Rada Honorowa PT TEPIS

Danuta Kierzkowska

Dr Danuta Kierzkowska
Prezes Założyciel PT TEPIS

Dr Danuta M. Kierzkowska, inspiratorka powstania i założycielka Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS w 1990 roku, prezes Towarzystwa TEPIS w latach 1990-2014 (od 2005 roku – Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS), od 2014 roku – Prezes Honorowy PT TEPIS, od 2024 – Prezes Założyciel PT TEPIS.

Absolwentka filologii orientalnej Uniwersytetu Warszawskiego (1963), Podyplomowego Studium Szkolenia Tłumaczy Języków Obcych (1981) oraz studiów doktoranckich pod kierunkiem promotora prof. Barbary Z. Kielar (2001), tłumacz przysięgły języka angielskiego od 1970 roku.

Wiceprezes Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich w latach 1985-89 i 1999-2002. Inspiratorka koncepcji i współautorka pierwszego programu Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy założonego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej we współpracy z prof. Andrzejem Kopczyńskim, ówczesnym dyrektorem ILS (1996-97).

Redaktor naczelna Wydawnictwa Translegis (1990 – 2021) (d. Unitranslex i Wydawnictwo TEPIS). Założyciel i redaktor czasopisma specjalistycznego „Lingua Legis” w latach 1994-2015 (obecnie dostępnego online www.lingualegis.ils.uw.edu.pl pod red. dr Anny Jopek-Bosiackiej). Autorka „Vademecum tłumacza przysięgłego” (1985) wydanego przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich. Autorka lub współautorka książek: „Kodeks tłumacza sądowego” (1991), „Tłumaczenie prawnicze” (2002), „Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem” (2005), Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011”, “Tłumacz przysięgły. Status prawny i zawodowy” (2018, red. Dorota Staniszewska-Kowalak), współautor i redaktor innych publikacji (patrz strona pamiątkowa Wydawnictwo Translegis (www.translegis.tepis.org.pl) ). Jej  ostatnia  książka opublikowana przez Wydawnictwo Translegis pt. “Alchemia zawodu tłumacza” ukazała się w 2020 roku. 

Nauczyciel metodologii tłumaczenia prawniczego oraz statusu prawnego i etyki zawodowej tłumacza w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego IPSTK w latach 1998-2015 oraz na innych uniwersytetach i uczelniach.

Minister Kultury i Sztuki wyróżnił ją odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1989), Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich wyróżniło ją Złotą Odznaką Honorową STP (1996) i złożyło wniosek o odznaczenie jej Srebrnym Krzyżem Zasługi, który został jej wręczony w imieniu Prezydenta RP w 2001 r . Towarzystwo TEPIS  udekorowało ją Odznaką za Zasługi (2005) oraz wystąpiło z wnioskiem o odznaczenie jej przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi, wręczonym w 2010 r. i Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości, otrzymanym przez nią w 2020 r.  

Zofia Rybińska

Zofia Rybińska
Prezes Honorowa

Zofia Rybińska, mgr filologii angielskiej i absolwentka studiów podyplomowych (IPSKT) w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytetu Warszawskiego. 

Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych i Sądowych TEPIS w 1990 roku, była przewodnicząca Komisji Rewizyjnej jednej kadencji, wiceprezes Towarzystwa TEPIS trzech kadencji, sekretarz Kolegium Ekspertów, członek Kolegium Doskonalenia Zawodowego, przewodnicząca Sekcji Angielskiej PT TEPIS od chwili powstania Sekcji w 1993 roku do 2014 roku; członek ekspert PT TEPIS. Prezes PT TEPIS w latach 2014 – 2021. Od 2021 – Prezes Honorowy PT TEPIS.

Autorka publikowanych przekładów tekstów prawnych i prawniczych, artykułów, glosariuszy i zbiorów tekstów paralelnych; współautorka New Selection of English Documents), redaktor opracowania Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego. Członek Komitetu Redakcyjnego Kodeksu tłumacza przysięgłego (2011) i członek Zespołu Redaktorów Kodeksu zawodowego tłumacza przysięgłego (2019). 

