Q&A

Treść dostępna po zalogowaniu

1. Czy tłumacz/tłumacz przysięgły, wezwany przez sąd na tłumaczenie ustne, może wnioskować o wynagrodzenie w razie niestawiennictwa obcokrajowca?

2. Gdzie należy wpisać przychód z tłumaczenia w sytuacji nieprowadzenia działalności gospodarczej?

3. Czy tłumacze/tłumacze przysięgli są zobowiązani do wprowadzenia kas fiskalnych online?

4. Czy tłumaczowi przysługuje wynagrodzenie za czas poświęcony na zapoznanie się z aktami sprawy?

5. Jak należy obliczyć wynagrodzenie tłumacza wezwanego „w trybie nagłym”?

6. Co należy rozumieć przez „szczególnie ważne przyczyny”, z powodu których tłumacz przysięgły może odmówić wykonania tłumaczenia w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej?

7. Czy tłumaczowi przysięgłemu wezwanemu przez Policję do tłumaczenia ustnego należy się podwyższona stawka wynagrodzenia, jeśli pierwotnie określona pora stawiennictwa została w dniu tłumaczenia ostatecznie opóźniona przez Policję o kilka godzin?

8. Jakie studia uprawniają do egzaminu na tłumacza przysięgłego?

9. W jakim trybie i jakim organom tłumacz przysięgły, który uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu, składa wzór podpisu i odcisk swojej pieczęci?

10. Co wchodzi w zakres kompetencji wojewody sprawującego kontrolę nad działalnością tłumaczy przysięgłych?

11. Jak należy rozumieć miejsce zamieszkania, według którego należy wybrać wojewodę właściwego dla złożenia wzoru podpisu oraz odcisku pieczęci tłumacza przysięgłego?

12. Jak należy rozumieć pojęcie organów administracji publicznej, którym tłumacz przysięgły nie może odmówić wykonania tłumaczenia?

13. Czy stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej, mogą być przez te organy zaniżane?

14. Czy można udostępnić urzędową pieczęć tłumacza przysięgłego osobie trzeciej w celu opatrzenia poświadczonego dokumentu wspomnianą pieczęcią, np. w ramach zlecenia czynności biurowych (udostępnienie pieczęci in blanco)?