Biuletyny PT TEPIS


Biuletyn

Biu­le­tyn TE­PIS, wy­da­wa­ny od 1990 ro­ku, jest obec­nie do­stęp­ny wy­łącz­nie dla człon­ków To­wa­rzy­stwa, któ­rzy otrzy­mu­ją go pocz­tą elek­tro­nicz­ną w for­ma­cie pdf. Biu­le­tyn TE­PIS in­for­mu­je czy­tel­ni­ków o naj­waż­niej­szych wy­da­rze­niach w ży­ciu za­wo­do­wym tłu­ma­czy w kra­ju, głów­nie o sta­tu­sie praw­nym (w tym rów­nież o prze­pi­sach po­dat­ko­wych) tłu­ma­czy przy­się­głych i je­go ak­tu­al­nych zmia­nach, jak rów­nież o wy­stą­pie­niach i opi­niach na ten te­mat To­wa­rzy­stwa TE­PIS, in­nych or­ga­ni­za­cji za­wo­do­wych tłu­ma­czy oraz urzę­dów i in­sty­tu­cji. Czę­sto po­ja­wia­ją się też in­for­ma­cje na te­mat pro­ble­mów za­wo­do­wych tłu­ma­czy w in­nych kra­jach Eu­ro­py i świa­ta. Czy­tel­ni­cy Biu­le­ty­nu TE­PIS znaj­du­ją w ko­lej­nych nu­me­rach szcze­gó­ło­we omó­wie­nie wie­lu kwe­stii – waż­nych nie tyl­ko dla adep­tów za­wo­du – w dzia­le “Pro­ble­my prak­ty­ki za­wo­do­wej tłu­ma­cza przy­się­głe­go”, któ­ry obej­mu­je au­to­ry­ta­tyw­ne wy­po­wie­dzi człon­ków eks­per­tów PT TE­PIS współ­pra­cu­ją­cych z Wy­dzia­łem Tłu­ma­czy Przy­się­głych Mi­ni­ster­stwa Spra­wie­dli­wo­ści i z Ko­mi­sją Od­po­wie­dzial­no­ści Za­wo­do­wej Tłu­ma­czy Przy­się­głych przy Mi­ni­strze Spra­wie­dli­wo­ści na te­mat prak­tycz­ne­go sto­so­wa­nia prze­pi­sów pra­wa oraz za­sad Ko­dek­su tłu­ma­cza przy­się­głe­go. (więcej…) Czytaj więcej...94, jesień/zima 2021/2022

TEPIS dziś i jutro ► O działaniach międzynarodowych organizacji tłumaczy FIT i EULITA w 2021 r. ► TEPIS – realizacja działań i plany ► Koła TEPIS-u w Polsce i na świecie ► Sprawozdanie z aktywności Kół w drugiej połowie 2021 r. ► Kolegium ekspertów PT TEPIS ► Kolegium ds. Q&A ► Istota pracy tłumacza przysięgłego ► Zastosowanie podwyższonej stawki za tłumaczenie poświadczone tekstów zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną – postanowienie Sądu Najwyższego ► Tłumacze stale się uczą ► Szkolenia TEPIS-u dla tłumaczy w 2021 r. ► Program Konferencji PT TEPIS 2021 r. i XXXV Warsztatów Przekładu Specjalistycznego ► Podsumowanie Konferencji i Warsztatów ► Relacje z warsztatów w sekcjach językowych ► Odznaczenia ► Pożegnanie z wydawnictwem Translegis ► Jubileusz 40-lecia działalności Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich ► Pożegnanie Pani Profesor Kielar ► Jak zarobić, żeby się nie „narobić”, czyli każdy chciałby być tłumaczem ► Stawki za tłumaczenia ► Sprawy członkowskie ► Sentencje łacińskie… Czytaj więcej...

93, jesień/zima 2020/2021

KRONIKA PT TEPIS ► Konferencja PT TEPIS – XXXIV Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, online, 17-18 października 2020 – podsumowanie, mowa laudacyjna Prezes Honorowej dr Danuty Kierzkowskiej, program, prelegenci, relacje z warsztatów w sekcjach językowych, gratulacje od Eulity i OVGD, podziękowania od uczestników konferencji, ankieta pokonferencyjna ► Laureat nagrody PT TEPIS – LAUR TŁUMACZA 2020 ► Wyróżnieni odznaką Za Zasługi dla PT TEPIS ► Porozumienie o Współpracy z Katedrą Prawa Rzymskiego UJ ► Spotkanie noworoczne 15 stycznia 2021, online ► Wspólna inicjatywa stowarzyszeń tłumaczy w sprawie uwzględnienia tłumaczy przysięgłych w rozporządzeniu regulującym drugi etap szczepień przeciwko COVID-19 – 26 stycznia 2021 ► Kolejna wspólna inicjatywa stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy dotycząca ochrony tytułu zawodowego „tłumacz przysięgły” – pismo do Ministra Sprawiedliwości z 22 lutego 2021.DOSKONALENIE ZAWODOWE ► Webinaria – wrzesień 2020 – luty 2021PROBLEMY PRAKTYKI ZAWODOWEJ ► Sprawozdania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości za lata 2018 i 2019 ►… Czytaj więcej...