Podatek dochodowy od osób fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych

Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej

Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”.

Glosariusz opracował Tomasz Borkowski,
główny terminolog Wydawnictwa Translegis

 • budżet państwa – State budget
 • dochód roczny – annual income
 • działalność rolnicza – agricultural activity
 • działalność wykonywana samodzielnie – activity carried on individually
 • dział specjalny produkcji rolnej – special branch of agricultural production
 • emerytura – retirement pension
 • koszt uzyskania przychodu – revenue earning cost
 • kwota podatku – tax amount
 • lokal mieszkalny – living accommodation
 • lokal użytkowy – business premises
 • nieograniczony obowiązek podatkowy – unlimited tax liability
 • odpis amortyzacyjny – depreciation write-off
 • odsetki od kredytów – interest on credits
 • odsetki od pożyczek – interest on loans
 • ograniczony obowiązek podatkowy – limited tax liability
 • opodatkowanie łączne małżonków – joint spouses’ tax assessment
 • opodatkowanie odrębne małżonków – separate spouses’ tax assessment
 • państwo obce – foreign state
 • pobór podatku – tax collection
 • podatek dochodowy od osób fizycznych – natural persons’ income tax podatkowa księga przychodów
 • i rozchodów – tax book of revenues and expenditures
 • podatnik podatku dochodowego – income tax payer
 • podmiot krajowy – domestic subject
 • podmiot opodatkowania – subject of taxation
 • podmiot zagraniczny – foreign subject
 • podwójne opodatkowanie – double taxation
 • pozarolnicza działalność gospodarcza – non-agricultural economic activity
 • praca nakładcza – cottage industry
 • przedmiot opodatkowania – object of taxation
 • przedział skali podatkowej – bracket of a tax scale
 • remanent końcowy – final inventory
 • remanent początkowy – opening inventory
 • renta – pension
 • (roczna) stawka amortyzacyjna – (annual) depreciation rate
 • rolnicza spółdzielnia produkcyjna – agricultural production cooperative
 • skala podatkowa – tax scale
 • składnik majątku – component asset
 • spółka cywilna osób fizycznych – civil partnership of natural persons
 • spółka jawna osób fizycznych – registered partnership of natural persons
 • środki trwałe – fixed assets
 • ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – natural persons’ income tax act
 • wynagrodzenie zasadnicze – basic remuneration
 • zryczałtowany podatek dochodowy – lump-sum income tax
 • zwolnienie przedmiotowe – objective tax exemption
 • żródło przychodów – source of revenues