Biuletyny PT TEPIS


Biuletyn

Biu­le­tyn TE­PIS, wy­da­wa­ny od 1990 ro­ku, jest obec­nie do­stęp­ny wy­łącz­nie dla człon­ków To­wa­rzy­stwa, któ­rzy otrzy­mu­ją go pocz­tą elek­tro­nicz­ną w for­ma­cie pdf.

Biu­le­tyn TE­PIS in­for­mu­je czy­tel­ni­ków o naj­waż­niej­szych wy­da­rze­niach w ży­ciu za­wo­do­wym tłu­ma­czy w kra­ju, głów­nie o sta­tu­sie praw­nym (w tym rów­nież o prze­pi­sach po­dat­ko­wych) tłu­ma­czy przy­się­głych i je­go ak­tu­al­nych zmia­nach, jak rów­nież o wy­stą­pie­niach i opi­niach na ten te­mat To­wa­rzy­stwa TE­PIS, in­nych or­ga­ni­za­cji za­wo­do­wych tłu­ma­czy oraz urzę­dów i in­sty­tu­cji. Czę­sto po­ja­wia­ją się też in­for­ma­cje na te­mat pro­ble­mów za­wo­do­wych tłu­ma­czy w in­nych kra­jach Eu­ro­py i świa­ta.

Czy­tel­ni­cy Biu­le­ty­nu TE­PIS znaj­du­ją w ko­lej­nych nu­me­rach szcze­gó­ło­we omó­wie­nie wie­lu kwe­stii – waż­nych nie tyl­ko dla adep­tów za­wo­du – w dzia­le „Pro­ble­my prak­ty­ki za­wo­do­wej tłu­ma­cza przy­się­głe­go”, któ­ry obej­mu­je au­to­ry­ta­tyw­ne wy­po­wie­dzi człon­ków eks­per­tów PT TE­PIS współ­pra­cu­ją­cych z Wy­dzia­łem Tłu­ma­czy Przy­się­głych Mi­ni­ster­stwa Spra­wie­dli­wo­ści i z Ko­mi­sją Od­po­wie­dzial­no­ści Za­wo­do­wej Tłu­ma­czy Przy­się­głych przy Mi­ni­strze Spra­wie­dli­wo­ści na te­mat prak­tycz­ne­go sto­so­wa­nia prze­pi­sów pra­wa oraz za­sad Ko­dek­su tłu­ma­cza przy­się­głe­go.

Czytaj więcej…


90, lato 2019

Biuletyn TEPIS nr 90, 2019
KRONIKA PT TEPIS ► Zapowiedź dorocznej konferencji PT TEPIS XXXIII Warsztaty Przekładu Sądowego i Specjalistycznego ► Nadal zwalczamy przetargi na tłumaczenia poświadczone ► Obchody Dnia Europy 9 maja 2019 r. ► Majowy spacer z przewodnikiem wzdłuż Osi Saskiej
KONFERENCJE ► XXI Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko-Wschodniosłowiańskie Kontakty Językowe, Literackie, Kulturowe”, 27 czerwca 2019 r., UWM Olsztyn ► Konferencja TEW, 17 maja 2019, Warszawa ► Zapowiedż 17. Międzynarodowej Konferencji dla Tłumaczy w Bandar Baru Bangi, Malezja, 20-22 sierpnia 2019 r. ► Zapowiedź Międzynarodowej Konferencji Naukowej „TRANSLATORYKA I TRANSLACJE VI. Przekład poza słowami: o interdyscyplinarności w tłumaczeniu”, 20-21 września 2019 r., Uniwersytet Łódzki ► 7 th International Conference on Public Services Interpreting and Traslation (PSIT7), 26-27 march 2020, University of Alcalà
DOSKONALENIE ZAWODOWE ► Szkolenia Kolegium Doskonalenia Zawodowego – szkolenia w sekcjach językowych
WAŻNE PISMA ► Pismo do prezesa ZUS wystosowane przez GIOBiPBT w sprawie przetargów na tłumaczenia poświadczone ► Odpowiedź prezesa ZUS na pismo w sprawie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie tłumaczeń poświadczonych ► Pismo z Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej do Departamentu Zawodów Prawniczych w reakcji na wystąpienie RN PT TEPIS ► Pismo z Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie danych osobowych tłumaczy przysięgłych zamieszczanych w aktach notarialnych wraz z pismem DZP skierowanym do DZP Wydział Notariatu ► Pismo PT TEPIS do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praktyki obniżania kosztów za tłumaczenie END ► Pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości informujące o projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego ► Pismo do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o przyspieszenie procesu legislacyjnego dotyczącego wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego
PROBLEMY PRAKTYKI ZAWODOWEJ ► Zapytanie skierowane do PT TEPIS w sprawie tłumaczenia pomocniczego i nasza odpowiedź
OPINIA PRAWNA ► Opinia prawna mec. Pawła Gugały w sprawie przetargów
OGŁOSZENIA ► Zaproszenie do zgłaszania nominacji do nagrody PT TEPIS
ZASŁUŻENI TŁUMACZE ► Teresa Skrodzka – tłumacz przysięgły języków włoskiego i francuskiego „Zawiłe ścieżki mojej drogi zawodowej”
SPRAWY CZŁONKOWSKIE ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych ► Składka członkowska PT TEPIS

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.