Nauczyciel tłumaczenia prawniczego w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (od 1999 r.) oraz wykładowca gościnnie na innych uniwersytetach i uczelniach. Od chwili powstania Towarzystwa TEPIS współorganizator i organizator akcji doskonalenia zawodowego w ramach działalności Towarzystwa TEPIS jako Przewodnicząca Sekcji Języka Angielskiego i prezes Towarzystwa. 

Uczestnik projektów Komisji Europejskiej EULITA, AVIDICUS1 i AVIDICUS 2, TRAFUT, LIT Search; współprzewodnicząca i członek Komitetu Tłumaczenia Sądowego i Prawniczego Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT (2009-2018), wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych EULITA (2009-2017). 

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego w latach 2005-2012.

Barbara Bosek
Członek Rady Honorowej

Tłumacz przysięgły języka francuskiego od 10 grudnia 1970 r.

Od momentu starań o utworzenie i powstania Towarzystwa TEPIS w 1990 r. była jedną z aktywnych jego działaczek, a przez wiele lat przewodniczącą Sekcji Francuskiej i członkiem Rady Naczelnej.

W 2007 roku otrzymała tytuł członka eksperta P.T. TEPIS

W 2010 roku została odznaczona srebrnym krzyżem zasługi

W 2021 roku została odznaczona złotym krzyżem zasługi.

Autorka wydania zbioru tekstów paralelnych francuskich dla tłumaczy francuskiego pt.: Recueil de documents français w 1991 r. i współautorka podobnego zbioru pt.: Nouveau Recueil de documents français w 2011 r.

Przeprowadziła wiele szkoleń i warsztatów dla tłumaczy przysięgłych języka francuskiego, częściowo opublikowanych w Lingua Legis. Nauczyciel tłumaczenia prawniczego w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (od 2006 r.). Ukończyła kurs języka angielskiego (jako języka roboczego). Posiada tytuł eksperta ochrony środowiska. W 2018 roku odbyła w Paryżu staż dla praktykujących tłumaczy z długim stażem pracy p.t. “Stage de langue et culture française”. Uczestniczyła w organizowaniu wideokonferencji na 30-lecie Tepis dla sekcji francuskiej w październiku 2020 roku.

Elżbieta Łyszkowska

Elżbieta Łyszkowska
Członek Rady Honorowej

mgr filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego i absolwentka szkoleń i staży językowych w Polsce i Wielkiej Brytanii (Southampton University, Cambridge Centre for Advanced English, Bell Language Schools Norwich, Pilgrims Canterbury, etc). Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego od 1980 roku.

Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych i Sądowych TEPIS w 1990 roku, członek Rady Naczelnej Towarzystwa TEPIS do 1994 roku, członek ekspert TEPIS a od 2024 roku członek Rady Honorowej TEPIS.

W 2010 roku odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za całokształt pracy zawodowej i działalności na rzecz tłumaczeń.

Wieloletni tłumacz i doradca biznesowy w międzynarodowych korporacjach handlowych jak ITOCHU Corporation, oraz szkoleniowych w ramach projektów KNOW HOW, Teachers For Poland, English for Key Ministries w toku pracy w The British Council. 

Autorka i koordynator tłumaczeń w Narodowym Banku Polskim, Ministerstwie Finansów w okresie przygotowań prawodawstwa krajowego do akcesji Polski do Unii Europejskiej. Uczestniczka prac przy naborze tłumaczy z Polski do Europejskiego Banku Centralnego.

Autorka tłumaczeń publikowanych przez PWN: np. „Brzemię Białego Człowiek” William Easterly; „Zarzadzanie Marką w Segmencie B2B” Philip Kotler, Waldemar Pfoertsch, oraz wewnętrznych tłumaczeń przepisów bankowych i finansowych w NBP, MF I UKIE.

