Prawo wekslowe

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r.
Prawo czekowe

Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej

Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”.

Glosariusz opracował Tomasz Borkowski,
główny terminolog Wydawnictwa Translegis

 • bankier – banker
 • czek certyfikowany – certified cheque
 • czek na okaziciela – bearer cheque
 • czek na zlecenie – cheque to order
 • czek niezupełny – incomplete cheque
 • czek potwierdzony – marked cheque
 • czek przyjęty – accepted cheque
 • czek rozrachunkowy – settlement cheque
 • czek wizowany – advised cheque
 • czek zaginiony – lost cheque
 • czek zakreślony – crossed cheque
 • dłużnik czekowy – debtor under a cheque
 • forma czeku – form of a cheque
 • odpis czeku – copy of a cheque
 • odwrotna strona czeku – back of a cheque
 • oświadczenie czekowe – declaration in a cheque
 • poręczenie czekowe – cheque guarantee (aval)
 • prawa wynikające z czeku – rights arising out of a cheque
 • prawny posiadacz czeku – lawful holder of a cheque
 • prawo czekowe – cheque law
 • protest (czekowy) – protest
 • przedłużek (czekowy) – allonge
 • przednia strona czeku – face of a cheque
 • suma czekowa – cheque amount
 • trasat – drawee
 • wtóropis (czeku) – counterpart (of a cheque)
 • wystawca czeku – drawer of a cheque
 • zdolność czekowa – capacity in relation to cheques
 • zobowiązanie czekowe – obligation under a cheque