89, wiosna 2019

Biuletyn TEPIS nr 89, 2019
KRONIKA PT TEPIS ► Podsumowanie konferencji z cyklu TRANSLATING EUROPE pt. „Tłumacz w świecie nowych technologii. Zarządzanie danymi a etyka tłumacza” ► Spotkanie przedstawicieli KRN, MS i PT TEPIS w Ministerstwie Sprawiedliwości ► Wspólne spotkanie Stowarzyszeń ► Spotkanie przedstawicieli Zespołu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie indeksacji oraz zmiany wysokości stawek wynagrodzenia tłumacza przysięgłego ► Spotkanie noworoczne w siedzibie PT TEPIS oraz spotkania zorganizowane przez Koła terenowe ► Spotkanie w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych ► Udział przedstawicielek Rady Naczelnej PT TEPIS podczas finału konkursu tłumaczeniowego „Translation Master” we Włocławku ► Przedstawicielka PT TEPIS na V Kongresie Tłumaczy w Lublinie ► Jubileusz 20-lecia Małopolskiego Koła TEPIS w Bachledówce k. Zakopanego ► Zwalczamy przetargi na tłumaczenia poświadczone
KONFERENCJE ► Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Łodzi – grudzień 2018 r. ► Zapowiedź konferencji Medius Currens VI. w Toruniu 10-11 maja 2019 r. ► Zapowiedż konferencji INDIALOG w Antwerpii -21-22 listopada 2019 r. ► Zapowiedż konferencji BDUw Bonn 22-24 listopada 2019. ► Zapowiedź konferencji z okazji 100-lecia historii tłumaczy przysięgłych w Polsce.
DOSKONALENIE ZAWODOWE ► Szkolenia Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT – szkolenia w sekcjach językowych
WAŻNE PISMA ► Apel do Ministra Sprawiedliwości w sprawie waloryzacji i podwyższenia stawek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego ► Pismo Stowarzyszeń do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany wysokości stawek określonych w rozporządzeniu z dnia 24 stycznia 2005 roku ► Pismo do pana Karola Dałka z prośbą o podsumowanie dotychczasowych prac Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego ► Pismo od Ministra Sprawiedliwości Michała Wójcika z obietnicą podniesienia stawek ► Pismo do Ministrów Sprawiedliwości o zabezpieczenie w budżecie państwa środków na waloryzację stawek ► Pismo do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o zabezpieczenie środków w budżecie na urealnienie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego ► Pismo z Urzędu Zamówień Publicznych w odpowiedzi na pismo z dnia 4 grudnia 2018 ► Pismo do Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich z prośbą o włączenie tłumaczy przysięgłych do podmiotów strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości ► Pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do dyrektorów Wydziałów Spraw Obywatelskich i równorzędnych Urzędów Wojewódzkich ► Pismo do PKE ► Pismo do KOZ
PROBLEMY PRAKTYKI ZAWODOWEJ ► Dobre praktyki w postępowaniach dotyczących zamówień na usługi tłumaczeniowe. Projekt NEC TM Data ► Zapytanie skierowane do PT TEPIS i nasza odpowiedź
PT TEPIS NA FORUM MIĘDZYNARODOWYM ► Konferencja i Walne Zgromadzenie EULITA Luksemburg 2019
OGŁOSZENIA ► Publikacja PT TEPIS pt. „Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w kazusach” ► Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych poszukuje wysoko wykwalifikowanych tłumaczy
SPRAWY CZŁONKOWSKIE ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych ► Składka członkowska PT TEPIS ► Liczba członków PT TEPIS

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.


