Typowe pisma procesowe


Typowe pisma procesowe

Towarzystwo TEPIS zebrało i opracowało zbiór pism paralelnych, który pomoże tłumaczom przygotować się w drodze samokształcenia do wykonywania tłumaczeń na Policji, w prokuraturze i sądzie zgodnie z intencją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. Dyrektywa ta “zmierza do zapewnienia podejrzanym lub oskarżonym prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym, z myślą o zapewnieniu im prawa do rzetelnego procesu sądowego“. W punkcie (30) dyrektywy uściślono, iż zagwarantowanie rzetelności procesu wymaga, aby tłumaczone były wszystkie orzeczenia o pozbawieniu danej osoby wolności, każdy zarzut lub akt oskarżenia oraz każdy wyrok. Zbiór pism paralelnych obejmuje: Polskie pisma procesowe i sądowe: protokół zatrzymania osoby, postanowienie o przedstawieniu zarzutów, protokół przesłuchania podejrzanego, postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, akt oskarżenia, wyrok, a także europejski nakaz aresztowania. Obcojęzyczne paralelne pisma procesowe i sądowe, tj. odpowiedniki tych pism, sporządzane w państwach członkowskich państw UE (a także w Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie). We wszystkich tych pismach występuje specjalistyczna terminologia i frazeologia typowa dla danej kategorii dokumentów. Wyciągi z przepisów prawa karnego: polskiego kodeksu karnego (art.…