Swoboda działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej

Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej

Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”.

Homonimy bliskoznaczne oznaczono znakiem *Hbl.

Glosariusz opracował Tomasz Borkowski,
główny terminolog Wydawnictwa Translegis

 • akta ewidencyjne – records files
 • akta rejestrowe (przedsiębiorcy) – registration files (of an entrepreneur)
 • bezpieczny podpis elektroniczny – secure electronic signature
 • działalność budowlana – construction activity
 • działalność gospodarcza – economic activity
 • działalność gospodarcza wymagająca uzyskania koncesji – economic activity subject to concession-granting *Hbl
 • działalność handlowa – commercial activity
 • działalność objęta licencją – activity subject to a licence
 • działalność objęta zezwoleniem – activity subject to a permit
 • działalność objęta zgodą – activity subject to an approval
 • działalność regulowana – regulated activity
 • działalność usługowa – activity in the field of services
 • działalność wytwórcza – activity in the field of production
 • elektroniczny nośnik informacji – electronic information carrier
 • Europejski Obszar Gospodarczy – the European Economic Area
 • Ewidencja Działalności Gospodarczej – the Economic Activity Records
 • firma przedsiębiorcy – business name of an entrepreneur
 • główne miejsce wykonywania działalności – principal place of pursuit of an activity
 • koncesjonowana działalność gospodarcza – economic activity subject to concession-granting *Hbl
 • mały przedsiębiorca – small entrepeneur
 • mikroprzedsiębiorca – microentrepeneur
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) – tax identification number (NIP)
 • oddział przedsiębiorcy – branch of an entrepreneur
 • organ koncesyjny – a concession-granting authority
 • osoba zagraniczna – a foreign person
 • Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) – the Polish Classification of Activity (PKD)
 • promesa – promise
 • przedsiębiorca zagraniczny – foreign entrepreneur
 • przedstawicielstwo (przedsiębiorcy zagranicznego) – agency (of a foreign entrepreneur)
 • rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych – register of agencies of foreign entrepreneurs
 • siedziba przedsiębiorcy – seat of an entrepeneur
 • suma aktywów bilansu – balance-sheet assets total
 • swoboda działalności gospodarczej – freedom of economic activity
 • średni przedsiębiorca – medium-sized entrepeneur
 • średnioroczne zatrudnienie – average annual employment
 • środek komunikacji elektronicznej – electronic communications means