Maryja Łucewicz-Napałkow

Członek

Mgr Maryja Łucewicz-Napałkow – tłumacz konferencyjny i przysięgły języka białoruskiego i rosyjskiego, tłumacz języka ukraińskiego. Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (UW), była słuchaczką studiów doktoranckich tegoż wydziału. Absolwentka Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW. Obecnie kończy studia w Katedrze Białorutenistyki na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW. Specjalizuje się m.in. w tłumaczeniach prawniczych, medycznych, historycznych i na poziomie rządowym. Tłumaczyła m.in. Lecha Wałęsę, Michaiła Gorbaczowa, Alesia Bialackiego, Aleksandra Kwaśniewskiego, etc. Od roku 2006 prowadzi własne “MDN Centrum Tłumaczeń”. Przetłumaczyła m.in. książkę Я ствараю няўрадавую арганізацыю ў Польшчы – даведнік для беларусаў (“Zakładam organizację pozarządową w Polsce – informator dla Białorusinów”, Warszawa 2012), publikacje specjalistyczne (“Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność…”, Wydawnictwa UW, 2011; “Edukacja obywatelska w białoruskiej szkole. Zbiór scenariuszy lekcji”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2010; “Historia Polski w białoruskich podręcznikach”; “Z historii powstania listopadowego na Białorusi” (“Przegląd Historyczno-Wojskowy” nr 2, 2003 r.)), redaktor tekstów naukowych (Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, 2007; Государство и право в Польше – взгляд белорусских юристов (“Państwo i prawo w Polsce w doświadczeniu białoruskich prawników”), Wydawnictwa UW, 2005; “Pogranicza języków. Pogranicza kultur”, Warszawa 2003). Przetłumaczyła kilkadziesiąt filmów, a także kilka opowiadań literackich Alhierda Bacharewicza. Członek Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.