Biuletyny PT TEPIS


Biuletyn

Biu­le­tyn TE­PIS, wy­da­wa­ny od 1990 ro­ku, jest obec­nie do­stęp­ny wy­łącz­nie dla człon­ków To­wa­rzy­stwa, któ­rzy otrzy­mu­ją go pocz­tą elek­tro­nicz­ną w for­ma­cie pdf.

Biu­le­tyn TE­PIS in­for­mu­je czy­tel­ni­ków o naj­waż­niej­szych wy­da­rze­niach w ży­ciu za­wo­do­wym tłu­ma­czy w kra­ju, głów­nie o sta­tu­sie praw­nym (w tym rów­nież o prze­pi­sach po­dat­ko­wych) tłu­ma­czy przy­się­głych i je­go ak­tu­al­nych zmia­nach, jak rów­nież o wy­stą­pie­niach i opi­niach na ten te­mat To­wa­rzy­stwa TE­PIS, in­nych or­ga­ni­za­cji za­wo­do­wych tłu­ma­czy oraz urzę­dów i in­sty­tu­cji. Czę­sto po­ja­wia­ją się też in­for­ma­cje na te­mat pro­ble­mów za­wo­do­wych tłu­ma­czy w in­nych kra­jach Eu­ro­py i świa­ta.

Czy­tel­ni­cy Biu­le­ty­nu TE­PIS znaj­du­ją w ko­lej­nych nu­me­rach szcze­gó­ło­we omó­wie­nie wie­lu kwe­stii – waż­nych nie tyl­ko dla adep­tów za­wo­du – w dzia­le “Pro­ble­my prak­ty­ki za­wo­do­wej tłu­ma­cza przy­się­głe­go”, któ­ry obej­mu­je au­to­ry­ta­tyw­ne wy­po­wie­dzi człon­ków eks­per­tów PT TE­PIS współ­pra­cu­ją­cych z Wy­dzia­łem Tłu­ma­czy Przy­się­głych Mi­ni­ster­stwa Spra­wie­dli­wo­ści i z Ko­mi­sją Od­po­wie­dzial­no­ści Za­wo­do­wej Tłu­ma­czy Przy­się­głych przy Mi­ni­strze Spra­wie­dli­wo­ści na te­mat prak­tycz­ne­go sto­so­wa­nia prze­pi­sów pra­wa oraz za­sad Ko­dek­su tłu­ma­cza przy­się­głe­go.

Czytaj więcej…


93, jesień/zima 2020/2021

Biuletyn nr 93

KRONIKA PT TEPIS ► Konferencja PT TEPIS – XXXIV Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, online, 17-18 października 2020 – podsumowanie, mowa laudacyjna Prezes Honorowej dr Danuty Kierzkowskiej, program, prelegenci, relacje z warsztatów w sekcjach językowych, gratulacje od Eulity i OVGD, podziękowania od uczestników konferencji, ankieta pokonferencyjna ► Laureat nagrody PT TEPIS – LAUR TŁUMACZA 2020 ► Wyróżnieni odznaką Za Zasługi dla PT TEPIS ► Porozumienie o Współpracy z Katedrą Prawa Rzymskiego UJ ► Spotkanie noworoczne 15 stycznia 2021, online ► Wspólna inicjatywa stowarzyszeń tłumaczy w sprawie uwzględnienia tłumaczy przysięgłych w rozporządzeniu regulującym drugi etap szczepień przeciwko COVID-19 – 26 stycznia 2021 ► Kolejna wspólna inicjatywa stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy dotycząca ochrony tytułu zawodowego „tłumacz przysięgły” – pismo do Ministra Sprawiedliwości z 22 lutego 2021.
DOSKONALENIE ZAWODOWE ► Webinaria – wrzesień 2020 – luty 2021
PROBLEMY PRAKTYKI ZAWODOWEJ ► Sprawozdania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości za lata 2018 i 2019 ► Precedensowy wyrok polskiego sądu w sprawie wykorzystania tłumaczeń maszynowych w procesie profesjonalnego przekładu oraz sprawowania nadzoru jakościowego nad procesem tłumaczeniowym przez biuro tłumaczeń, autor: Wojciech Wołoszyk ► PT TEPIS w obronie tłumaczki
WAŻNE PISMA ► Pismo PT TEPIS z 27.08.2020 do Ministra Sprawiedliwości w sprawie strategii na kolejny okres i odpowiedź z 25.09.2020 ► Odpowiedź Ministerstwa Cyfryzacji z 21.09. 2020 w sprawie podpisu elektronicznego ► Pismo w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Rzeczniku MŚP z 12.10.2020 ► Pismo do Prezesa Rady Ministrów z 12.01.2021 w sprawie objęcia tłumaczy programem pomocy w celu zminimalizowania negatywnych skutków pandemii ► Pismo do Ministra Sprawiedliwości z 12.01.2021 w sprawie objęcia tłumaczy programem pomocy w celu zminimalizowania negatywnych skutków pandemii ► Pismo w sprawie członkostwa PT TEPIS w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP – 15 stycznia 2021 ► Odpowiedź MRPiT z dnia 13.02.2021 na pismo PT TEPIS do premiera
ZAPOWIEDŹ XI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW PT TEPIS ► Zawiadomienie o XI Walnym Zgromadzeniu Członków PT TEPIS ► Porządek obrad XI Walnego Zgromadzenie Członków PT TEPIS
POŻEGNANIA ► Żegnamy Panią Helenę Ostyk-Narbutt i Panią Barbarę Górecką
SPRAWY CZŁONKOWSKIE ► Gratulujemy tytułu nowemu członkowi ekspertowi ► Gratulujemy tytułu nowym członkom zwyczajnym ► Witamy nowych członków nadzwyczajnych

