Prawo bankowe

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe

Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej

Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”.

Glosariusz opracował Tomasz Borkowski,
główny terminolog Wydawnictwa Translegis

 • akredytywa dokumentowa – documentary letter of credit
 • akredytywa zabezpieczająca – stand-by letter of credit
 • bank krajowy – domestic bank
 • bank państwowy – State bank
 • bank przejmowany – target bank
 • bank przejmujący – bidding bank
 • bank spółdzielczy – cooperative bank
 • bank zagraniczny – foreign bank
 • bankowe rozliczenia pieniężne – bank financial settlements
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny – the Banking Guarantee Fund
 • bankowy papier wartościowy – bank security
 • bliskie powiązania – close links
 • czynność bankowa – banking operation
 • działalność transgraniczna – cross-border activities
 • elektroniczny instrument płatniczy – electronic payment instrument
 • fundusze własne banku – bank’s own funds
 • gospodarka finansowa banku – financial management of a bank
 • gwarancja bankowa – bank guarantee
 • holding bankowy krajowy – domestic bank holding
 • holding bankowy zagraniczny – foreign bank holding
 • holding finansowy – financial holding
 • holding hybrydowy – hybrid holding
 • holding mieszany – mixed holding
 • instrument pieniądza elektronicznego – electronic-money instrument
 • instytucja finansowa – financial institution
 • instytucja kredytowa – credit institution
 • instytucja pieniądza elektronicznego – electronic money institution
 • instytucja pośrednicząca – intermediary institution
 • karta płatnicza – payment card
 • Komisja Nadzoru Bankowego – the Banking Supervision Commission
 • koncentracja zaangażowań – exposures concentration
 • likwidacja banku – liquidation of a bank
 • międzynarodowa instytucja finansowa – international financial institution
 • nadzór bankowy – banking supervision
 • nadzór skonsolidowany – consolidated supervision
 • oddział banku zagranicznego – branch of a foreign bank
 • oddział instytucji kredytowej – branch of a credit institution
 • odpowiedzialność karna – criminal liability
 • państwo goszczące – host State
 • państwo macierzyste – home State
 • pieniądz elektroniczny – electronic money
 • polecenie przelewu – transfer order
 • polecenie zapłaty – direct debit order
 • poręczenie – suretyship
 • postępowanie naprawcze – rehabilitation proceedings
 • pożyczka pieniężna – money loan
 • prawo bankowe – banking law
 • program naprawczy – rehabilitation programme
 • przedsiębiorca zagraniczny – foreign entrepreneur
 • przedsiębiorstwo pomocniczych
 • usług bankowych – ancillary banking services enterprise
 • przedstawicielstwo banku – bank’s agency
 • rachunek bankowy – bank account
 • rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – savings and settlement account
 • rachunek oszczędnościowy – savings account
 • rachunek powierniczy – escrow account
 • rachunek rozliczeniowy bieżący – current settlement account
 • rachunek rozliczeniowy pomocniczy – subsidiary settlement account
 • rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej – savings term deposit account
 • rozrachunki międzybankowe – interbank settlements
 • rynek finansowy – financial market
 • rynek pieniężny – money market
 • terminowe operacje finansowe – financial futures
 • umowa kredytu (umowa kredytowa) – credit contract
 • umowa na wkłady oszczędnościowe – contract of savings deposits
 • umowa o subpartycypację – sub-participation contract
 • umowa rachunku bankowego – contract of bank account
 • upadłość banku – bankruptcy of a bank