Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny

Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej

Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”.

Kursywą oznaczono zapożyczenia (naturalizowane), terminy będące elementem mikrosystemu terminologicznego opatrzono znakiem *ms, zaś homonimy bliskoznaczne – znakiem *Hbl.

Glosariusz opracował Tomasz Borkowski,
główny terminolog Wydawnictwa Translegis

 • aukcja – auction
 • bezpodstawne wzbogacenie – unjustified enrichment
 • czyn niedozwolony – tort
 • burmistrz – mayor
 • czynność prawna – act in law
 • dalszy zapis – sublegacy
 • data pewna – authenticated date
 • dług spadkowy – inherited debt
 • droga konieczna – (right of) necessary way
 • dział spadku – division of the estate
 • dziedziczenie ustawowe – statutory succession
 • gmina – gmina *ms
 • gwarancja jakości – guarantee of quality
 • kara umowna – contractual penalty
 • kodeks cywilny – Civil Code
 • licytacja publiczna – public auction
 • majątek spadkowy – inherited estate
 • marszałek województwa – marshal of a voivodeship *ms
 • miejsce zamieszkania – place of residence
 • mienie państwowe – State property
 • odpowiedzialność solidarna – joint and several liability
 • oferta *Hbl (nieprzetargowa) – offer
 • oferta *Hbl (przetargowa) – bid
 • osoba fizyczna – natural person
 • osoba prawna – legal person
 • osobowość prawna – legal personality
 • oświadczenie woli – declaration of intent
 • papiery wartościowe – securities
 • pełnomocnictwo ogólne – general power of attorney
 • posiadacz samoistny – autonomous possessor
 • posiadacz zależny – dependent possessor
 • powiat – poviat *ms
 • prawo cywilne – civil law
 • prawo odkupu – right of repurchase
 • prawo pierwokupu – right of pre-emption
 • prawo własności – ownership right
 • prawo zastawu – right of pledge
 • prokura łączna – joint procuration
 • prokura oddziałowa – branch procuration
 • przedsiębiorca – entrepreneur
 • przedsiębiorstwo – enterprise
 • przedstawicielstwo ustawowe – statutory representation
 • przepis prawa – provision of law
 • przepisy szczególne – special provisions
 • przepisy ustawy – provisions of statutory law
 • przepisy wspólne – common provisions
 • przepisy wstępne – introductory provisions
 • przetarg na umowę – tendering proceedings for a contract
 • przyrzeczenie publiczne – public promise
 • rękojmia za wady – warranty for defects
 • roszczenie majątkowe – property claim
 • rzecz główna – principal thing
 • samorząd terytorialny – territorial self-government
 • służebność drogowa – servitude of passage
 • służebność gruntowa – predial servitude
 • służebność osobista – personal servitude
 • spadek – inheritance
 • stosunek cywilnoprawny – civil law relationship
 • stosunek prawny – legal relationship
 • świadczenie wzajemne – mutual performance
 • świadczenie uboczne – accessory performance
 • termin umowny – contractual time limit
 • termin ustawowy – statutory time limit
 • testament szczególny – special testament
 • testament zwykły – ordinary testament
 • ubezpieczenie majątkowe – property insurance
 • ubezpieczenie osobowe – personal insurance
 • ugoda – settlement
 • umowa agencyjna – contract of agency
 • umowa darowizny – contract of donation
 • umowa dostawy – contract of delivery
 • umowa dzierżawy – contract of tenancy
 • umowa komisu – contract of sale on commission
 • umowa leasingu – leasing contract
 • umowa najmu – contract of lease
 • umowa nieodpłatna – gratuitous contract
 • umowa o dożywocie – contract of annuity
 • umowa o dzieło – contract of a specific work
 • umowa poręczenia – contract of suretyship
 • umowa pożyczki – contract of loan
 • umowa przechowania – contract of safe-keeping
 • umowa przedwstępna – preliminary contract
 • umowa przewozu – contract of carriage
 • umowa rachunku bankowego – contract of bank account
 • umowa renty – contract of pension
 • umowa składu – contract of storage
 • umowa spedycji – contract of forwarding
 • umowa spółki (cywilnej) – deed of (civil) partnership
 • umowa sprzedaży – contract of sale
 • umowa użyczenia – contract of lending for use
 • umowa wzajemna – mutual contract
 • umowa zamiany – contract of exchange
 • umowa zlecenia – contract of mandate
 • ustawa – Act
 • użytkowanie wieczyste – perpetual usufruct
 • wadium – tender security deposit
 • warunek rozwiązujący – resolutive condition
 • warunek zawieszający – suspensory condition
 • wieczysty użytkownik – perpetual usufructuary
 • wierzytelność pieniężna – pecuniary receivable debt
 • właściwość miejscowa – local competence
 • województwo – voivodeship *ms
 • współwłasność łączna – joint co-ownership
 • zachowek – legitim
 • zapis (testamentowy) – legacy
 • zasiedzenie – usucaption
 • zastaw na prawach – pledge on rights
 • zdolność do czynności prawnych – capacity for acts in law
 • zdolność prawna – legal capacity
 • zobowiązanie przemienne – alternative obligation
 • zobowiązanie solidarne – joint and several obligation
 • zobowiązanie umowne – contractual obligation