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.


92, wiosna/lato 2020

Biuletyn nr 92

KRONIKA PT TEPIS ► Dzieło Entuzjastów Idei TEPIS 1990-2020 – wspomnienia Prezes Honorowej dr Danuty Kierzkowskiej z okazji 30-lecia PT TEPIS ► Spotkanie z Matthiasem Kneipem w siedzibie PT TEPIS 3 lutego 2020 ► Spotkanie stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy – 29 lutego 2020 ► Żegnamy się z panią Marią Piasecką i witamy wśród nas panią Ewę Łuczyńską-Gut ► Cieszy nas zgoda na korzystanie z logotypu „Niepodległa” ► Starania o poprawę sytuacji zawodowej tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w związku z pandemią koronawirusa ► Starania w sprawie podpisu kwalifikowanego ► Zgłoszenie zawodu tłumacza przysięgłego do klasyfikacji zawodów i specjalności ► Zagraniczne Koło PT TEPIS z siedzibą w Zurichu
DOSKONALENIE ZAWODOWE ► Zapraszamy do pokoju webinarowego PT TEPIS – artykuł Anny Setkowicz-Ryszki ► Narzędzia CAT w pracy tłumacza przysięgłego – artykuł Anny Setkowicz-Ryszki
OPINIE PRAWNE ► Opinia adw. Moniki Antosik Bandurskiej o możliwości podwyższenia wynagrodzenia za tłumaczenie ustne i odnośny wniosek adw. Pawła Gugały ► Opinia Cezarego Krawczyka, doradcy podatkowego, w sprawie możliwości wyboru formy opodatkowania czynności wykonywanych na żądanie organów wymiaru sprawiedliwości
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ ► Medal za długoletnią służbę dla tłumaczy przysięgłych – artykuł Dominika Mikołajczyka
OGŁOSZENIA ► Oferta zakupu podpisu kwalifikowanego dla członków PT TEPIS
WAŻNE PISMA ► Pismo PT TEPIS do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie waloryzacji stawek za czynności tłumacza przysięgłego ► Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na nasze pismo
SPRAWY CZŁONKOWSKIE ► Gratulujemy tytułu nowemu Członkowi Ekspertowi ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych.

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.


