Polityka prywatności

Polityka prywatności dla osób odwiedzających stronę internetową PT TEPIS

Niniejsza polityka prywatności określa zakres i cele przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową PT TEPIS oraz zawiera informacje wymagane przez mające zastosowanie przepisy prawa.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami prawa polskiego wdrażającymi RODO, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z póżn.zm.).

Administrator danych
Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową PT TEPIS, jest:
POLSKIE TOWARZYSTWO TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS
00-688 Warszawa, ul. Emilii Plater 25 lok. 44
tel. 514 434 476, e-mail: tepis@tepis.org.pl

Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową PT TEPIS gromadzone są w celu zapewnienia jej użytkownikom dostępu do określonych funkcji oraz w celu pozyskiwania informacji dotyczących odwiedzin na stronie.
PT TEPIS przetwarza również dane użytkowników strony internetowej korzystających z formularza kontaktowego, wyłącznie do celów korespondencyjnych.

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez PT TEPIS
Podczas wizyty na stronie internetowej PT TEPIS serwery WWW automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – zawierające informacje takie jak: czas wizyty, adres IP odwiedzającego, adres URL, historia przeglądania strony, rodzaj przeglądarki, system operacyjny użytkownika i inne niezbędne do prawidłowego działania strony WWW.
Gromadzone dane analizujemy korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki „cookies” i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.
Dane osób korzystających z formularza kontaktowego obejmują: imię i nazwisko lub podaną nazwę użytkownika, adres e-mail oraz dane podane w polu „Wiadomość” formularza kontaktowego.

Informacja o odbiorcach danych
Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi na rzecz PT TEPIS, które w celu wypełnienia swoich zobowiązań mają dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez PT TEPIS. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

Prawa osób, których dane są przetwarzane przez PT TEPIS.
Każda osoba, której dane, o których mowa w niniejszej polityce są przetwarzane, ma następujące prawa:

 1. Dostępu do danych – prawo do uzyskania od PT TEPIS potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe oraz prawo do uzyskania dostępu do nich i do szeregu informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 RODO;
 2. Sprostowania danych – możliwość żądania niezwłocznego sprostowania danych oraz uzupełnienia danych niekompletnych poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  Usunięcia danych – prawo żądania niezwłocznego usunięcia danych, jeśli spełniony zostanie jakikolwiek warunek wymieniony w art. 17 ust. 1 RODO;
 3. Ograniczenia przetwarzania danych – prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wymienionych w art. 18 ust. 1 RODO;
 4. Przenoszenia danych – możliwość otrzymania dotyczących jej danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi w przypadkach wymienionych w art. 20 ust. 1 RODO;
 5. Wniesienia sprzeciwu — prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych na postawie prawnie uzasadnionego interesu PT TEPIS lub innego administratora danych chyba, że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza RODO;
 7. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody.

PT TEPIS ma obowiązek poinformować osoby, których dane dotyczą o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu ich przetwarzania.

Klauzula informacyjna dla członków PT TEPIS

Niniejszy dokument określa zakres i cele przetwarzania danych osobowych członków i kandydatów na członków PT TEPIS oraz zawiera informacje wymagane przez mające zastosowanie przepisy prawa.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLSKIE TOWARZYSTWO TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Emilii Plater, 00- 688 Warszawa,
 2. Dane do kontaktu z Administratorem danych: tel. 514 434 476, e-mail: tepis@tepis.org.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze Statutu Towarzystwa dostępnego pod adresem: http://tepis.org.pl/wp-content/uploads/statut.pdf na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz  PT TEPIS, które w celu wypełnienia swoich zobowiązań mają dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez  PT TEPIS.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania członkostwa w PT TEPIS.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową przyjęcia w poczet członków PT  TEPIS.
 9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu ustalenia prawa do członkostwa w PT TEPIS oraz w celach określonych w Statucie Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. .
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim ani organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna dla osób niebędących członkami PT TEPIS

Niniejszy dokument określa zakres i cele przetwarzania danych osobowych osób nie będących członkami, których dane przetwarza PT TEPIS oraz zawiera informacje wymagane przez mające zastosowanie przepisy prawa.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLSKIE TOWARZYSTWO TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Emilii Plater 25, lok. 44, 00 – 688 Warszawa,
 2. Dane do kontaktu z Administratorem danych: tel. 514 434 476, e-mail: tepis@tepis.org.pl 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze Statutu PT TEPIS dostępnego pod adresem: http://tepis.org.pl/wp-content/uploads/statut.pdf na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe pozyskano bezpośrednio od Pani/Pana lub z ogólnie dostępnych danych kontaktowych na stronach internetowych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które współpracują z PT TEPIS na podstawie zawartej umowy współpracy, w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim ani organizacji międzynarodowej.