Członkowie Honorowi PT TEPIS

Ustanowieni na X-lecie PT TEPIS w 2000 r.:

 • DR JÓZEF MUSIOŁ godność Członka Honorowego PT TEPIS otrzymał w 2000 roku za czynne wsparcie, którego udzielił jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w latach 1989-1990 dla idei powstania Towarzystwa TEPIS i jego współpracy z resortem sprawiedliwości.
 • DR JERZY ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI godność Członka Honorowego PT TEPIS otrzymał w 2000 roku za czynne wsparcie, którego udzielił jako dyrektor Biura ds. Integracji Europejskiej Urzędu Rady Ministrów w latach 1992-1997 dla idei współpracy PT TEPIS z Urzędem Rady Ministrów.
 • DR RENE HAESERYN godność Członka Honorowego PT TEPIS otrzymał w 2000 roku za czynne wsparcie, którego udzielił jako sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Tłumaczy, dla idei wejścia PT TEPIS w poczet członków FIT oraz za propagowanie dobrego imienia Towarzystwa na forum międzynarodowym.
 • LIESE KATSCHINKA godność Członka Honorowego PT TEPIS otrzymała w 2000 roku za koleżeńską pomoc, której udzielała władzom PT TEPIS jako sekretarz generalny FIT i przewodnicząca Komitetu ds. Tłumaczy Prawniczych i Sądowych FIT w latach 1990-2000 w organizacji Międzynarodowego Forum Przekładu Prawniczego i Sądowego.
 • PROF. DR HAB. ANDRZEJ KOPCZYŃSKI godność Członka Honorowego PT TEPIS otrzymał w 2000 roku za zaproszenie, które wystosował jako dyrektor Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW w 1998 r. do udziału członków PT TEPIS w utworzeniu i realizacji programu dla tłumaczy prawniczych i sądowych w Interdyscyplinarnym Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
 •  PROF. DR HAB. BARBARA Z. KIELAR godność Członka Honorowego PT TEPIS otrzymała w 2000 roku za udzielanie moralnego wsparcia, jakiego udzieliła jako nestorka teorii przekładu prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego, dla idei powstania Towarzystwa TFPIS oraz za niezawodne udzielanie konsultacji naukowych i pomocy metodologicznej przy tworzeniu “Kodeksu tłumacza sądowego” (1991) i wydawaniu specjalistycznego czasopisma “Lingua Legis”
 •  ZYGMUNT STOBERSKI  godność Członka Honorowego PT TEPIS otrzymał w 2000 roku za czynną współpracę z władzami PT TEPIS, którą prowadził od 1990 r. jako przewodniczący Międzynarodowej Organizacji Unifikacji Neologizmów Terminologicznych (MOUNT) w zakresie upowszechniania wiedzy o terminologii w teorii i praktyce.
 •  WITOLD STRAUS  godność Członka Honorowego PT TEPIS otrzymał w 2000 roku za niezwykłą uczynność, życzliwość wobec Towarzystwa TEPIS jako bratniej organizacji zawodowej i za aktywną pomoc koleżeńską, której udzielał władzom Towarzystwa od chwili jego powstania jako wiceprezes i członek władz Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem organizacyjnym.

Ustanowieni na XV-lecie PT TEPIS w 2005 r.:

 • DR BOHDAN ZDZIENNICKI godność Członka Honorowego PT TEPIS otrzymał w 2005 roku za moralne wsparcie, którego udzielił jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości przez pionierskie zainicjowanie dialogu z przedstawicielami zawodowych organizacji tłumaczy na temat podniesienia rangi i polepszenia prawnego statusu polskich tłumaczy przysięgłych, w szczególności za inicjatywę zorganizowania w 1997 r. konferencji Ministerstwa Sprawiedliwości w Zaciszu nt. reformy statusu tłumaczy przysięgłych.
 • SĘDZIA BOGUSŁAW GRUSZCZYŃSKI godność Członka Honorowego PT TEPIS otrzymał w 2005 roku za moralne wsparcie, którego udzielił jako dyrektor Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości, dla idei dialogu z przedstawicielami zawodowych organizacji tłumaczy na temat podniesienia rangi i polepszenia prawnego statusu polskich tłumaczy przysięgłych, w szczególności za trud zorganizowania w 1997 roku konferencji Ministerstwa Sprawiedliwości na temat reformy statusu tłumaczy przysięgłych.
 •  PROF. DR HAB. EUGENIUSZ PIONTEK  godność Członka Honorowego PT TEPIS otrzymał w 2005 roku za moralne wsparcie, którego udzielał Towarzystwu TEPIS od chwili jego powstania jako dyrektor Instytutu Prawa Międzynarodowego, dla idei podniesienia rangi społecznej i zawodowej tłumaczy prawniczych i ich interdyscyplinarnych kwalifikacji, udzielając inicjatywom Towarzystwa w zakresie doskonalenia zawodowego tłumaczy auspicjów IPM UW.
 •  PROF. DR HAB. JADWIGA KONIECZNA-TWARDZIKOWA  godność Członka Honorowego PT TEPIS otrzymała w 2005 roku za zasługi położone dla wizerunku Polskiego Towarzystwa TEPIS oraz za promocję zawodu tłumacza przysięgłego wśród studentów Uniwersytetu Śląskiego, w szczególności za inspirację do stworzenia Sekcji Hiszpańskiej PT TEPIS.
 • SĘDZIA JOLANTA MAREK godność Członka Honorowego PT TEPIS otrzymała w 2005 roku za zasługi położone dla upowszechnienia wiedzy o praktyce postępowania karnego wśród polskich tłumaczy przysięgłych przez konsultowanie materiałów szkoleniowych, w szczególności za konsultację filmu pt. “Sprawa Kellgrena” (2004).

