Działalność ubezpieczeniowa

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r.
o działalności ubezpieczeniowej

Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej

Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”.

Glosariusz opracował Tomasz Borkowski,
główny terminolog Wydawnictwa Translegis

 • agent ubezpieczeniowy – insurance agent
 • biuro narodowe – national bureau
 • cedent – assignor
 • czynność ubezpieczeniowa – insurance act
 • duże ryzyko – large risk
 • dział ubezpieczeń – class of insurance
 • działalność reasekuracyjna – reinsurance activity
 • działalność ubezpieczeniowa – insurance activity
 • główny oddział – main branch
 • grupa ubezpieczeń – group of insurance
 • krajowy zakład ubezpieczeń – domestic insurance establishment
 • likwidacja towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych – liquidation of a mutual insurance society
 • matematyka ubezpieczeniowa – insurance mathematics
 • minimalny kapitał gwarancyjny – minimum guarantee capital
 • nadzór ubezpieczeniowy – insurance supervision
 • ochrona ubezpieczeniowa – insurance cover
 • ogólne warunki ubezpieczenia – general insurance conditions
 • organ nadzoru (ubezpieczeniowego) – supervisory (insurance) authority
 • podpis elektroniczny – electronic signature
 • pojazd mechaniczny – mechanical vehicle
 • pojazd samochodowy – motor vehicle
 • Polska Izba Ubezpieczeń – the Polish Chamber of Insurance
 • Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – the Polish Motor Insurers’ Bureau
 • połączenie zakładów ubezpieczeń – merger of insurance establishments
 • portfel ubezpieczeń – insurance portfolio
 • pośrednik ubezpieczeniowy – insurance intermediary
 • rejestr aktuariuszy – register of actuaries
 • reprezentant do spraw roszczeń – claims representative
 • rodzaj ubezpieczenia – kind of insurance
 • roszczenie o odszkodowanie – claim for indemnity
 • roszczenie z tytułu szkody – claim concerning a damage
 • roszczenie z tytułu umowy ubezpieczenia – claim in respect of an insurance contract
 • ryzyko ubezpieczeniowe – insurable risk
 • składka ubezpieczeniowa – insurance premium
 • sprawozdawczość ubezpieczeniowa – insurance reporting
 • suma gwarancyjna ubezpieczenia – guaranteed sum insured
 • szkodowość – claims ratio
 • świadczenie z tytułu umowy ubezpieczenia – benefit under insurance contract
 • towarzystwo reasekuracji – reinsurance society
 • towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych – mutual insurance society
 • ubezpieczający – insurance taker
 • ubezpieczenie casco – casco insurance
 • ubezpieczenie chorobowe – sickness insurance
 • ubezpieczenie dobrowolne – voluntary insurance
 • ubezpieczenie komunikacyjne – motor insurance
 • ubezpieczenie kredytu – credit insurance
 • ubezpieczenie majątkowe – property insurance
 • ubezpieczenie na życie – life insurance
 • ubezpieczenie obowiązkowe – compulsory insurance
 • ubezpieczenie ochrony prawnej – legal protection insurance
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – civil liability insurance
 • ubezpieczenie osobowe – personal insurance
 • ubezpieczenie posagowe – endowment insurance
 • ubezpieczenie ryzyka finansowego – insurance against a financial risk
 • ubezpieczenie wypadkowe – occupational accident insurance
 • ubezpieczeniowa grupa kapitałowa – insurance capital group
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – the Insurance Guarantee Fund
 • ubezpieczeniowy fundusz inwestycyjny – insurance investment fund
 • ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy – insurance capital fund
 • ubezpieczeniowy samorząd gospodarczy – insurance economic self-government
 • ubezpieczony – insured
 • umowa gwarancji ubezpieczeniowej – insurance guarantee contract
 • umowa koasekuracji – coinsurance contract
 • umowa reasekuracji – reinsurance contract
 • umowa ubezpieczenia (umowa ubezpieczeniowa) – insurance contract
 • wartość ubezpieczeniowa – insurable value
 • zakład reasekuracji – reinsurance establishment
 • zakład ubezpieczeń – insurance establishment
 • zakład ubezpieczeń i reasekuracji – insurance and reinsurance establishment
 • zakład ubezpieczeń nowo zawiązany – newly-formed insurance establishment
 • zakład ubezpieczeń powiązany – related insurance establishment
 • zakład ubezpieczeń przejmowany – target insurance establishment
 • zakład ubezpieczeń przejmujący – bidding insurance establishment
 • zakład ubezpieczeń współubezpieczający – coinsuring insurance establishment
 • zdarzenie losowe – fortuitous event
 • zdarzenie niepewne – uncertain event
 • zdarzenie przyszłe – future event