Podatek dochodowy od osób prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych

Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej

Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”.

Glosariusz opracował Tomasz Borkowski,
główny terminolog Wydawnictwa Translegis

 • Agencja Nieruchomości Rolnych – the Agricultural Property Agency
 • Agencja Rynku Rolnego – the Agricultural Market Agency
 • cel statutowy – objective as stated under statute
 • fundusz celowy – earmarked fund
 • jednostka budżetowa – State budget entity
 • kościelna osoba prawna – church legal person
 • koszt reklamy – advertisement cost
 • koszt reprezentacji – official entertainment cost
 • koszt uzyskania przychodu – revenue earning cost
 • niegospodarcza działalność statutowa – non-economic activity as stated under statute
 • odpis amortyzacyjny – depreciation write-off
 • podatkowa grupa kapitałowa – tax capital group
 • podatnik podatku dochodowego – income tax payer
 • podmiot opodatkowania – subject of taxation
 • program restrukturyzacji – restructuring programme
 • przedmiot opodatkowania – object of taxation
 • przedsiębiorstwo międzynarodowe – international enterprise
 • przychód w naturze – revenue in kind
 • Skarb Państwa – the State Treasury
 • specjalna strefa ekonomiczna – special economic zone
 • spółka dominująca – dominant company
 • spółka (kapitałowa) w organizacji – company in organization
 • spółka zależna – dependent company
 • (roczna) stawka amortyzacyjna – (annual) depreciation rate
 • ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych – legal persons’ income tax Act
 • wartości pieniężne – pecuniary values
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – the Social Insurance Establishment
 • zorganizowana część przedsiębiorstwa – organized part of an enterprise
 • zwolnienie przedmiotowe – objective tax exemption
 • źródło przychodów – source of revenues