Obligacje

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r.
o obligacjach

Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej

Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”.

Kursywą oznaczono zapożyczenia (naturalizowane), terminy będące elementem mikrosystemu terminologicznego opatrzono znakiem *ms, zaś homonimy bliskoznaczne – znakiem *Hbl.

Glosariusz opracował Tomasz Borkowski,
główny terminolog Wydawnictwa Translegis

 • arkusz kuponowy oprocentowania – interest coupon sheet
 • arkusz wykupu obligacji – redemption bond sheet
 • bank – bank
 • bank-reprezentant – representative bank
 • cena emisyjna obligacji – issue price of bonds
 • dom maklerski – brokerage house
 • emitent (obligacji) – (bonds) issuer
 • gmina – gmina *ms
 • jednostka samorządu terytorialnego – territorial self-government unit
 • koncesjonariusz – concessionaire
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – the National Depository for Securities, Joint-stock Company
 • obligacja imienna – registered bond
 • obligacja na okaziciela – bearer bond
 • obligacja przychodowa – revenue bond
 • obligacja własna emitenta – issuer’s own bond
 • obligacja z prawem pierwszeństwa – bond with priority warrant
 • obligacja zabezpieczona hipoteką – bond secured by mortgage
 • obligacja zamienna – convertible bond
 • obligatariusz (posiadacz obligacji) – bondholder *Hbl
 • okres zapadalności obligacji – maturity period of bonds
 • papier wartościowy – security
 • powiat – poviat *ms
 • prawa z obligacji – rights in bonds
 • próg emisji – issue threshold
 • przydział obligacji – allocation of bonds
 • roszczenia wynikające z obligacji – claims arising under bonds
 • umowa o reprezentację – contract of representation
 • wartość nominalna obligacji – nominal value of a bond
 • warunki emisji (obligacji) – terms of issue (of bonds)
 • właściciel obligacji – owner of bonds
 • województwo – voivodeship *ms
 • wysokość oprocentowania obligacji – interest rate on bonds