Fundusze inwestycyjne

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych

Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej

Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”.

Glosariusz opracował Tomasz Borkowski,
główny terminolog Wydawnictwa Translegis

 • baza instrumentów pochodnych – base for derivative instruments
 • bliskie powiązania – close links
 • certyfikat inwestycyjny – investment certificate
 • depozytariusz funduszu (inwestycyjnego) – (investment) fund’s depositary
 • firma inwestycyjna – investment firm
 • fundusz aktywów niepublicznych – non-public asset fund
 • fundusz inwestycyjny otwarty (fio) – open-end investment fund
 • fundusz inwestycyjny podstawowy – basic investment fund
 • fundusz inwestycyjny powiązany – related investment fund
 • fundusz inwestycyjny zamknięty (fiz) – closed-end investment fund
 • fundusz portfelowy – portfolio fund
 • fundusz rynku pieniężnego – money market fund
 • fundusz sekurytyzacyjny – securtitization fund
 • fundusz zagraniczny – foreign fund
 • grupa kapitałowa – capital group
 • inicjator sekurytyzacji – initiator of securitization
 • instrument rynku pieniężnego – money-market instrument
 • jednostka uczestnictwa – participation unit
 • Komisja Papierów Wartościowych i Giełd – the Securities and Exchange Commission
 • krótka sprzedaż – short sale
 • niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny – non-standardized securitization fund
 • niewystandaryzowany instrument pochodny – non-standardized derivative instrument
 • oddział spółki zarządzającej – branch of a management company
 • organ nadzoru – supervisory authority
 • państwo członkowskie – Member State
 • państwo goszczące – host state
 • państwo macierzyste – home state
 • prawo wspólnotowe – Community law
 • pula wierzytelności – pool of receivable debts
 • rynek zorganizowany – organized market
 • sekurytyzowana wierzytelność – securitized receivable debt
 • specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (sfio) – specialized open-end investment fund
 • spółka zarządzająca – management company
 • standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny – standardized securitization fund
 • szczególne konstrukcje funduszy inwestycyjnych – special structures of investment funds
 • tajemnica zawodowa – professional secrets
 • towarzystwo funduszy inwestycyjnych (tfi) – investment fund society
 • tytuł uczestnictwa – participation title
 • wydzielony subfundusz – separated sub-fund
 • zagraniczny fundusz inwestycyjny – foreign investment fund
 • zbiorczy portfel papierów wartościowych – collective portfolio of securities