Prawo dewizowe

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.
Prawo dewizowe

Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej

Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”.

Glosariusz opracował Tomasz Borkowski,
główny terminolog Wydawnictwa Translegis

 • bilans płatniczy – balance of payments
 • dewizy – foreign exchange
 • działalność kantorowa – exchange bureau activity
 • jednostka rozrachunkowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR) – clearing unit of the International Monetary Fund (SDR)
 • krajowy środek płatniczy – domestic tender
 • międzynarodowa pozycja inwestycyjna – international investment position
 • nierezydent – non-resident
 • obrót dewizowy – foreign exchange dealings
 • obrót wartościami dewizowymi – dealings in foreign exchange values
 • papiery wartościowe udziałowe – share securities
 • platyna dewizowa – foreign exchange standard platinum
 • prawny środek płatniczy – legal tender
 • prawo dewizowe – foreign exchange law
 • przekaz pieniężny za granicę – international money transfer
 • Rada Polityki Pieniężnej – the Monetary Policy Council
 • rezydent – resident
 • waluta obca – foreign currency
 • waluta polska – the Polish currency
 • waluta wymienialna – convertible currency
 • wartość dewizowa – foreign exchange value
 • zagraniczny środek płatniczy – foreign tender
 • zezwolenie dewizowe – foreign exchange permit
 • złoto dewizowe – foreign exchange standard gold
 • znak pieniężny – monetary token