzy ukończyli 70 rok życia i mają co najmniej 10-letni staż członkowski w PT TEPIS, są bezterminowo zwolnieni z płacenia składek na podstawie uchwały RN z dnia 9 lipca 2019 r.  Stosowną informację proszę przesłać  do Biura PT TEPIS listem na adres siedziby lub mailem na adres tepis@tepis.org.pl.

Składki i wpisowe prosimy wpłacać na konto bankowe nr:  46 1020 1026 0000 1502 0117 5983 w PKO BP S.A. II o/Warszawa
SWIFT: BPKOPLPW   •   IBAN: PL46 1020 1026 0000 1502 0117 5983