System prawnej terminologii zunifikowanej Polterm – 1

Formuła i zakres przedmiotowy systemu Polterm

System terminologii Polterm powstał w 1991 roku pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS sumptem Wydawnictwa TEPIS jako pierwszy w Polsce profesjonalnie zaprojektowany system obcojęzycznej prawnej terminologii zunifikowanej utworzony z zastosowaniem zasad przyjętych we współczesnym terminoznawstwie (Wüster 1955, Felber i Budin 1989, Sager 1990, Lukszyn i Zmarzer 2001, ISO 15188) i w systematycznej działalności terminologicznej uznanych instytucji międzynarodowych (ONZ, UE, Infoterm).

Powstały w ten sposób, z zastosowaniem narzędzi komputerowych firmy TRADOS, zbiór terminologii prawa polskiego w języku angielskim obejmuje około 10 000 terminów polskich i ich ekwiwalentów angielskich użytych w tłumaczeniu na język angielski około 50 polskich ustaw i rozporządzeń w dziedzinie prawa cywilnego, zwłaszcza prawa handlowego i podatkowego, zebranych w publikacji “The Polish Law Collection”. Podobny zbiór powstaje również w języku niemieckim, obejmujący obecnie około 2000 terminów użytych w tłumaczeniu kodeksu spółek handlowych i pięciu ustaw podatkowych zebranych w publikacji “Die Sammlung Polnischer Gesetze”. Nie przewiduje się tworzenia zbiorów polskich ekwiwalentów obcojęzycznych terminów prawnych, ponieważ publikacje Wydawnictwa TEPIS są ograniczone do przekładów prawa polskiego na języki obce.

W dziale “Basic Polterm” znajdują się podzbiory podstawowych terminów użytych w tłumaczeniu wybranych ustaw polskich na język angielski i język niemiecki, których liczba będzie stopniowo się zwiększać. Być może w przyszłości zwiększy się również liczba terminów w tych podzbiorach, które w chwili obecnej mogą być udostępnione wyłącznie w zakresie ograniczonym do terminów podstawowych.

Terminologia urzędowa i autorytatywna

Z treści art. 27 Konstytucji RP, który stanowi, że “w Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski”, wynika, że jedyną “urzędową” terminologią – tj. terminologią stosowaną przez konstytucyjnie powołany do tego urząd (Sejm, ministra itp.) – jest polskojęzyczna terminologia stosowana w polskich aktach prawodawczych. Ponieważ nie ma prawa, które zobowiązywałoby polską władzę ustawodawczą do wydawania aktów normatywnych w językach innych niż polski, nie istnieje więc powołany do takiej działalności urząd.

W tym świetle tłumaczenie na język obcy polskich aktów prawodawczych nie ma mocy prawnej, jaką mają tylko polskojęzyczne teksty tych aktów. Tłumaczenie takie, nawet jeśli jest sygnowane – oprócz tłumacza – przez wydawnictwo agendy rządowej, np. Sejm, ministerstwo, inny organ władzy, agendę rządową lub inną instytucję publiczną lub naukową, ma jedynie wartość informacyjną.

Jednakże z faktu sygnowania tłumaczenia przez prestiżową instytucję wynika uzasadnione domniemanie, że powstało ono czy to wyniku współpracy tłumaczy ze znawcami przedmiotu instytucji sygnującej, czy też w wyniku przyjęcia zaproponowanej przez tłumaczy wersji i z zastosowaniem zaakceptowanej wspólnie terminologii.

Taki konsensus uprawnia do stwierdzenia, że terminologia zawarta w tłumaczeniach sygnowanych przez prestiżowe instytucje stanowi terminologię autorytatywną.

Przykładem terminologii autorytatywnej jest tłumaczenie na języki obce Konstytucji RP sygnowane przez Sejm oraz obcojęzyczna terminologia jednostek podziału administracyjnego zalecana przez Konwent Marszałków RP.