Współorganizator akcji doskonalenia zawodowego w ramach działalności Towarzystwa TEPIS i doraźny wykładowca w ramach warsztatów prowadzonych przez TEPIS.

Dr Teresa Skrodzka
Członek Rady Honorowej

Absolwentka i asystentka na Wydziale Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła staże językowe i dydaktyczne we Francji i we Włoszech, w tym na Uniwersytecie w Perugii. Autorka artykułów w prasie specjalistycznej nt. nauczania języków obcych, współautorka programu nauczania języka włoskiego (1995/1996). Za tłumaczenie słowa żywego w teatrach wrocławskich: „Laboratorium Grotowskiego” i Studencki Teatr „Kalambur” otrzymała Odznaczenie miasta Wrocławia za działalność w środowisku kultury (1975).

Dyplom honorowy za współpracę polsko-włoską został jej przyznany przez honorowego ambasadora Polski w Rzymie (1991), zaś nagrodę za pracę dydaktyczną przyznał jej Minister Edukacji Narodowej (1993). Uznanie zyskała też jako lektor języka włoskiego w Instytucie Kultury Włoskiej, a jako tłumacz – za współpracę z firmami włoskimi w Polsce i we Włoszech.

Teresa Skrodzka była wieloletnim członkiem Rady Naczelnej PT TEPIS, założycielką oraz przewodniczącą Sekcji Włoskiej PT TEPIS jako pasjonatka nauczania tego języka. Doceniając pracę tłumacza na bazie materiałów źródłowych została autorką zbioru pt. „Raccolta di documenti italiani”.

Ukoronowaniem jej wiedzy zawodowej było prowadzenie przez nią zajęć dla słuchaczy Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT) w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, głównie w zakresie tłumaczenia ustnego sądowego w postępowaniu karnym i cywilnym.

Za całokształt działalności na rzecz tłumaczy oraz za pasję nieustannego dzielenia się wiedzą zawodową Teresa Skrodzka została odznaczona przez prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2010 roku oraz otrzymała tytuł Członka Rady Honorowej PT TEPIS w 2024 r.

Dr Edward Szędzielorz
Członek Rady Honorowej

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego od 1985 roku, członek ekspert PT TEPIS od 2007 r.
Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS w 1990 roku, były członek Rady Naczelnej w latach 1996-2024, w tym wiceprezes pięciu kadencji (1996-2008 i 2021-2024), przewodniczący Kolegium Ekspertów PT TEPIS (1996-2024).

Od 2005 roku – konsultant, a od 2017 roku – członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego, członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości.

Były nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. KEN (obecnie: Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie (Instytut Filologii Rosyjskiej, adiunkt, kierownik zakładu, wicedyrektor Instytutu) i Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Rusycystyki, st. wykładowca, kierownik zakładu, wicedyrektor Instytutu; podstawy praktyki tłumaczeniowej i rosyjskiego języka biznesu), specjalizujący się w glottodydaktyce i translatoryce. Autor ponad 30 artykułów, w tym jednej monografii, z zakresu praktycznej nauki języka rosyjskiego, współautor Wielkiego słownika rosyjsko-polskiego i polsko-rosyjskiego (Wyd. REA, Warszawa 2008), autor wielu tekstów i testów dla kandydatów na tłumacza przysięgłego oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych biorących udział w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego, a także specjalistycznych tłumaczeń pisemnych i ustnych, w tym prawniczych, sądowych, ekonomicznych i in., redaktor tematyczny czasopisma specjalistycznego „Lingua Legis”. Członek Komitetu Redakcyjnego Kodeksu tłumacza przysięgłego (2011) i członek Zespołu Redaktorów Kodeksu zawodowego tłumacza przysięgłego (2019). 

Długoletni nauczyciel tłumaczenia prawniczego na Studiach Podyplomowych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW (od 2005 r.) oraz na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (2006-2016) i w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie (2013-2020).

Odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Odznaką za Zasługi dla PT TEPIS.