Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej

Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”.

Glosariusz opracował Tomasz Borkowski,
główny terminolog Wydawnictwa Translegis

 • bank zagraniczny – foreign bank
 • certyfikat depozytowy – certificate of deposit
 • depozyt papierów wartościowych – depository for securities
 • dom maklerski – brokerage house
 • doradca inwestycyjny – investment adviser
 • działalność maklerska – brokerage activity
 • emitent papierów wartościowych – issuer of securities
 • finansowy kontrakt terminowy – financial-futures contract
 • giełda papierów wartościowych – stock exchange
 • grupa kapitałowa – capital group
 • informacja poufna – inside information
 • instrument finansowy – financial instrument
 • instrument rynku pieniężnego – money-market instrument
 • inwestor kwalifikowany – qualified investor
 • Komisja Papierów Wartościowych i Giełd – the Securities and Exchange Commission
 • konto depozytowe – deposit account
 • Krajowy Depozyt Papierów
 • Wartościowych – the National Depository for Securities
 • kwit depozytowy – depository receipt
 • makler papierów wartościowych – securities broker
 • nieurzędowy rynek giełdowy – non-official exchange market
 • obowiązkowy system rekompensat – obligatory compensation scheme
 • obrót pierwotny – primary public trading
 • obrót wtórny – secondary trading
 • oficjalne notowanie – official listing
 • ogólna liczba głosów – total number of votes
 • pierwsza oferta publiczna – initial public offer
 • pochodny instrument finansowy – derivative financial instrument
 • pochodny instrument towarowy – derivative on commodities
 • postępowanie kontrolne – control proceedings
 • postępowanie wyjaśniające – explanatory proceedings
 • prawo do akcji – right to shares
 • prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi – law on public trading in securities
 • prospekt emisyjny – issue prospectus
 • przyjęta praktyka rynkowa – accepted market practice
 • rachunek papierów wartościowych – securities account
 • rachunek pieniężny – financial account
 • rynek kapitałowy – capital market
 • rynek papierów wartościowych – securities market
 • rynek pozagiełdowy – over-the-counter market
 • rynek regulowany – regulated market
 • (giełdowy) rynek towarowy – (exchange) commodity market
 • rynek towarów giełdowych – market of exchange commodities
 • spółka publiczna – public company
 • subemitent inwestycyjny – standby commitment underwriter
 • subemitent usługowy – firm commitment underwriter
 • świadectwo depozytowe – depository certificate
 • tajemnica zawodowa – professional secrets
 • umowa o subemisję inwestycyjną – contract for standby commitment underwriting
 • umowa o subemisję usługową – contract for firm commitment underwriting
 • urzędowy rynek giełdowy – official exchange market
 • wtórny obrót publiczny – secondary public trading
 • zagraniczna firma inwestycyjna – foreign investment firm
 • zagraniczna instytucja kredytowa – foreign credit institution
 • zbywalny papier wartościowy – transferable security
 • znaczny pakiet akcji – considerable block of shares