Charakter i status zbioru terminologii Polterm

Zbiór Polterm nosi cechy terminologii autorytatywnej, chociaż nie jest żadną miarą terminologią “prawnie obowiązującą”, ponieważ – jako zbiór terminologii obcojęzycznej – nie jest terminologią “urzędową”, a poza tym nie istnieje prawo, które nakazywałoby lub zakazywałoby stosowania jakiejkolwiek terminologii. Możemy mówić o terminologii zalecanej, bardziej lub mniej autorytatywnej, ale nie “prawnie obowiązującej”.

W tym świetle Polterm nie jest też terminologią “jedynie słuszną i uzasadnioną”, ponieważ jest dziełem zbiorowym wielu tłumaczy i terminologów, którzy, tworząc neologizmy terminologiczne, odcisnęli na zbiorze piętno własnej inwencji twórczej.

Jednak możliwość polemizowania z ich wyborami nie podważa poprawności zasad tworzenia całego systemu terminologicznego. Profesjonalizm terminologów i tłumaczy oraz zastosowanie uznanych we współczesnym terminoznawstwie zasad organizacji całego przedsięwzięcia umożliwiły bowiem uzyskanie przez Polterm aprobaty wielu prestiżowych instytucji. Ich uznanie nadało Poltermowi cechy terminologii autorytatywnej.

Do instytucji, które niejako sygnowały terminologię Poltermu czy to przez wspólną publikację, czy też przez korzystanie w trybie urzędowym z opartych na tej terminologii przekładów aktów prawa polskiego w kilkunastoletnim okresie działalności Wydawnictwa TEPIS, należą lub należały m.in.: Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skarbu Państwa, Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Akceptację dla formuły pracy terminologicznej i translatorskiej wyraziło również kilkuset subskrybentów aktualizowanej regularnie publikacji “The Polish Law Collection”, wśród których znajdują się m.in.: Kancelaria Sejmu, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skarbu, Narodowy Bank Polski, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, czołowe firmy zagraniczne i krajowe, takie jak Toyota Motor, Siemens, Skanska, KGHM, IKEA, ABB, Strabag, Lucent Technologies, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, MTV Networks i Kulczyk Holding S.A. oraz prestiżowe kancelarie prawniczo-konsultingowe: Ernst & Young, Baker & McKenzie, Gruszczyński i Wspólnicy sp.k., Dewey Ballentine Grzesiak sp.k., Deloitte &  ouche, S.Wardyński i Wspólnicy sp.k., Piontek, Rymar, Ślęzak, Wiśniewski sp.k., Salans D.Oleszczuk Kancelaria Prawnicza sp.k., Sołtysiński & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k. i inni.

Metodologia tworzenia obcojęzycznego systemu
prawnej terminologii zunifikowanej Polterm

1. Zasada jednego ekwiwalentu.
Motywacją do stworzenia obcojęzycznego systemu Polterm jest dążenie do odwzorcowania modelu, jakim jest system terminologii prawa polskiego. Ponieważ w aktach normatywnych nie wolno w zasadzie używać tego samego określenia (terminu) dla różnych pojęć (§ 147 i dalsze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej”, Dz.U. nr 100, poz. 908), dla Poltermu przyjęto również zasadę jednego obcojęzycznego ekwiwalentu dla tego samego terminu polskiego pojęcia prawnego – z reguły występującego w całym systemie terminologicznym, czasem (bardzo rzadko) zastrzeżonego dla jednego aktu prawnego. Reguła ta jest zresztą podstawową zasadą każdego zbioru terminologii zunifikowanej wewnętrznie w każdej dziedzinie.

2. Zasada naczyń połączonych.
Zasada jednego ekwiwalentu pociąga za sobą zasadę uwzględniania wzajemnej zależności terminów wchodzących w skład tego samego systemu w zakresie przedmiotowym określonym przez ustawodawcę. Można to pokrótce ująć w trzech przykazaniach: jeden termin nie może oznaczać kilku pojęć (wyklucza się homonimy), jedno pojęcie nie może być oznaczane dwoma różnymi terminami (wyklucza się synonimy), każdy termin ma jedno brzmienie (wyklucza się różne formy morfologiczne tego samego terminu).