Ustanowieni na XX-lecie PT TEPIS w 2010 r.:

 • LEONID GUREVICH godność Członka Honorowego PT TEPIS otrzymał w 2010 roku za podpisanie umowy o współpracy w 1998 r. i owocne jej realizowanie, za osobiste udzielanie konsultacji nt. działalności Związku Tłumaczy Rosji, za udział członków ZTR w międzynarodowych konferencjach organizowanych przez TEPIS oraz za docenienie osiągnięć TEPISu przez nominację prezesa PT TEPIS do złotego medalu im. Puszkina.
 • RUDOLF GEORKYAN godność Członka Honorowego PT TEPIS otrzymał w 2010 roku za osobisty udział w wielu międzynarodowych konferencjach organizowanych przez TEPIS od 1991 r., za upowszechnianie osiągnięć PT TEPIS w Rosji oraz za udzielanie konsultacji, wymianę doświadczeń i publikacji dla tłumaczy.
 • ERIC HERTOG godność Członka Honorowego PT TEPIS otrzymał w 2010 roku za zapraszanie przedstawicieli PT TEPIS do różnych projektów unijnych od 2000 r., za upowszechnianie osiągnięć PT TEPIS na forum międzynarodowym oraz za osobisty niezwykły trud stworzenia formuły i powołania stowarzyszenie EULITA.
 • LOUISE RAYAR godność Członka Honorowego PT TEPIS otrzymała w 2010 roku za osobisty udział w wielu międzynarodowych konferencjach organizowanych przez TEPIS od 1992 r. oraz za udzielanie konsultacji, wymianę doświadczeń i publikacji dla tłumaczy.
 • Albin Tybulewicz otrzymał godność Członka Honorowego PT TEPIS za zasługi położone na rzecz społeczności tłumaczy brytyjskich i polskich oraz na rzecz Towarzystwa TEPIS w ramach pełnej zaangażowania współpracy trwającej nieprzerwanie od 1990 r.

Ustanowieni w 2014 r.:

