Typowe pisma procesowe

Towarzystwo TEPIS zebrało i opracowało zbiór pism paralelnych, który pomoże tłumaczom przygotować się w drodze samokształcenia do wykonywania tłumaczeń na Policji, w prokuraturze i sądzie zgodnie z intencją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. Dyrektywa ta “zmierza do zapewnienia podejrzanym lub oskarżonym prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym, z myślą o zapewnieniu im prawa do rzetelnego procesu sądowego“. W punkcie (30) dyrektywy uściślono, iż zagwarantowanie rzetelności procesu wymaga, aby tłumaczone były wszystkie orzeczenia o pozbawieniu danej osoby wolności, każdy zarzut lub akt oskarżenia oraz każdy wyrok.

  Zbiór pism paralelnych obejmuje:

 1. Polskie pisma procesowe i sądowe: protokół zatrzymania osoby, postanowienie o przedstawieniu zarzutów, protokół przesłuchania podejrzanego, postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, akt oskarżenia, wyrok, a także europejski nakaz aresztowania.
 2. Obcojęzyczne paralelne pisma procesowe i sądowe, tj. odpowiedniki tych pism, sporządzane w państwach członkowskich państw UE (a także w Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie). We wszystkich tych pismach występuje specjalistyczna terminologia i frazeologia typowa dla danej kategorii dokumentów.
 3. Wyciągi z przepisów prawa karnego: polskiego kodeksu karnego (art. 7, 32, 39, 57a, 69 § 1, 148 § 1, 233 § 1) i z polskiego kodeksu postępowania karnego (art. 71 § 3, 72, 183, 188 § 1, 204), a także odpowiedniki tych artykułów z kodeksów wyżej wymienionych państw, co wzbogaci wiedzę tłumaczy z polskiego prawa karnego i kraju języka przekładu.
 4. Scenariusz kluczowych części rozprawy sądowej toczącej się przed polskim sądem. Tłumacze poznają przebieg rozprawy oraz używane zwroty i całe zdania.

Docelowo mamy zamiar zebrać pisma paralelne sporządzone w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim, a także rosyjskim i ukraińskim. Otrzymane teksty będziemy umieszczać w naszym zbiorze stopniowo.

W ten sposób stworzony materiał szkoleniowy będzie pomocny nie tylko dla osób tłumaczących z języka polskiego i na język polski w kraju i za granicą, ale także dla tłumaczy języków wszystkich państw członkowskich UE, bowiem np. tłumacz języka estońskiego pracujący we Włoszech znajdzie tu teksty zarówno w języku estońskim, jak i włoskim.

Koleżankom i Kolegom, którzy przyczynili się do stworzenia i opracowania zbioru pism paralelnych, składamy serdeczne podziękowania.

Janusz Poznański
przewodniczący
Kolegium Doskonalenia Zawodowego
PT TEPIS

Aktualnie pisma paralelne są dostępne wyłącznie dla członków PT TEPIS
w następujących językach:
angielski, bułgarski, estoński, francuski, hiszpański,
niemiecki, polski, rosyjski, włoski.

Nazwiska autorów opracowania ww. tekstów
są w nich wymienione na widocznym miejscu.

EN­GLISH

 • DVLA Sum­mons 
 • Next Steps 
 • Gu­il­ty Plea 
 • Not Gu­il­ty Plea 
 • Eu­ro­pe­an Ar­rest War­rant Act 2003 

EESTI

 • Koh­tu­ot­sus 
 • Kok­ku­le­pe 
 • Süüdi­stu­sakt 
 • Koh­tu al­la and­mi­se määrus 
 • Va­hi­sta­misnäärus 

FRANÇAIS

 • LE SI­TE IN­TER­NET DU MI­NI­STE­RE DE LA JU­STI­CE
  For­mu­la­ires de no­ti­fi­ca­tion de gar­de à vue à de­sti­na­tion des pro­fes­sion­nels 

ESPAÑOL

 • De­nun­cia 
 • Escri­to de acu­sa­ción 
 • Escri­to de de­fen­sa 
 • Sen­ten­cia 
 • Au­to de pri­sión 
 • Escri­to de ca­li­fi­ca­ción pro­vi­sio­nal de la acu­sa­ción 
 • Cédu­la de ci­ta­ción 

DEUTSCH

 • Ha­ft­be­fehl 
 • An­kla­ge­schrift 
 • Stra­fan­ze­ige 
 • Anhörungs­bo­gen 

DEUTSCH

   (Öster­re­ich)

 • Be­schul­dig­te­nver­neh­mung 
 • Fest­nah­me­pro­to­koll 
 • An­hal­te­pro­to­koll 
 • Stra­fan­trag! 
 • Urte­il 

POL­SKI

 • Pro­to­kół za­trzy­ma­nia oso­by 
 • Po­sta­no­wie­nie o przed­sta­wie­niu za­rzu­tów 
 • Pro­to­kół prze­słu­cha­nia po­dej­rza­ne­go 
 • Po­sta­no­wie­nie o za­sto­so­wa­niu tym­cza­so­we­go
  aresz­to­wa­nia w po­stę­po­wa­niu przy­go­to­waw­czym 
 • Akt oskar­że­nia 

РУССКИЙ

 • Протокол задержания подозреваемого 
 • Постановление о привлечении в качестве обвиняемого 
 • Протокол допроса обвиняемого 
 • Постановление об избрании меры пресечения
  в виде заключения под стражу 
 • Обвинительное заключение 
 • Приговор именем Российской Федерации 
 • Постановление 

ITA­LIA­NO

 • Avvi­so del­la Conc­lu­sio­ne del­le In­da­gi­ni Pre­li­mi­na­ri 
 • La Cor­te Su­pre­me di Cas­sa­zio­ne: Sen­ten­za 
 • De­cre­to di Ci­ta­zio­ne Di­ret­ta dell’Im­pu­ta­to per il Giu­di­zio 1 
 • De­cre­to di Ci­ta­zio­ne Di­ret­ta dell’Im­pu­ta­to per il Giu­di­zio 2 
 • Ri­chie­sta di Ap­pli­ca­zio­ne di Mi­su­ra Cau­te­la­re Per­so­na­le 
 • Ri­chie­sta del Pub­bli­co Mi­ni­ste­ro di Giu­di­zio Im­me­dia­to 1 
 • Ri­chie­sta del Pub­bli­co Mi­ni­ste­ro di Giu­di­zio Im­me­dia­to 2 

HRVATSKI

Materiały udostępnione przez Irenę Gizdavčić Plohl z chorwackiego Stowarzyszenia Tłumaczy Przysięgłych (Društvo sudskih tumača i prevoditelja) uzyskane dzięki staraniom Anny Halczak i Moniki Dumanovsky:

 • Naredba o odresivanju mjere opreza 
 • Pouka o pravima okrivljenika 
 • Poziv oštećeniku kao svjedoku 
 • Presuda 
 • Zapisnik o ispitivanju okrivljenika 
 • Zapisnik o ispitivanju prisutnosti alkohola 
 • Zapisnik o očevidu