Typowe pisma procesowe

Towarzystwo TEPIS zebrało i opracowało zbiór pism paralelnych, który pomoże tłumaczom przygotować się w drodze samokształcenia do wykonywania tłumaczeń na Policji, w prokuraturze i sądzie zgodnie z intencją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. Dyrektywa ta “zmierza do zapewnienia podejrzanym lub oskarżonym prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym, z myślą o zapewnieniu im prawa do rzetelnego procesu sądowego“. W punkcie (30) dyrektywy uściślono, iż zagwarantowanie rzetelności procesu wymaga, aby tłumaczone były wszystkie orzeczenia o pozbawieniu danej osoby wolności, każdy zarzut lub akt oskarżenia oraz każdy wyrok.

    Zbiór pism paralelnych obejmuje:

  1. Polskie pisma procesowe i sądowe: protokół zatrzymania osoby, postanowienie o przedstawieniu zarzutów, protokół przesłuchania podejrzanego, postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, akt oskarżenia, wyrok, a także europejski nakaz aresztowania.
  2. Obcojęzyczne paralelne pisma procesowe i sądowe, tj. odpowiedniki tych pism, sporządzane w państwach członkowskich państw UE (a także w Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie). We wszystkich tych pismach występuje specjalistyczna terminologia i frazeologia typowa dla danej kategorii dokumentów.
  3. Wyciągi z przepisów prawa karnego: polskiego kodeksu karnego (art. 7, 32, 39, 57a, 69 § 1, 148 § 1, 233 § 1) i z polskiego kodeksu postępowania karnego (art. 71 § 3, 72, 183, 188 § 1, 204), a także odpowiedniki tych artykułów z kodeksów wyżej wymienionych państw, co wzbogaci wiedzę tłumaczy z polskiego prawa karnego i kraju języka przekładu.
  4. Scenariusz kluczowych części rozprawy sądowej toczącej się przed polskim sądem. Tłumacze poznają przebieg rozprawy oraz używane zwroty i całe zdania.

Docelowo mamy zamiar zebrać pisma paralelne sporządzone w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim, a także rosyjskim i ukraińskim. Otrzymane teksty będziemy umieszczać w naszym zbiorze stopniowo.

W ten sposób stworzony materiał szkoleniowy będzie pomocny nie tylko dla osób tłumaczących z języka polskiego i na język polski w kraju i za granicą, ale także dla tłumaczy języków wszystkich państw członkowskich UE, bowiem np. tłumacz języka estońskiego pracujący we Włoszech znajdzie tu teksty zarówno w języku estońskim, jak i włoskim.

Koleżankom i Kolegom, którzy przyczynili się do stworzenia i opracowania zbioru pism paralelnych, składamy serdeczne podziękowania.

Janusz Poznański
przewodniczący
Kolegium Doskonalenia Zawodowego
PT TEPIS

Aktualnie pisma paralelne są dostępne wyłącznie dla członków PT TEPIS
w następujących językach:
angielski, bułgarski, estoński, francuski, hiszpański,
niemiecki, polski, rosyjski, włoski.

Nazwiska autorów opracowania ww. tekstów
są w nich wymienione na widocznym miejscu.