Potwierdzeniem tej zasady są nieliczne wyjątki, które w postaci homonimów bliskoznacznych (i pochodzących od nich homonimów derywacyjnych) wynikają z nieprzystawalności języków i systemów prawnych oraz niemożności rozróżnienia formalnie

różnych, ale bliskoznacznych terminów. Przykładem homonimu bliskoznacznego jest akcja i udział (share) lub wspólnik i akcjonariusz (shareholder). Nieliczne homonimy bliskoznaczne zostały odpowiednio zaznaczone w glosariuszach Basic Polterm.

3. Zasada stałych konsultacji ze specjalistami.
Od początku przedsięwzięcia terminolodzy i tłumacze tworzący system Polterm współpracowali ze znawcami przedmiotu, tj. głównie prawnikami i ekonomistami, lecz również inżynierami i rodowitymi znawcami docelowego języka prawniczego. Konsultacji prawnych udzielali lub udzielają m.in.: prof. dr Andrzej W. Wiśniewski, redaktor prawniczy, prof. dr hab. Eugeniusz Piontek, mgr Sebastian Ryszka i mgr Grzegorz Lang; z zakresu terminologii ekonomicznej – prof. dr hab. Mieczysław Puławski, prof. dr hab. Monika Neymann i mgr Elżbieta Gołębiowska, zaś konsultacji w zakresie języka angielskiego – przede wszystkim Philip Earl Steele i Andrew Caldwell. Pełna lista konsultantów, terminologów i tłumaczy znajduje się poniżej.

4. Zasada stosowania ekwiwalencji denotacyjnej.
Adresatem terminologii systemu Polterm jest odbiorca bliski, tj. znający kulturę i realia systemu prawnego języka Ľródłowego lub mający motywację do ich poznania (w odróżnieniu od odbiorcy dalekiego, który nie ma takiej wiedzy lub motywacji, patrz Kierzkowska 2002). Odbiorca bliski preferuje więc zachowanie specyfiki tekstu Ľródłowego przez stosowanie w obcojęzycznych ekwiwalentach terminologicznych kalek, zapożyczeń itp., tj. stosowanie ekwiwalencji denotacyjnej, stroniąc od łatwych, lecz często zgrubnych ekwiwalentów terminów znanych w języku docelowym, tj. od ekwiwalencji konotacyjnej, która zakłada odwoływanie się do skojarzeń odbiorcy z jego rodzimym systemem prawnym, co może prowadzić do błędnego utożsamiania różnych pojęć.

Dlatego, stosując zasadę ekwiwalencji denotacyjnej, Polterm preferuje zapożyczenia naturalizowane, np. nieruchomość – to immovable property – a nie real estate, województwo – to voivodeship – a nie province, Skarb Państwa – to State Treasury – a nie Treasury.

5. Zasada stosowania terminologii preskryptywnej.
Z drugiej strony w dobie harmonizacji z prawem Unii Europejskiej przepisów prawa polskiego, które jest tworzone według instrukcji zawartych w dyrektywach, spora część nowych pojęć w polskim prawie jest wspólna dla obu systemów prawa. Stąd pewna część terminologii polskiej powstaje w wyniku tłumaczenia obcojęzycznych terminów tych pojęć i z tego faktu wynika potrzeba zastosowania tych właśnie terminów w tłumaczeniu “z powrotem” jako terminologii preskryptywnej oraz uwzględnienia wspólnotowego uzusu terminologicznego w innych sytuacjach.

System Polterm stosuje terminologię prawa Unii Europejskiej wszędzie tam, gdzie nie ma powodu do zachowania specyfiki prawa polskiego (imperatyw międzynarodowego uzusu terminologicznego, patrz Kierzkowska 2002).

Stosowaną w Poltermie terminologią preskryptywną jest obcojęzyczna terminologia międzynarodowa w dziedzinach, w których istnieje imperatyw jej użycia. Na przykład – w dziedzinie prawa autorskiego i patentowego – terminologia ustalona przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO), w dziedzinie medycyny i farma-

kologii – Światową Organizację Zdrowia (WHO), rolnictwa i przemysłu spożywczego – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), w dziedzinie rachunkowości – Europejski System Rachunków itd.

6. Zasada wspomaganej komputerowo kontroli spójności terminologicznej.
Wiele trudu i uwagi poświęca się w systemie Polterm zapewnieniu spójności, tj. zachowaniu między poszczególnymi terminami takich zależności, które wykluczyłyby homonimy, synonimy lub inne formy kolizyjne, przeczące wyżej opisanym zasadom. Mimo iż zasady te brzmią prosto, konsekwentne ich stosowanie pochłania wiele czasu, trudu i inwencji twórczej, która pomaga rozwiązywać problemy terminów bliskoznacznych, tworzenia neologizmów terminologicznych i kolizji z zaszłościami. Niezależnie od oceny wyników tych zmagań, trzeba stwierdzić, że świadomość pojawiania się takich problemów i kolizji jest możliwa dzięki stosowaniu stałej kontroli spójności terminologicznej przy użyciu narzędzi komputerowych firmy TRADOS.

W dziale “Terminologia” będą umieszczane glosariusze Basic Polterm zawierające terminologię poszczególnych ustaw polskich z zakresu prawa cywilnego i handlowego w języku angielskim, stopniowo uzupełniane dalszymi zbiorami terminologii w miarę ich opracowywania.

W następnej kolejności planuje się opracowanie i umieszczenie na naszej stronie glosariuszy Basic Polterm dla wersji niemieckiej pt. “Die Sammlung polnischer Gesetze”.

Bibliografia

 • Felber H., G. Budin, 1994, Teoria i praktyka terminologii, tłum. C. Schaffe. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kierzkowska D., 2002, Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.
 • Lukszyn J., W. Zmarzer, 2001, Teoretyczne podstawy terminologii. Warszawa: Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Uniwersytet Warszawski.
 • Sager J. C., 1990, A Practical Course in Terminology Processing. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • Wüster E., 1955, Bibliography of Monolingual Scientific and Technical Glossaries. Paris: UNESCO.

WSPÓŁTWÓRCY SYSTEMU POLTERM WERSJI ANGIELSKIEJ
Tłumacze, terminolodzy i konsultanci publikacji
“The Polish Law Collection”

TŁUMACZE

 • Tomasz Borkowski,
 • Dariusz M. Chmiel,
 • Ewa Dmyterko,
 • Marek Gizmajer,
 • Elżbieta Gołębiowska,
 • Irena Grątkowska,
 • Hanna Husak,
 • Danuta Kierzkowska,
 • Joanna Miler-Cassino,
 • Tomasz Rakk,
 • Zofia Rybińska,
 • Anna Setkowicz-Ryszka,
 • Anna Skomorowska,
 • Magdalena Sporniak-Czerkas,
 • Dorota Staniszewska-Kowalak,
 • Marta Tajchman,
 • Olgierd A. Wojtasiewicz.

TERMINOLODZY

 • Tomasz Borkowski (główny terminolog),
 • Anna Setkowicz-Ryszka,
 • Magdalena Sporniak-Czerkas,
 • Joanna Miler-Cassino,
 • Danuta Kierzkowska.

KONSULTANCI PRZEDMIOTOWI

 • Andrzej W. Wiśniewski (profesor międzynarodowego prawa handlowego i prywatnego UW),
 • Sebastian Ryszka (autor komentarzy, prawnik),
 • Grzegorz Lang (ekspert ds. prawa europejskiego, prawnik),
 • Andrew Caldwell (prawnik, barrister of the Middle Temple),
 • Mieczysław Puławski (ekonomista, prof. zw. dr hab. Szkoły Głównej Handlowej).

KONSULTANCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • Philip Earl Steele,
 • Andrew Caldwell,
 • Vivien Cohen,
 • Karen Buschardt-Pisarczyk,
 • Flavia Thornton.

REDAKTOR NACZELNY

 • Danuta Kierzkowska (nauczyciel przekładu prawniczego, terminolog, twórca i koordynator systemu Polterm).