PT TEPIS 1990-2024

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS powstało jako Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych w roku 1990. Podstawowym celem Towarzystwa jest pogłębianie i szerzenie wiedzy w zakresie sztuki przekładu, ochrona praw autorskich tłumaczy oraz reprezentowanie interesów tłumaczy wobec organów władzy. Towarzystwo TEPIS jest organizacją zrzeszającą największą liczbę tłumaczy przysięgłych w Polsce. Od 1993 r. PT TEPIS jest członkiem Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT, a od roku 2010 członkiem-założycielem Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych EULITA. Od roku 2007 PT TEPIS jest organizacją pożytku publicznego.

Znakomitą większość członków Towarzystwa stanowią tłumacze przysięgli. Siedziba Rady Naczelnej Towarzystwa mieści się w Warszawie, zaś w Białymstoku, Bytomiu, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu działają Koła PT TEPIS, których adresy podajemy poniżej.

Towarzystwo TEPIS organizuje warsztatowe spotkania w ramach doskonalenia zawodowego tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych: Konferencję PT TEPIS – Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Repetytoria dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, Laboratoria oraz Międzynarodowe Forum Przekładu Prawniczego i Sądowego. Dotychczas odbyło się wiele spotkań krajowych i międzynarodowych, podczas których wygłoszono ponad 1500 referatów. Spotkania warsztatowe organizowane przez Kolegium Doskonalenia Zawodowego prowadzone są w Warszawie, jak i w miastach będących siedzibami Kół PT TEPIS.

Członkowie Towarzystwa, którymi mogą być również cudzoziemcy zamieszkali poza terytorium RP, dzielą się na członków nadzwyczajnych, członków zwyczajnych, członków ekspertów, członków wspierających i członków honorowych.

Członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa może zostać tłumacz przysięgły legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia albo tłumacz specjalistyczny legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia oraz co najmniej trzyletnią praktyką zawodową w zakresie tłumaczenia specjalistycznego.

Członkiem zwyczajnym może zostać tłumacz przysięgły legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia oraz co najmniej 10-letnią praktyką zawodową albo tłumacz specjalistyczny legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia oraz co najmniej 10-letnią praktyką zawodową w zakresie tłumaczenia specjalistycznego.

Członkiem ekspertem może zostać tłumacz wyróżniający się uznanym przez Kolegium Ekspertów PT TEPIS wysokim poziomem wiedzy i dorobkiem w zakresie języków obcych i technik tłumaczeniowych, uzyskując w ten sposób najwyższy status członkowski.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna po zadeklarowaniu regularnego wsparcia finansowego dla Towarzystwa. Członek wspierający ma prawo używać tytułu „członek wspierający PT TEPIS” oraz znaku graficznego PT TEPIS.

Członkiem honorowym może być osoba krajowa lub zagraniczna, zasłużona dla Towarzystwa oraz polskiej, europejskiej i światowej społeczności tłumaczy sądowych.

W okresach między Walnymi Zgromadzeniami działalnością Towarzystwa kieruje Rada Naczelna. Rada Naczelna składa się z Prezesa Rady Naczelnej oraz  członków wybranych imiennie przez Walne Zgromadzenie. Wszyscy członkowie Rady Naczelnej wraz z jej Prezesem pracują społecznie.

Członkowie PT TEPIS otrzymują „Biuletyn TEPIS”. Wybrane referaty wygłoszone na seminariach, a także artykuły na tematy ważne dla tłumaczy są zgłaszane do publikacji w specjalistycznym punktowanym czasopiśmie „Lingua Legis” Instytutu Lingwistyki Stosowanej wydawanym pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Wydawnictwo Translegis (d. Wydawnictwo TEPIS), działające pod auspicjami PT TEPIS, wydało wiele pozycji książkowych nt. teorii i praktyki przekładu, w tym komentarz do Kodeksu tłumacza przysięgłego i wybory specjalistycznych tekstów paralelnych w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, polskim i włoskim oraz materiały pokonferencyjne.

Warto podkreślić, że rok 2020  był dla  nas wszystkich rokiem wyjątkowym – rokiem obchodów 100-lecia zawodu tłumacza przysięgłego i rokiem 30-lecia istnienia PT TEPIS.

Nasze adresy: