Podział terytorialny państwa i organy samorządowe – RU

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW RP
w sprawie terminologii organów samorządowych i nazw województw
w czterech językach obcych z 4 marca 2000 r.

 • Województwo – воеводство
 • Wojewoda – воевода
 • Wicewojewoda – заместитель воеводы
 • Statut województwa – устав воеводства
 • Organy województwa – органы воеводства
 • Sejmik województwa – сеймик воеводства
 • Przewodniczący sejmiku – председатель сеймика
 • Radny sejmiku – депyтат воеводства
 • Zarząd województwa – правление воеводства
 • Urząd wojewódzki – воеводское yправление
 • Marszałek województwa – маршал воеводства
 • Wiceprzewodniczący zarządu województwa – заместитель головы управления воеводства
 • Członek zarządu województwa – член управления воеводства
 • Urząd marszałkowski województwa – управление маршала воеводства
 • Kancelaria marszałka – кабинет маршала
 • Rzecznik prasowy marszałka – пресс-секретарь маршала
 • Asystent marszałka – ассистент маршала
 • Samorząd województwa – воеводское самоyправление
 • Powiat – повят
 • Starosta – староста
 • rgany powiatu – органы повята
 • Zarząd powiatu – правление повята
 • Rada powiatu – совет повята
 • Starostwo powiatowe – повятовое староство
 • Gmina – гмина
 • Wójt – войт
 • Burmistrz – бyргомистр
 • Prezydent miasta – президент города
 • Zarząd gminy – правление гмины
 • Rada gminy – совет гмины
 • Urząd gminy – гминное yправление
 • Sołtys – солтыс
 • Województwo dolnośląskie – Нижнесилезское воеводство
 • Województwo kujawsko-pomorskie – Куявско-Поморское воеводство
 • Województwo lubelskie – Люблинское воеводство
 • Województwo lubuskie – Любуское воеводство
 • Województwo łódzkie – Лодзинское воеводство
 • Województwo małopolskie – Малопольское воеводство
 • Województwo mazowieckie – Мазовецкое воеводство
 • Województwo opolskie – Опольское воеводство
 • Województwo podkarpackie – Подкарпатское воеводство
 • Województwo podlaskie – Подляское воеводство
 • Województwo pomorskie – Поморское воеводство
 • Województwo śląskie – Силезское воеводство
 • Województwo świętokrzyskie – Свентокшиское воеводство
 • Województwo warmińsko-mazurskie – Варминско-Мазурское воеводство
 • Województwo wielkopolskie – Великопольское воеводство
 • Województwo zachodniopomorskie – Западнопоморское воеводство