Ważne zmiany VAT w 2014 r.

WAŻNE ZMIANY VAT W 2014 r. Od 1 stycznia 2014 r. zmienia się wiele ważnych zasad dotyczących rozliczania VAT oraz fakturowania. Przepisy dotyczące faktur zostały przeniesione z rozporządzenia wykonawczego do ustawy. Zmieniły się terminy wystawiania faktur.

Obowiązek podatkowy. Jedną z ważnych zmian jest rezygnacja z powiązania obowiązku podatkowego z tytułu  podatku VAT z datą wystawienia faktury. Do końca 2013 r. obowiązywała zasada, że obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT powstawał w dniu wystawienia faktury (o ile została wystawiona w terminie). Termin wystawienia faktury wynosił 7 dni od daty wykonania usługi. 

Aktualnie obowiązek podatkowy będzie powstawał, co do zasady, z chwilą wykonania usługi (która może różnić się od daty wystawienia faktury). Nie będzie więc już możliwe “przesunięcie” terminu powstania obowiązku podatkowego na następny miesiąc (kwartał), w związku z wystawieniem faktury w ciągu 7 dni od wykonania usługi.

Ustawodawca wprowadził także przepisy regulujące moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach rozliczanych etapami. W art. 19a ust. 2 ustawy o VAT określono, iż usługę będzie się uznawało za wykonaną również w przypadku, gdy będzie ona przyjmowana częściowo, dla których to części określona będzie zapłata.

Terminy faktur. Zgodnie z nowymi przepisami fakturę można wystawić do piętnastego dnia następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę (zamiast „daty sprzedaży” na fakturze należy wpisać „datę wykonania usługi”). Podobnie w przypadku zaliczek – po otrzymaniu zaliczki (o ile będzie ona rodziła obowiązek podatkowy) tłumacz płatnik VAT będzie musiał wystawić fakturę nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał zapłatę. Znika zatem całkowicie siedmiodniowy termin fakturowania.

Fakturę można również wystawić przed wykonaniem usługi. Zgodnie z brzmieniem znowelizowanych przepisów VAT-owskich, faktury nie mogą być wystawiane wcześniej niż trzydziestego dnia przed wykonaniem usługi lub otrzymaniem (przed wykonaniem usługi) całości lub części zapłaty.


Comments are closed