Regulamin sklepu internetowego PT TEPIS

§ 1 Postanowienia ogólne
Sklep internetowy dostępny pod adresem www.tepis.org.pl prowadzony jest przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych „TEPIS”.
Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców korzystających ze sklepu oraz określa zasady realizacji zamówień składanych w Serwisie, w szczególności sposób składania zamówienia, warunki realizacji, a także prawo odstąpienia od umowy oraz zasady realizacji reklamacji.
Przed skorzystaniem z Serwisu w celu zakupienia Produktu, Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 2 Definicje
Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
Towarzystwo – Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, ul. Emilii Plater 25 lok. 44, 00-688 Warszawa, Organizacja Pożytku Publicznego, KRS 0000077499, NIP 5252030523, REGON 011133480, numer telefonu 514 434 476, adres e-mail: tepis@tepis.org.pl.
Serwis – prowadzony przez Towarzystwo sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.tepis.org.pl oraz Platforma Szkoleniowa.
Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Towarzystwem umowę sprzedaży za pośrednictwem serwisu, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca – fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Klient – Konsument lub Przedsiębiorca składający zamówienie za pośrednictwem Serwisu.
Produkt – dostępny w serwisie towar lub usługa będąca przedmiotem umowy, w tym produkty materialne lub cyfrowe oraz usługi szkoleniowe.
Rejestracja Uczestnika Szkolenia – proces, którego celem jest uzyskanie pełnego dostępu do zawartości Platformy Szkoleniowej i materiałów w nim zawartych.
Bilety – bilety na szkolenia przedstawione w ofercie Towarzystwa dostępne w systemie sprzedaży online za pośrednictwem Serwisu.
Uczestnik Szkolenia – Klient, który dokonał zakupu online biletu na szkolenie.
Platforma Szkoleniowa – strona internetowa dostępna pod adresem www.tepis.org.pl, na której udostępniane są dostępy do udziału w Szkoleniach lub materiały szkoleniowe.

§ 3 Wymagania Techniczne
Do korzystania z serwisu niezbędne są:
urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
aktywne konto poczty elektronicznej,
akceptacja obsługi plików cookies.
Zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania kursów e-learningowych, wymagane jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na urządzeniu w postaci:
Adobe Flash Player;
włączonej obsługi JavaScript i plików Cookies.

§ 4 Konto Klienta
Warunkiem utworzenia konta Klienta jest podanie następujących danych:
imię i nazwisko,
hasło: ciąg znaków znanych tylko Klientowi, które będą używane podczas logowania,
adres aktywnego konta e-mail służącego do potwierdzenia konta oraz powiadomień w zakresie składanych zamówień,
danych płatnika oraz adresu, na jaki ma być wystawiona faktura.
Klient ma możliwość zmiany hasła w systemie. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków w tym co najmniej 1 małej litery, co najmniej 1 dużej litery, co najmniej 1 niestandardowego znaku lub co najmniej 1 cyfry.
Klient, niebędący członkiem Towarzystwa, ma możliwość utworzenia konta Klienta w celu zakupu Produktu. W przypadku niektórych Produktów, utworzenie konta Klienta będzie stanowiło warunek uzyskania dostępu do Produktu, w szczególności taki warunek obowiązuje przy zamówieniu Produktu, będącego utrwalonym zapisem szkolenia (webinaru), dostępnym wyłącznie z poziomu konta Klienta.
W przypadku Klienta będącego członkiem Towarzystwa, konto członka Towarzystwa jest jednocześnie kontem umożliwiającym składanie zamówień w Serwisie.
Klient ma prawo do usunięcia utworzonego dla niego konta w każdym czasie poprzez zgłoszenie takiego wniosku drogą mailową.

§ 5 Płatność
Ceny podane w serwisie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT, o ile wystawca nie jest zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
W przypadku złożenia zamówienia dotyczącego Produktu będącego materialną rzeczą ruchomą, Klient – poza ceną sprzedaży – pokrywa cenę dostawy według cennika przedstawionego przez Towarzystwo.
Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Towarzystwo również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej. W celu otrzymania faktury VAT, Uczestnik powinien podać dane do faktury VAT przy złożeniu zamówienia online.
W przypadku zawarcia umowy w trybie przedsprzedaży, zakupiony Produkt zostanie udostępniony Klientowi w terminie wskazanym na stronie Produktu.
Kupujący ma możliwość opłacenia zamówienia przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa lub online za pośrednictwem systemu operatora Paynow, Blikiem lub kartą.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Paynow, Blik lub kart płatniczych.

§ 6 Realizacja zamówienia
Po złożeniu zamówienia Towarzystwo niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, zawierającej – co najmniej – oświadczenie o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostaje zawarta umowa, a Klient jest zobowiązany do dokonania płatności.
W przypadku braku otrzymania płatności, zamówienie zostanie anulowane przez Towarzystwo w terminie 3 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
W przypadku zamówienia Produktu stanowiącego materialną rzecz ruchomą, Klient uprawniony jest do wyboru jednego z oferowanych sposobów dostawy:
odbiór własny w siedzibie Towarzystwa,
krajowy lub zagraniczny list polecony za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Koszt dostawy pokrywa Klient. Możliwy jest wybór innego sposobu dostawy, za zgodą Towarzystwa, po dokonaniu uprzednich ustaleń. Towarzystwo zobowiązuje się wysłać Produkt nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania płatności.
W przypadku zamówienia Produktu będącego produktem cyfrowym, Produkt zostanie udostępniony przez Towarzystwo Klientowi w formacie wskazanym na stronie Produktu poprzez udostępnienie na koncie Klienta nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania płatności pod warunkiem wyrażenia zgody, o której mowa w § 8 ust. 8 Regulaminu.
Zasady realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest Bilet uprawniający do udziału w Szkoleniu, określa § 7 niniejszego Regulaminu.

