Biuletyn

Biu­le­tyn TE­PIS, wy­da­wa­ny od 1990 ro­ku, jest obec­nie do­stęp­ny wy­łącz­nie dla człon­ków To­wa­rzy­stwa, któ­rzy otrzy­mu­ją go pocz­tą elek­tro­nicz­ną w for­ma­cie pdf.

Biu­le­tyn TE­PIS in­for­mu­je czy­tel­ni­ków o naj­waż­niej­szych wy­da­rze­niach w ży­ciu za­wo­do­wym tłu­ma­czy w kra­ju, głów­nie o sta­tu­sie praw­nym (w tym rów­nież o prze­pi­sach po­dat­ko­wych) tłu­ma­czy przy­się­głych i je­go ak­tu­al­nych zmia­nach, jak rów­nież o wy­stą­pie­niach i opi­niach na ten te­mat To­wa­rzy­stwa TE­PIS, in­nych or­ga­ni­za­cji za­wo­do­wych tłu­ma­czy oraz urzę­dów i in­sty­tu­cji. Czę­sto po­ja­wia­ją się też in­for­ma­cje na te­mat pro­ble­mów za­wo­do­wych tłu­ma­czy w in­nych kra­jach Eu­ro­py i świa­ta.

Czy­tel­ni­cy Biu­le­ty­nu TE­PIS znaj­du­ją w ko­lej­nych nu­me­rach szcze­gó­ło­we omó­wie­nie wie­lu kwe­stii – waż­nych nie tyl­ko dla adep­tów za­wo­du – w dzia­le “Pro­ble­my prak­ty­ki za­wo­do­wej tłu­ma­cza przy­się­głe­go”, któ­ry obej­mu­je au­to­ry­ta­tyw­ne wy­po­wie­dzi człon­ków eks­per­tów PT TE­PIS współ­pra­cu­ją­cych z Wy­dzia­łem Tłu­ma­czy Przy­się­głych Mi­ni­ster­stwa Spra­wie­dli­wo­ści i z Ko­mi­sją Od­po­wie­dzial­no­ści Za­wo­do­wej Tłu­ma­czy Przy­się­głych przy Mi­ni­strze Spra­wie­dli­wo­ści na te­mat prak­tycz­ne­go sto­so­wa­nia prze­pi­sów pra­wa oraz za­sad Ko­dek­su tłu­ma­cza przy­się­głe­go.

Biuletyn TEPIS zawiera również zapowiedzi oraz sprawozdania z przebiegu akcji doskonalenia zawodowego w formie Repetytoriów Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, Warsztatów Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego oraz Laboratoriów dla Tłumaczy na różne tematy i w różnym zakresie.

W stałej rubryce Biuletynu TEPIS pn. “Tłumacze na świecie” czytelnicy znajdują relacje na temat organizacji zawodowych i statusu prawnego tłumaczy w poszczególnych krajach oraz ważnych wydarzeń w ich życiu zawodowym.

Ponadto, wśród innych stałych rubryk Biuletynu TEPIS znajdują się takie, jak: kalendarium konferencji dla tłumaczy, lista nowo przyjętych członków zwyczajnych, członków nadzwyczajnych i członków ekspertów PT TEPIS, orientacyjne wolnorynkowe ceny za specjalistyczne tłumaczenie poświadczone i niepoświadczone, jak również tabela stawek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na żądanie sądu, prokuratury, Policji oraz organów administracji publicznej.

Biuletyn TEPIS jest z założenia kwartalnikiem wydawanym stosownie do pory roku, lecz ze względów oszczędnościowych ukazują się często dwa numery w jednym, np. “jesień-zima” lub “wiosna-lato”. Niezależnie jednak od częstotliwości ukazywania się Biuletynu, jego dotychczasowa poczytność – również w kręgach tłumaczy niezrzeszonych – oraz przydatność w codziennym życiu zawodowym tłumacza, zwłaszcza tłumacza przysięgłego, skłania do zapewnienia sobie stałego dostępu do tego źródła wiedzy zawodowej.