71, jesień 2009 – zima 2010

TEPIS Biuletyn 71
Biu­le­tyn TE­PIS nr 71, je­sień 2009 – zi­ma 2010
► Eu­ro­pej­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Tłu­ma­czy Są­do­wych “EU­LI­TA” ► Pro­jekt “AVI­DI­CUS” ► XIII Re­pe­ty­to­rium dla Tłu­ma­czy Przy­się­głych i Spe­cja­li­stycz­nych ► Pra­wo do do­li­cza­nia po­dat­ku VAT ► Prze­ciw­ko dez­in­for­ma­cji dzien­ni­kar­skiej TVP1 ► Spra­woz­da­nie KOZ za rok 2009 ► O god­no­ści za­wo­do­wej tłu­ma­cza przy­się­głe­go ► Umo­wa ubez­pie­cze­nia OC człon­ków TE­PIS-u ► Spo­łecz­ność głu­chych i ich tłu­ma­cze ► Po­że­gna­nie Pro­fe­sor Ja­dwi­gi Ko­niecz­nej-Twar­dzi­ko­wej ► Współ­pra­ca z ILS UAM ► Au­spi­cje dla IP­SKT UMK ► Ar­gen­tyń­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Tłu­ma­czy Przy­się­głych ► Ol­ga Bu­ru­ki­na – tłu­macz, pro­fe­sor i… ► Kon­fe­ren­cja w Ber­li­nie “Tłu­ma­cze­nie ku przy­szło­ści” ► XXIII Warsz­ta­ty Prze­kła­du Praw­ni­cze­go i Spe­cja­li­stycz­ne­go w War­sza­wie ► VIII Kra­kow­skie Re­pe­ty­to­rium dla Tłu­ma­czy Przy­się­głych i Spe­cja­li­stycz­nych ► Wro­cław­ska dys­ku­sja pa­ne­lo­wa

Biuletyn nr 71, 201 PDF