88, lato/jesień 2018

Biuletyn TEPIS nr 88, 2018
KRONIKA PT TEPIS ► Podsumowanie Konferencji PT TEPIS – Warsztatów Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego ► Zakończenie prac nad Kodeksem zawodowym tłumacza przysięgłego ► Prace Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza ► Spotkanie z André Lindemannem ► Spotkanie z ministrem Marcinem Warchołem w sprawie podniesienia stawek tłumaczy przysięgłych ► Spotkanie z wiceprezesem Krajowej Rady Notarialnej w sprawie danych osobowych w aktach notarialnych ► Udział w obchodach Dnia Europy ► Spotkanie z Wojciechem Wołoszykiem ► Medal za Długoletnią Służbę
KONFERENCJE ► Konferencja Tłumaczy 2018 w Warszawie ► Konferencja TRANSLATING Europe Forum – 8-9 listopada 2018 r. ► Konferencja FIT Europe: IP Legislation and Translators – 23 listopada 2018 r. ► Konferencja Translating Europe 1 grudnia 2018 r.
DOSKONALENIE ZAWODOWE ► Szkolenia Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT – szkolenia sekcji językowy ► EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych Weekend z prawem karnym ► EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych Język polski dla tłumaczy tekstów specjalistycznych – część 1 i 2 ► Szkolenie dotyczące rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) – szyfrowanie ► Cykl webinariów dla członków PT TEPIS ► Doskonalenie Zawodowe w Kołach PT TEPIS
WAŻNE PISMA ORAZ INTERPELACJE POSELSKIE ► Pismo do Prokuratury Okręgowej w sprawie tłumaczenia europejskiego nakazu dochodzeniowego ► Pismo Stowarzyszeń do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności waloryzacji i podwyżki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego ► Pismo do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o wsparcie w staraniach o podwyższenie stawek wynagrodzenia
Biuletyn PT TEPIS nr 88/2018 ► Apel TP TEPIS o rezolucję w sprawie ochrony tłumaczy cywilnych w sytuacjach konfliktów zbrojnych ► Pismo do Ministra Sprawiedliwości w sprawie godziwego wynagrodzenia ► Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości ► Pismo do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie organizowania przez organy administracji publicznej przetargów na wykonanie tłumaczeń poświadczonych ► Odpowiedź Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości ► Pismo do MSWiA w sprawie dokumentów pochodzących z Białorusi ► Odpowiedź na pismo do MSWiA ► Interpelacje posłów Adama Andruszkiewicza i Stanisława Tyszki, zapytanie posła Pawła Lisieckiego oraz odpowiedź na to zapytanie
PROBLEMY PRAKTYKI ZAWODOWEJ ► Opinia prawna w sprawie organizowania przez organy administracji publicznej przetargów na wykonanie tłumaczeń poświadczonych przez tłumaczy przysięgłych
PT TEPIS NA FORUM MIĘDZYNARODOWYM ► Konferencja i Walne Zgromadzenie stowarzyszenia EULITA
SPOTKANIE INTEGRACYJNE ► Wspólne zwiedzanie kolekcji designu w Muzeum Narodowym w Warszawie
TŁUMACZE NESTORZY ► Jerzy Ogonowski, tłumacz przysięgły języków francuskiego i rosyjskiego ► Żegnamy Kolegę dr. Jacka Przeniosło, tłumacza przysięgłego języka albańskiego
SPRAWY CZŁONKOWSKIE ► Informacje ogólne ► Gratulujemy tytułu nowemu Członkowi Ekspertowi PT TEPIS ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych ► Składka członkowska PT TEPIS ► Liczba członków PT TEPIS

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.


87, zima 2018

Biuletyn TEPIS nr 87, 2018
KRONIKA PT TEPIS ► Konferencja Translating Europe ► Konferencja PT TEPIS i Walne Zgromadzenie ► Lista osób odznaczonych Brązowym Krzyżem Zasługi ► Lista osób odznaczonych Odznaką za Zasługi dla PT TEPIS ► Obrady w Sekcjach Językowych ► Walne zebrania i wybory w Kołach PT TEPIS ► Informacja o postępach prac Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego ► Interpelacje poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz; Zapytanie posła Jana Mosińskiego
DOSKONALENIE ZAWODOWE ► Szkolenia Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS ► Szkolenia Sekcji Językowych ► EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych Tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych ► EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych Podstawy ukraińskiego prawa karnego i cywilnego ► Cykl webinarów dla Członków PT TEPIS ► Szkolenie dotyczące rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) ► Doskonalenie Zawodowe w Kołach PT TEPIS
WAŻNE PISMA ► Do Prezesa Krajowej Rady Notarialnej ► Odpowiedź na pismo Wydziału do Walki z Korupcją ► Do Wydziału Neofilologii UAM ► Do Komendy Głównej ► Stanowisko w sprawie kwalifikowania zawieranych przez tłumaczy umów o dzieło jako umów o świadczenie usług
CZŁONKOWIE PT TEPIS NA KONFERENCJACH ► Konferencja ELRC w Brukseli
PROBLEMY PRAKTYKI ZAWODOWEJ ► Kasy fiskalne w 2018 roku ► Kazus – tajemnica zawodowa w postępowaniu cywilnym ► Odpowiedzi na pytania naszych członków ► Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Sprawiedliwości 2017 r.
PT TEPIS NA FORUM MIĘDZYNARODOWYM ► Konferencja i Walne Zgromadzenie FIT Europe w Barcelonie ► Zaproszenie na XIII Forum Tłumaczenia Sądowego
SPOTKANIA ► Spotkanie w STP ► Projekt „Profesjonalny Tłumacz-Świadomy Klient” ► Spotkanie w Centrum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego: dr Marta Czyżewska „O zwyczajach bożonarodzeniowych w Niemczech” ► Zwiedzanie Muzeum Warszawy ► Propozycja wspólnego wyjścia do teatru
TŁUMACZE NESTORZY ► Helena Ostyk-Narbutt – 70 lat pracy jako tłumacz przysięgły
SPRAWY CZŁONKOWSKIE ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Ekspertom PT TEPIS ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych ► Składka członkowska PT TEPIS ► Liczba członków PT TEPIS

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.