Podatek od towarów i usług

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług

Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej

Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”.

Glosariusz opracował Tomasz Borkowski,
główny terminolog Wydawnictwa Translegis

 • antyki – antiques
 • deklaracja podatkowa dla podatku od towarów i usług – goods and services tax return
 • deklaracja VAT – VAT return
 • dokument wywozu – exportation document
 • drobny przedsiębiorca – small entrepreneur
 • działalność rolnicza – agricultural activity
 • dzieło sztuki – work of art
 • eksport towarów – export of goods
 • ewidencja obrotu – turnover records
 • ewidencja sprzedaży – sales record
 • faktura VAT RR – VAT RR invoice
 • faktura WE – EC invoice
 • gospodarstwo leśne – forestry farm
 • gospodarstwo rolne – agricultural farm
 • gospodarstwo rybackie – fishing farm
 • import towarów – import of goods
 • import usług – import of services
 • informacja podsumowująca – summary information
 • kasa rejestrująca – cash register
 • kasowa metoda rozliczeń – cash-basis settlement method
 • korekta podatku naliczonego – correction in the input tax
 • mały podatnik – small taxpayer
 • miejsce świadczenia – place of performance
 • nowe środki transportu – new means of transport
 • obiekt budownictwa mieszkaniowego – housing structure
 • obowiązek podatkowy w podatku należnym – tax liability in output tax
 • osoba niepodlegająca opodatkowaniu – non-taxable person
 • państwo członkowskie identyfikacji – Member State of identification
 • państwo członkowskie konsumpcji – Member State of consumption
 • pierwsze zasiedlenie – first occupation
 • podatek od towarów i usług – goods and services tax
 • podatek od wartości dodanej – value added tax
 • podatnik podatku od towarów i usług – goods and services tax payer
 • podatnik podatku od wartości dodanej – value added tax payer
 • podatnik VAT czynny – active VAT payer
 • podatnik VAT UE – EU VAT payer
 • podatnik VAT zwolniony – exempt VAT payer
 • podmiot zagraniczny – non-EU-established subject
 • podstawa opodatkowania – tax base
 • podstawa opodatkowania w imporcie usług – tax base in import of services
 • podstawa opodatkowania w imporcie towarów – tax base in import of goods
 • procedura szczególna – special scheme
 • procedura uproszczona (rozliczania VAT) – simplified scheme (of VAT settlement)
 • produkt rolny – agricultural product
 • przedmiot kolekcjonerski – collectors’ item
 • rolnik ryczałtowy – lump-sum tax farmer
 • specjalna procedura rozliczania VAT – special VAT-settlement scheme
 • stawka podatku (od towarów i usług) – (goods and services) tax rate
 • system zwrotu podatku podróżnym – travellers’ tax refund system
 • towar używany – second-hand goods
 • urząd skarbowy – revenue office
 • usługi elektroniczne – electronic services
 • usługi rolnicze – agricultural services
 • usługi turystyki – services of tourism
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – intra-Community supply of goods
 • wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna – intra-Community tripartite transaction
 • wewnątrzwspólnotowa usługa transportu towarów – intra-Community goods-transport service
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – intra-Community acquisition of goods
 • wyroby akcyzowe zharmonizowane – harmonized excise goods
 • wysokość obrotu – amount of turnover
 • wysokość opodatkowania – amount of taxation
 • zakres opodatkowania – scope of taxation
 • złoto inwestycyjne – investment gold
 • zwrot podatku akcyzowego – excise duty refund
 • zwrot podatku naliczonego – input tax refund