Podatek akcyzowy

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r.
o podatku akcyzowym

Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej

Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”.

Glosariusz opracował Tomasz Borkowski,
główny terminolog Wydawnictwa Translegis

 • administracyjny dokument towarzyszący – accompanying administrative document
 • akcyza – excise
 • deklaracja dla podatku akcyzowego – excise duty return
 • deklaracja uproszczona (dla podatku akcyzowego) – simplified (excise duty) return
 • kwota akcyzy – excise amount
 • legalizacyjny znak akcyzy – legalization excise duty mark
 • napój alkoholowy – alcoholic beverage
 • niezarejestrowany handlowiec – non-registered trader
 • numer akcyzowy – excise identification number
 • obowiązek podatkowy w akcyzie – excise duty liability
 • olej opałowy – heating oil
 • paliwo silnikowe – engine fuel
 • płatnik akcyzy – excise remitter
 • podatek akcyzowy – excise duty
 • podatkowy znak akcyzy – tax excise duty mark
 • podatnik akcyzy – excise payer
 • procedura zawieszenia poboru akcyzy – excise-suspension procedure
 • prowadzący skład podatkowy – tax warehouse keeper
 • przedstawiciel podatkowy – tax representative
 • skład podatkowy – tax warehouse
 • spis z natury – physical stock-counting
 • stawka akcyzy – excise rate
 • system znaków akcyzy – system of excise duty marks
 • termin płatności akcyzy – excise payment time limit
 • terytorium państwa członkowskiego – territory of a Member State
 • terytorium państwa trzeciego – territory of a third country
 • terytorium Wspólnoty Europejskiej – territory of the European Community
 • uproszczony dokument towarzyszący – simplified accompanying document
 • wyroby akcyzowe – excise goods
 • wyroby akcyzowe niezharmonizowane – non-harmonized excise goods
 • wyroby akcyzowe zharmonizowane – harmonized excise goods
 • wyroby tytoniowe – tobacco products
 • zabezpieczenie akcyzowe – excise security
 • zarejestrowany handlowiec – registered trader
 • zawieszająca procedura celna – suspensive customs procedure
 • znak akcyzy – excise duty mark
 • znak skarbowy akcyzy – excise revenue stamp
 • zobowiązanie podatkowe w akcyzie – excise duty obligation
 • zwrot akcyzy – excise refund