91, jesień/zima 2019

Biuletyn TEPIS nr 91, 2019
KRONIKA PT TEPIS ► Konferencja PT TEPIS – XXXIII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Warszawa, 19-20 października 2019 ► Laureaci pierwszej edycji nagrody PT TEPIS – LAUR TŁUMACZA 2019 ► Forum Prezesów FIT, Walne Zgromadzenie FIT Europe oraz obchody 65-lecia austriackiego stowarzyszenia UNIVERSITAS, Wiedeń, 4-6 października 2019 ► Konferencja TEF, Bruksela, 7-8 listopada 2019 ► Konferencja pt. „Tłumaczenie jako utwór chroniony prawem autorskim”, Warszawa, 10 grudnia 2019 ► Starania PT TEPIS o ustanowienie roku 2020 Rokiem Zawodu Tłumacza Przysięgłego ► Spotkanie opłatkowe w Małopolskim Kole PT TEPIS ► Spotkanie noworoczne w siedzibie PT TEPIS
DOSKONALENIE ZAWODOWE ► Akcje szkoleniowe Kolegium Doskonalenia Zawodowego w okresie od września do grudnia 2019 i zapowiedzi kolejnych
ZMIANA WYNAGRODZENIA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH ► Podsumowanie starań PT TEPIS o podwyższenie stawek wynagrodzenia ► Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie o stawkach wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego ► Tabela aktualnych stawek za tłumaczenia poświadczone
PUBLIKACJE DOTYCZĄCE TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH ► „O tym jak ZUS na manowce chadzał, czyli o zamawianiu usług tłumaczeń uwierzytelnionych zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego” – artykuł Wojciecha Wołoszyka
POŻEGNANIE PROFESORA KRZYSZTOFA HEJWOWSKIEGO ► Wspomnienie o profesorze Hejwowskim
WAŻNE PISMA ► Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości z 12 sierpnia 2019 r. na nasze pismo w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego ► Pismo PT TEPIS do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z uwagami do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
OGŁOSZENIA ► Zniżka dla członków PT TEPIS na zakup programu TRADOS ► Mikrorachunek
PRAWY CZŁONKOWSKIE ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Ekspertom ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.


90, lato 2019

Biuletyn TEPIS nr 90, 2019
KRONIKA PT TEPIS ► Zapowiedź dorocznej konferencji PT TEPIS XXXIII Warsztaty Przekładu Sądowego i Specjalistycznego ► Nadal zwalczamy przetargi na tłumaczenia poświadczone ► Obchody Dnia Europy 9 maja 2019 r. ► Majowy spacer z przewodnikiem wzdłuż Osi Saskiej
KONFERENCJE ► XXI Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko-Wschodniosłowiańskie Kontakty Językowe, Literackie, Kulturowe”, 27 czerwca 2019 r., UWM Olsztyn ► Konferencja TEW, 17 maja 2019, Warszawa ► Zapowiedż 17. Międzynarodowej Konferencji dla Tłumaczy w Bandar Baru Bangi, Malezja, 20-22 sierpnia 2019 r. ► Zapowiedź Międzynarodowej Konferencji Naukowej „TRANSLATORYKA I TRANSLACJE VI. Przekład poza słowami: o interdyscyplinarności w tłumaczeniu”, 20-21 września 2019 r., Uniwersytet Łódzki ► 7 th International Conference on Public Services Interpreting and Traslation (PSIT7), 26-27 march 2020, University of Alcalà
DOSKONALENIE ZAWODOWE ► Szkolenia Kolegium Doskonalenia Zawodowego – szkolenia w sekcjach językowych
WAŻNE PISMA ► Pismo do prezesa ZUS wystosowane przez GIOBiPBT w sprawie przetargów na tłumaczenia poświadczone ► Odpowiedź prezesa ZUS na pismo w sprawie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie tłumaczeń poświadczonych ► Pismo z Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej do Departamentu Zawodów Prawniczych w reakcji na wystąpienie RN PT TEPIS ► Pismo z Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie danych osobowych tłumaczy przysięgłych zamieszczanych w aktach notarialnych wraz z pismem DZP skierowanym do DZP Wydział Notariatu ► Pismo PT TEPIS do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praktyki obniżania kosztów za tłumaczenie END ► Pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości informujące o projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego ► Pismo do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o przyspieszenie procesu legislacyjnego dotyczącego wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego
PROBLEMY PRAKTYKI ZAWODOWEJ ► Zapytanie skierowane do PT TEPIS w sprawie tłumaczenia pomocniczego i nasza odpowiedź
OPINIA PRAWNA ► Opinia prawna mec. Pawła Gugały w sprawie przetargów
OGŁOSZENIA ► Zaproszenie do zgłaszania nominacji do nagrody PT TEPIS
ZASŁUŻENI TŁUMACZE ► Teresa Skrodzka – tłumacz przysięgły języków włoskiego i francuskiego „Zawiłe ścieżki mojej drogi zawodowej”
SPRAWY CZŁONKOWSKIE ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych ► Składka członkowska PT TEPIS

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.