 • CHRISTIANE DRIESEN tłumacz sądowy i konferencyjny, pracuje głównie dla instytucji unijnych, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Rady Europy, Europejskiego Urzędu Patentowego oraz Międzynarodowego Trybunału Morskiego. Jest autorką licznych publikacji o etyce zawodowej i kształceniu tłumaczy ustnych. Od wielu lat zajmuje się aktywnie kształceniem tłumaczy na uczelniach niemieckich, aktualnie kieruje projektem kształcenia tłumaczy sądowych na Uniwersytecie w Hamburgu. Christiane Driesen jest członkiem założycielem i wiceprezesem stowarzyszenia EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association) oraz przewodniczącą Komitetu Tłumaczy Prawniczych i Sądowych Stowarzyszenia AIIC. W roku 2014 została laureatką prestiżowej nagrody im. Danicy Seleskovitch.
 • EVA GORGOLOVA jest prezesem Izby Tłumaczy Sądowych Republiki Czeskiej, wybranym jako wieloletni aktywny członek Zarządu Izby i tłumacz sądowy od ponad 20 lat. Zawsze zajmowała się organizowaniem doskonalenia zawodowego, starając się o upowszechnienie wiedzy o zawodzie tłumacza sądowego, podnoszenie kwalifikacji praktykujących tłumaczy oraz ułatwienie im dostępu do ustawicznego samokształcenia. Poświęcała też wiele uwagi, czasu i trudu opiniowaniu nowych przepisów prawa dotyczącego tłumaczy sadowych, organizowaniu grup roboczych i negocjacjom z Ministerstwem Sprawiedliwości. Starała się też o dobrą współpracę z innymi organizacjami zrzeszającymi tłumaczy, zwłaszcza ze Związkiem Tłumaczy Republiki Czeskiej i Izbą Tłumaczy Języka Migowego, jak również z uniwersytetami i Akademią Sądową, która kształci pracowników wymiaru sprawiedliwości. Szczególnym sukcesem była międzynarodowa konferencja, której organizacją kierowała w 2012 roku w Pradze. To z jej inicjatywy Izba stała się członkiem EULITA i FIT oraz może poszczycić się współpracą ze stowarzyszeniami tłumaczy w innych krajach Unii Europejskiej.
 • ANDRÉ LINDEMANN po studiach translatorskich w roku 1986 zaczął swoją karierę jako tłumacz języka polskiego zatrudnionym w policji niemieckiej i od 2007 roku pracuje w Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku. Od prawie dwudziestu lat angażuje się w różnych funkcjach Federalnego Związku Tłumaczy, najpierw w jego Stowarzyszeniu w krajach związkowych Berlina/Brandenburgii, a potem też na szczeblu federalnym. Przez wielu lat zajmował się szczególnie sprawami tłumaczy prawniczych i sądowych na szczeblu kraju związkowego, federalnym oraz europejskim. W 2011 roku został wybrany na funkcję prezesa Federalnego Związku Tłumaczy i od tego czasu pracuje między innymi nad modernizacją i profesjonalizacją jednego z największych zrzeszeń zawodowych w Europie, który obecnie liczy blisko osiem tysięcy członków.
 • ANDREJ RÁDY jest założycielem JTP – stowarzyszenia zrzeszającego tłumaczy słowackich i czeskich, jego wieloletnim prezesem od 1990 roku i współautorem projektu obecnie obowiązującej ustawy o tłumaczach sądowych. Andrej Rady jest doświadczonym tłumaczem słowa żywego i pisanego języka fińskiego, niemieckiego i słowackiego, specjalizującym się w przekładach współczesnej literatury. W swoim dorobku posiada między innymi przekład powieści M. Waltari „Czarny Anioł”. Za swoje zasługi otrzymał tytuł Członka Honorowego stowarzyszenia JTP.
 • CHRISTINE SPRINGER jest prezesem Austriackiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych (ÖVGD) od 1981 roku. Z jej inicjatywy powstała koncepcja egzaminu dla przysięgłych tłumaczy sądowych, którego regulamin obowiązuje w Austrii do dnia dzisiejszego. Współpracuje z ustawodawcą w zakresie nowelizacji ustawy o biegłych i tłumaczach sądowych, w wyniku której wprowadzona została obowiązkowa certyfikacja tłumaczy przysięgłych. Przez wiele lat była przewodniczącą komisji certyfikacyjnej. Działa też jako wykładowca, m.in. w Instytucie Translatoryki w Grazu. Christine Springer, po ukończeniu studiów translatorskich w Wiedniu i we Włoszech, wykonuje zawód tłumacza prawniczego i medycznego, a także tekstów z zakresu muzyki i muzykologii, takich jak libretta oraz scenariusze teatralne i telewizyjne. Jest także uznanym tłumaczem konferencyjnym. Za swoją działalność była wielokrotnie nagradzana, m. in. Srebrnym Krzyżem Honorowym Republiki Austrii, krzyżem Zakonu Maltańskiego Croce con Stemma dell’Ordine al Merito Melitense oraz Odznaką Honorową austriackiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych.
 • JOANNA ZIEMSKA wieloletnia animatorka doskonalenia zawodowego austriackich tłumaczy sądowych języka polskiego w ramach struktur Austriackiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych (ÖVGD) w zakresie niemiecko-polskiej terminologii prawniczej i sądowej, członek komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na tłumaczy sądowych, jest wykładowcą w Instytucie Translatoryki Uniwersytetu Wiedeńskiego. Jako nauczyciel tłumaczenia specjalistycznego od wielu lat wykłada gościnnie na uniwersytetach polskich, jest cenionym tłumaczem konferencyjnym, sądowym i literackim. W jej dorobku translatorskim znajdują się przekłady książek Elfriede Jelinek – laureatki Nagrody Nobla. Joanna Ziemska jest aktywną propagatorką wysokiej kultury przekładu na język polski w Austrii i na język niemiecki w Polsce wśród tłumaczy specjalistycznych i literackich oraz adeptów zawodu.