Q&A

W tym miejscu znajdą Państwo zbiór pytań, które wpłynęły od naszych członków do biura PT TEPIS. Pytania te dotyczą zawodu TP, współpracy z organami, rozliczeń i wielu innych istotnych kwestii. Odpowiedzi widoczne są dla członków towarzystwa po zalogowaniu. Ponieważ Zarząd udziela odpowiedzi na pytania kontaktując się ewentualnie z ekspertami z danej dziedziny, generalną zasadą jest, że tylko członkowie mogą zadawać takie pytania. Wiele odpowiedzi znajdą Państwo w publikacji „Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w kazusach”, która dostępna jest w biurze towarzystwa i w sprzedaży wysyłkowej.

Treść dostępna po zalogowaniu

 • Jak postępować z odciskami pieczęci zawierającymi napisy w języku trzecim, do którego TP nie ma uprawnień?
 • Jakie stawki obowiązują w przypadku tłumaczenia ustnego dla Policji, w tym w porze nocnej?
 • Czy sąd lub inny OWS może nie zaakceptować liczby stron tłumaczenia poświadczonego podanej przez TP, argumentując, że dokument źródłowy zawiera mniejszą liczbę znaków, a tym samym mniejszą liczbę stron rozliczeniowych?
 • Czy istnieją przepisy regulujące zwrot utraconego zarobku, jeśli TP, powołany przez OWS (np. przez prokuraturę) do tłumaczenia czynności procesowej, został zmuszony przez swojego pracodawcę do wzięcia na cały dzień urlopu bezpłatnego?
 • Czy tłumacz/tłumacz przysięgły, wezwany przez sąd na tłumaczenie ustne, może wnioskować o wynagrodzenie w razie niestawiennictwa obcokrajowca?
 • Gdzie należy wpisać przychód z tłumaczenia w sytuacji nieprowadzenia działalności gospodarczej?
 • Czy tłumacze/tłumacze przysięgli są zobowiązani do wprowadzenia kas fiskalnych online?
 • Czy tłumaczowi przysługuje wynagrodzenie za czas poświęcony na zapoznanie się z aktami sprawy?
 • Jak należy obliczyć wynagrodzenie tłumacza wezwanego „w trybie nagłym”?
 • Co należy rozumieć przez „szczególnie ważne przyczyny”, z powodu których tłumacz przysięgły może odmówić wykonania tłumaczenia w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej?
 • Czy tłumaczowi przysięgłemu wezwanemu przez Policję do tłumaczenia ustnego należy się podwyższona stawka wynagrodzenia, jeśli pierwotnie określona pora stawiennictwa została w dniu tłumaczenia ostatecznie opóźniona przez Policję o kilka godzin?
 • Jakie studia uprawniają do egzaminu na tłumacza przysięgłego?
 • W jakim trybie i jakim organom tłumacz przysięgły, który uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu, składa wzór podpisu i odcisk swojej pieczęci?
 • Co wchodzi w zakres kompetencji wojewody sprawującego kontrolę nad działalnością tłumaczy przysięgłych?
 • Jak należy rozumieć miejsce zamieszkania, według którego należy wybrać wojewodę właściwego dla złożenia wzoru podpisu oraz odcisku pieczęci tłumacza przysięgłego?
 • Jak należy rozumieć pojęcie organów administracji publicznej, którym tłumacz przysięgły nie może odmówić wykonania tłumaczenia?
 • Czy stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej, mogą być przez te organy zaniżane?
 • Czy można udostępnić urzędową pieczęć tłumacza przysięgłego osobie trzeciej w celu opatrzenia poświadczonego dokumentu wspomnianą pieczęcią, np. w ramach zlecenia czynności biurowych (udostępnienie pieczęci in blanco)?

Procedury

Tłumacz przysięgły – zmiana danych

Tłumacz przysięgły – uznawanie kwalifikacji

Tłumacz przysięgły – wpis na listę

Tłumacz przysięgły – wykreślenie z listy

Tłumacz przysięgły – wniosek o wydanie pieczęci

Tłumacz przysięgły – świadczenie usług transgranicznych w Polsce

Ciekawostki

A tutaj ciekawostka

Kontrola prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na rzecz podmiotów wskazanych w art. 15 ustawy z 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego – Pani Małgorzata Walczak

Kontrola prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na rzecz podmiotów wskazanych w art. 15 ustawy z 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego – Pani Monika Hankiewicz