Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych

Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej

Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”.

Homonimy bliskoznaczne oznaczono znakiem *Hbl.

Glosariusz opracował Tomasz Borkowski,
główny terminolog Wydawnictwa Translegis

 • akcja – share *Hbl
 • akcja imienna – registered share
 • akcja na okaziciela – bearer share
 • akcja uprzywilejowana – preference share
 • akcja zwykła – ordinary share
 • akcjonariusz (spółki kapitałowej) – shareholder *Hbl akcjonariusz spółki
 • komandytowo-akcyjnej – shareholder *Hbl of a limited joint-stock partnership
 • akcjonariusz zwykły – ordinary shareholder
 • akt notarialny – notarial deed
 • akt założycielski – founding act
 • aport – contribution in kind
 • bezwzględna większość głosów – absolute majority of votes
 • cena emisyjna – issuing price
 • czas trwania spółki – lifetime of a company (partnership)
 • dokument akcji – share title deed
 • dywidenda uprzywilejowana – preference dividend
 • firma (nazwa) spółki – business name of a company (partnership)
 • głosowanie jawne – open voting
 • głosowanie tajne – secret voting
 • główny księgowy – chief accountant
 • kapitał akcyjny – share capital
 • kapitał docelowy – target capital
 • kapitał zakładowy – initial capital
 • kapitał zapasowy – supplementary capital
 • Kodeks spółek handlowych – Code of Commercial Partnerships and Companies
 • księgi spółki – books of a company (partnership)
 • likwidacja spółki – liquidation of a company (partnership)
 • łączenie się spółek – merger of companies (partnerships)
 • nadzwyczajne walne zgromadzenie – extraordinary general meeting
 • notariusz – notary
 • odpowiedzialność osobista – personal liability
 • odpowiedzialność solidarna – joint and several liability
 • oddział spółki – branch of a company
 • organ spółki – company (partnership) body
 • osoba fizyczna – natural person
 • osoba prawna – legal person
 • osoba trzecia – third party
 • osobowość prawna – legal personality
 • partner spółki partnerskiej – partner *Hbl of a professional partnership
 • podział spółki – division of company
 • postępowanie rejestrowe – registration proceedings
 • prawa z akcji – rights attached to shares
 • prawo poboru akcji – pre-emptive right for shares
 • prokura łączna – joint procuration
 • prokura jednoosobowa – one-person procuration
 • przedsiębiorca jednosobowy – sole entrepreneur
 • przekształcenie spółki – transformation of a company (partnership)
 • przepisy końcowe – final provisions
 • przepisy przejściowe – transitional provisions
 • rada nadzorcza spółki – supervisory board of a company (partnership)
 • rejestr przedsiębiorców – register of entrepreneurs
 • rozwiązanie spółki – dissolution of a company
 • sąd rejestrowy – registration court
 • siedziba spółki – seat of a company (partnership)
 • spółka akcyjna – joint-stock company
 • spółka cywilna – civil partnership
 • spółka dominująca – dominant company
 • spółka handlowa – commercial company (partnership)
 • spółka jawna – registered partnership
 • spółka jednoosobowa – sole-shareholder company
 • spółka kapitałowa – company
 • spółka (kapitałowa) w organizacji – company in organization
 • spółka komandytowa – limited partnership
 • spółka komandytowo-akcyjna – limited joint-stock partnership
 • spółka nowo zawiązana – newly formed company
 • spółka osobowa – partnership
 • spółka partnerska – professional partnership
 • spółka powiązana – related company
 • spółka przejmowana – target company
 • spółka przejmująca – bidding company
 • spółka przekształcana – company (partnership) under transformation
 • spółka przekształcona – transformed company (partnership)
 • spółka publiczna – public company
 • spółka w likwidacji – company (partnership) in liquidation
 • spółka w upadłości – company (partnership) in bankruptcy
 • spółka zależna – dependent company
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – limited liability company
 • sprawozdanie finansowe – financial statement
 • statut spółki akcyjnej – articles of a joint-stock company
 • statut spółki komandytowo-akcyjnej – articles of a limited joint-stock partnership
 • subskrypcja akcji – subscription for shares *Hbl
 • subskrypcja otwarta – open subscription
 • subskrypcja prywatna – private subscription
 • subskrypcja zamknięta – closed subscription
 • środki trwałe – fixed assets
 • udział – share *Hbl
 • udział kapitałowy – capital share
 • umowa spółki z o.o. – deed of a limited liability company
 • umowa spółki jawnej – deed of a registered partnership
 • umowa spółki komandytowej – deed of a limited partnership
 • umowa spółki partnerskiej – deed of professional partnership
 • upadłość spółki – bankruptcy of a company (partnership)
 • wkład niepieniężny – non-cash contribution
 • wkład pieniężny (na akcje) – cash contribution (for shares)
 • wspólnik (spółki kapitałowej) *Hbl – shareholder *Hbl
 • wspólnik (spółki osobowej) *Hbl – partner *Hbl
 • zakład spółki – establishment of a company
 • zapis na akcje – subscription for shares *Hbl
 • zarząd spółki – management board of a company (partnership)
 • zgromadzenie akcjonariuszy – meeting of shareholders *Hbl
 • zgromadzenie wspólników – meeting of shareholders *Hbl
 • zwyczajne walne zgromadzenie – ordinary general meeting
 • zwykła większość głosów – simple majority of votes