Jak zostać członkiem PT TEPIS?

Zapraszamy do członkostwa w Polskim Towarzystwie Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS!

Serdecznie zapraszamy tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych do powiększenia naszych szeregów. PT TEPIS jest największą organizacją tłumaczy, od prawie 30 lat aktywnie działającą na rzecz tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. Tylko szeroka reprezentacja naszego środowiska może zapewnić mocną pozycję w walce o lepszy status tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych oraz lepszą reprezentację naszych interesów we wszelkich działaniach podejmowanych przez Towarzystwo.

Członkowie PT TEPIS  dzielą się na:

 • członków nadzwyczajnych
 • członków zwyczajnych
 • członków ekspertów
 • członków wspierających
 • i członków honorowych.
CZŁONKIEM NADZWYCZAJNYM TOWARZYSTWA MOŻE ZOSTAĆ:
 • tłumacz przysięgły legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia albo
 • tłumacz specjalistyczny legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia oraz co najmniej trzyletnią praktyką zawodową w zakresie tłumaczenia specjalistycznego.
 • tłumacz przysięgły/specjalistyczny który nie spełnia powyższych warunków, może także zostać przyjęty w poczet członków w drodze decyzji podejmowanej przez Radę Naczelną.

Deklaracja Członka Nadzwyczajnego word-icon
Zezwolenie członka PT TEPIS na przetwarzanie danych osobowych w celu pozyskania zleceń na tłumaczenie pdf-icon

CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM TOWARZYSTWA MOŻE ZOSTAĆ NA WŁASNY WNIOSEK:
 • tłumacz przysięgły legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia oraz co najmniej 10-letnią praktyką zawodową albo
 • tłumacz specjalistyczny legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia oraz co najmniej 10-letnią praktyką zawodową w zakresie tłumaczenia specjalistycznego.

Deklaracja Członka Zwyczajnego word-icon
Zezwolenie członka PT TEPIS na przetwarzanie danych osobowych w celu pozyskania zleceń na tłumaczenie  pdf-icon

CZŁONKIEM EKSPERTEM może zostać na własny wniosek lub z inicjatywy Kolegium Ekspertów PT TEPIS tłumacz wyróżniający się uznanym przez Kolegium Ekspertów PT TEPIS wysokim poziomem wiedzy i dorobkiem w zakresie języków obcych i technik tłumaczeniowych. Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Kolegium Ekspertów PT TEPIS.

        Wniosek o nadanie tytułu Członka Eksperta PT TEPIS word-icon pdf-icon
Zezwolenie członka PT TEPIS na przetwarzanie danych osobowych w celu pozyskania zleceń na tłumaczenie pdf-icon 

        Regulamin Kolegium Ekspertów PT TEPIS pdf-icon

CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM może być osoba fizyczna lub prawna, która po zadeklarowaniu regularnego wsparcia finansowego dla Towarzystwa w wysokości określonej przez Radę Naczelną ma prawo używać tytułu „członek wspierający PT TEPIS” oraz znaku graficznego PT TEPIS na warunkach określonych w regulaminie przez Radę Naczelną.

Regulamin Członka Wspierającego PT TEPIS pdf-icon

CZŁONKIEM HONOROWYM może być fizyczna osoba krajowa lub zagraniczna, zasłużona dla Towarzystwa oraz polskiej, europejskiej i światowej społeczności tłumaczy sądowych w imię międzynarodowej solidarności zawodowej.

Członkowie PT TEPIS – Prawa i obowiązki (wyciąg ze statutu PT TEPIS) pdf-icon
Korzyści z przynależności do PT TEPIS  pdf-icon

Prosimy o nadsyłanie wniosków do końca danego miesiąca. Będą one rozpatrywane na posiedzeniu Rady Naczelnej na początku następnego miesiąca.

Serdecznie zapraszamy!

 

Składka członkowska PT TEPIS

 • Składka członkowska za 2023 rok kalendarzowy – 300,00 zł
 • Składka członkowska za 2024 rok kalendarzowy – 330,00 zł
 • Składka członkowska za rok 2024 z rabatem za płatność do końca kwietnia 2024 r. – 280,00 zł 
 • Wpisowe dla nowych Członków – 50,00 zł
 • Zmiana statusu – bezpłatnie

Seniorzy, którzy ukończyli 70 rok życia i mają co najmniej 10-letni staż członkowski w PT TEPIS, są bezterminowo zwolnieni z płacenia składek na podstawie uchwały RN z dnia 9 lipca 2018 r.  Stosowną informację proszę przesłać  do Biura PT TEPIS listem na adres siedziby lub mailem na adres tepis@tepis.org.pl.

Składki i wpisowe prosimy wpłacać na konto bankowe nr: 72 1140 2004 0000 3102 8148 3027 (mbank)
SWIFT: BREXPLPWMBK   •   IBAN: PL72 1140 2004 0000 3102 8148 3027