73, lato 2010

TEPIS Biuletyn 73
Biu­le­tyn TE­PIS nr 73, la­to 2010
► Dwu­dzie­sto­le­cie To­wa­rzy­stwa TE­PIS 1990-2010 ► No­mi­no­wa­ni do od­zna­czeń pań­stwo­wych ► Wy­róż­nie­ni Od­zna­ką za Za­słu­gi dla PT TE­PIS ► Lie­se Kat­schin­ka abo­ut TE­PIS ► XXIV Warsz­ta­ty Prze­kła­du Praw­ni­cze­go i Spe­cja­li­stycz­ne­go ► II Szcze­ciń­skie La­bo­ra­to­rium Im­po­sta­cji Gło­su Tłu­ma­cza ► III Szcze­ciń­skie La­bo­ra­to­rium Tłu­ma­czy ► AVI­DI­CUS – In­ter­na­tio­nal Sym­po­sium: Vi­de­ocon­fe­ren­ce and Re­mo­te In­ter­pre­ting in Le­gal Pro­ce­edings ► No­we­li­za­cja Ko­dek­su tłu­ma­cza przy­się­głe­go ► Opi­nia PT TE­PIS nt. sta­żu i te­stu dla kan­dy­da­tów na tłu­ma­cza przy­się­głe­go spo­za Pol­ski ► Ka­sy fi­skal­ne dla tłu­ma­czy ► TE­PIS na V La­ty­no­ame­ry­kań­skim Kon­gre­sie Tłu­ma­czy ► Mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja w Bir­ming­ham “Cri­ti­cal Link 6: In­ter­pre­ting in a Chan­ging Land­sca­pe” ► Tłu­ma­cze w Sta­nach Zjed­no­czo­nych ► Kwa­dra­tu­ra ko­ła ukła­du: klient – agen­cja – tłu­macz – urząd

Biuletyn nr 73, 201 PDF