Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy

Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej

Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”.

Glosariusz opracował Tomasz Borkowski,
główny terminolog Wydawnictwa Translegis

 • bezpieczeństwo i higiena pracy – work safety and hygiene
 • choroba zawodowa – occupational disease
 • czas pracy – working time
 • dzień powszedni (dzień pracy) – weekday
 • dzień roboczy – working day
 • dzień wolny od pracy – rest-day
 • gałąź pracy – branch of work
 • godziny nadliczbowe – overtime
 • Kodeks pracy – Labour Code
 • miejsce pracy – workplace
 • młodociany pracownik – young employee
 • niezdolność do pracy – incapacity to work
 • ochrona zdrowia – health protection
 • odpowiedzialność materialna
 • pracowników – financial liability of employees
 • odpowiedzialność porządkowa
 • pracowników – employees’ liability for maintenance of order
 • odprawa emerytalna – retirement severance pay
 • odprawa pośmiertna – death benefit
 • odprawa rentowa – pension severance pay
 • odzież robocza – working clothes
 • okres odpoczynku – rest period
 • okres pracy – period of work
 • okres zatrudnienia – employment period
 • organizacja pracodawców – organization of employers
 • organizacja związkowa – trade union organization
 • podróż służbowa – business trip
 • pomieszczenie pracy – work premises
 • postępowanie pojednawcze – conciliation proceedings
 • praca w porze nocnej – night-time work
 • prawo pracy – labour law
 • proces pracy – work process
 • przynależność związkowa – trade union membership
 • regulamin pracy – workplace regulations
 • ryzyko zawodowe – occupational risk
 • sąd pracy – labour court
 • siedziba pracodawcy – seat of the employer
 • spółdzielcza umowa o pracę – cooperative contract of employment
 • staż pracy – employment duration
 • stosunek pracy – employment relationship
 • środki ochrony indywidualnej – personal protective equipment
 • świadectwo pracy – certificate of employment
 • święto – legal holiday
 • układ zbiorowy pracy – collective labour agreement
 • umowa o pracę – employment contract
 • urlop macierzyński – maternity leave
 • urlop pracowniczy – employee’s leave
 • urlop wypoczynkowy – vacation leave
 • warunki pracy – working conditions
 • warunki zatrudnienia – employment conditions
 • wynagrodzenie za pracę – remuneration for work
 • wynagrodzenie zasadnicze – basic remuneration
 • wypadek przy pracy – accident at work
 • zakaz konkurencji – prohibition of competition
 • zakład pracy – employing establishment
 • związek zawodowy – trade union