Zasada bezstronnosci i osobistej odpowiedzialności TP.

ZASADA BEZSTRONNOŚCI I OSOBISTEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI TP. W związku z propozycjami współpracy składanymi tłumaczom przysięgłym przez biura tłumaczeń pod warunkiem wykonywania tłumaczeń poświadczonych na blankietach firmowych tych biur, wyjaśniam, że zasady wykonywania zawodu określone w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego wykluczają działanie TP w imieniu osoby trzeciej,

ponieważ tłumacz przysięgły ma prawo występowania w tym charakterze wyłącznie we własnym imieniu (art. 1 uztp) i osobiście ponosi odpowiedzialność za poświadczone przez niego tłumaczenie, zaś obowiązek zachowania bezstronności (art. 14 pkt 1 uztp) nakazuje mu nieutożsamianie się ze zleceniodawcą, niezależnie od umowy łączącej go z tym tłumaczem. 

Zasada bezstronności jest przestrzegana szczególnie w postępowaniu sądowym, w którym podejrzenie tłumacza przysięgłego o stronniczość na rzecz sądu, prokuratora lub policji jest poważnym zarzutem wobec jego etyki zawodowej, o czym stanowi również art. 3 Kodeksu tłumacza przysięgłego.  Umieszczanie więc tłumaczenia poświadczonego przez tłumacza przysięgłego na firmowym blankiecie zleceniodawcy byłoby działaniem w jego imieniu, co naruszałoby fundamentalną zasadę wykonywania tego zawodu zgodnie z literą prawa.

Tłumacz przysięgły może więc współpracować z biurem tłumaczeń, umieszczając poświadczone przez niego tłumaczenie na własnym blankiecie firmowym lub pod własnym nagłówkiem oraz rozliczając się z biurem za wykonanie tłumaczenia dokumentów zleconych biuru przez osoby fizyczne, firmy lub instytucje niebędące organami administracji publicznej. 

Ponadto, zarówno prawo, jak i etyka zawodowa tłumacza przysięgłego, wyklucza przyjęcie przez tłumacza przysięgłego propozycji tłumaczenia dokumentów bezzasadnie zleconych biuru tłumaczeń przez organ administracji publicznej, ponieważ organ ten (sąd, prokuratura, policja) jest zobowiązany do kierowania zlecenia – bez pośrednictwa firm lub osób trzecich – imiennie do tłumacza przysięgłego i bezpośrednio z nim rozliczać wynagrodzenie po urzędowych stawkach określonych przez Ministra Sprawiedliwości w rozporządzeniu ws. wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. 

Do wiadomości polskich tłumaczy przysięgłych podaję, że podobne próby cedowania uprawnień sądów i policji na firmy pośredniczące w relacjach między nimi a tłumaczami sądowymi w jednym z krajów Unii Europejskiej spotkały się nie tylko ze skutecznym protestem tłumaczy ze względu na drastycznie zaniżone stawki ich wynagrodzenia, ale spowodowały wymierne straty dla organów wymiaru sprawiedliwości tych krajów. Akceptacja instytucji pośrednika między tłumaczem sądowym a organem wymiaru sprawiedliwości została napiętnowana zarówno przez Międzynarodową Federację Tłumaczy, jak i przez Europejskie Stowarzyszenie Tłumaczy Sądowych (EULITA). 

dr Danuta Kierzkowska, prezes PT TEPIS


Comments are closed