Prawo celne

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r.
Prawo celne

Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej

Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”.

Glosariusz opracował Tomasz Borkowski,
główny terminolog Wydawnictwa Translegis

 • agencja celna – customs agency
 • agent celny – customs agent
 • czynność kontroli celnej – customs control act
 • dług celny – customs debt
 • dozór celny – customs supervision
 • droga celna – customs route
 • dyrektor izby celnej – director of a customs chamber
 • funkcjonariusz celny – customs official
 • izba celna – customs chamber
 • kontyngent taryfowy – tariff quota
 • laboratorium celne – customs laboratory
 • magazyn czasowego składowania – temporary storage facility
 • naczelnik urzędu celnego – head of customs office
 • należności (celne) przywozowe – import duties
 • należności wywozowe – export duties
 • Nomenklatura Scalona – the Combined Nomenclature
 • obszar celny Wspólnoty Europejskiej – customs territory of the European Community
 • organ celny – customs authority
 • postępowanie celne – customs proceedings
 • postępowanie w sprawach celnych – proceedings in customs matters
 • powrotny wywóz towaru – re-exportation of goods
 • Prawo celne (akt prawny) – customs law (a legislative instrument)
 • prawo celne (przepisy prawne dotyczące cła) – customs laws (legal provisions on customs)
 • procedura uproszczona – simplified procedure
 • procedura nadzoru importu – import supervision procedure
 • procedura TIR – TIR procedure
 • przejście graniczne – border-crossing point
 • przeznaczenie celne towarów – customs-approved treatment, use of goods
 • przywóz towarów – importation of goods
 • ruch przygraniczny – cross-border traffic
 • ruch tranzytowy towarów – transit movement of goods
 • skład celny – customs warehouse
 • skład wolnocłowy – duty-free warehouse
 • stawka celna – customs rate
 • sytuacja towaru – situation of goods
 • taryfa celna – customs tariff
 • terytorium kraju – territory of the country
 • terytorium państwa trzeciego – territory of a third country
 • towary niewspólnotowe – non-Community goods
 • towary wspólnotowe – Community goods
 • urząd celny – customs office
 • wartość celna towarów – customs value of goods
 • wiążąca informacja taryfowa – binding tariff information
 • wolny obszar celny – duty-free zone
 • Wspólna Polityka Rolna (Unii Europejskiej) – the Common Agricultural Policy (of the European Union)
 • Wspólnotowy Kodeks Celny – the Community Customs Code
 • zawieszająca procedura celna – suspensive customs procedure
 • zgłoszenie celne – customs declaration
 • zgłoszenie INTRASTAT – INTRASTAT declaration
 • Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów (HS) – the Harmonized Commodity Description and Coding System
 • zwolnienie celne – customs exemption