§ 7 Uczestnictwo w Szkoleniach
Kiedy przedmiotem zawartej umowy jest uczestnictwo w Szkoleniu, obowiązują postanowienia niniejszego paragrafu.
W celu zakupu Biletu Uczestnik musi:
jeżeli wcześniej tego nie czynił – dokonać Rejestracji Uczestnika Szkolenia na stronie internetowej www.tepis.org.pl w celu uzyskania dostępu do Szkoleń, tj. utworzyć Konto, zgodnie z instrukcjami podanymi na Stronie Internetowej
w przypadku Członków Towarzystwa – przed dokonaniem Rejestracji Uczestnika Szkolenia, należy zalogować się na stronie internetowej www.tepis.org.pl poprzez indywidualny login i hasło,
w przypadku posiadania Konta, po zalogowaniu, wybrać Szkolenie, na które chce zakupić Bilet,
dokonać wyboru sposobu płatności spośród narzędzi płatniczych dostępnych w Serwisie,
opłacić Bilet.
Szkolenia organizowane są przez Towarzystwo na zasadach non profit. Szkolenia mogą odbywać się stacjonarnie lub online.
Szkolenia prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zakup Biletu przez Uczestnika jest równoznaczny ze złożeniem Towarzystwu oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
Po zakupie Biletu Uczestnik Szkolenia otrzyma potwierdzenie (moment zawarcia Umowy) drogą mailową na wskazany przez siebie adres e-mail z informacją o wyborze Szkolenia.
Dostęp do wybranego Szkolenia może nastąpić dopiero po otrzymaniu przez Towarzystwo płatności na rachunek bankowy lub potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty przez operatora płatności, potwierdzenie to wysyłane jest również do Klienta.
Przez realizację zamówienia rozumie się włączenie dostępu do wykupionego Szkolenia dla określonego konta Uczestnika Szkolenia. Uczestnik Szkolenia, po zalogowaniu się na swoje konto, ma dostęp do wykupionych Szkoleń poprzez zakładkę „Moje kursy”.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od zakupu lub dostarczenia towaru odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny.
Konsument może odstąpić od umowy, składając Towarzystwu oświadczenie o odstąpieniu od umowy elektronicznie lub na piśmie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu, umowę uważa się za niezawartą.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Towarzystwo, Towarzystwo nie jest zobowiązane do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Towarzystwu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje w przypadku:
umowy o świadczenie usług, jeżeli usługa została wykonana;
gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
gdy przedmiotem świadczenia są dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
gdy przedmiotem świadczenia są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Jeśli Konsument wyraża zgodę na udostępnienie mu treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, nie może skorzystać z odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 9 Reklamacje
Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Towarzystwo należy zgłaszać, na adres e-mail: tepis@tepis.org.pl.
Reklamacja powinna zawierać:
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Klienta;
określenie przedmiotu reklamacji;
nazwę Produktu i identyfikator transakcji płatniczej;
przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych;
datę zawarcia Umowy;
określenie żądania wysuwanego w związku z reklamacją.
W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej, Towarzystwo, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Klienta do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia. Upływ terminu nie jest jednoznaczny z uznaniem reklamacji.
W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 10 Dane osobowe
Składając zamówienie związane z udziałem w Szkoleniu, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Towarzystwa oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Szkolenia. Składając zamówienie na inne Produkty, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Towarzystwo.
Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo.
Dane osobowe podlegają przetwarzaniu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami prawa polskiego wdrażającymi RODO, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z póżn.zm.).
Wszelkie kwestie szczegółowe odnośnie ochrony danych osobowych, w tym klauzula informacyjna, prawa osoby, której dane dotyczą, a także sposób przetwarzania danych oraz polityka plików cookies zostały uregulowane w Polityce Prywatności Towarzystwa dostępnej pod adresem: https://tepis.org.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 11 Ochrona prawnoautorska
Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom przez Towarzystwo są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców, i objęte są ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Towarzystwa.

§ 12 Odpowiedzialność
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu serwisu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niespełnieniem wymagań technicznych przez Klienta.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości e-mail z informacjami dotyczącymi realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Towarzystwa.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub inne osoby.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
Towarzystwo, w zakresie dopuszczalnym prawem, nie odpowiada wobec Klientów oraz innych osób, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym za zaniedbania, jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze Szkolenia, nawet jeśli Towarzystwo zostało powiadomione o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia.
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Uczestnika Szkolenia w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

§ 13 Postanowienia końcowe
Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Klienta z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem Umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec Towarzystwa.
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego trybu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje na temat pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl/ pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
Postanowienia Regulaminu, które ograniczałyby prawa Konsumenta, wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, nie mają do niego zastosowania.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Towarzystwa.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
Regulamin obowiązuje od dnia 19.05.2022 r.
W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wejścia w życie tych zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.