Deregulacja

DEREGULACJA. Krytyczne stanowisko PT TEPIS w sprawie deregulacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego poparte ekspertyzą dr hab. Marcina Matczaka z Uniwersytetu Warszawskiego dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do niektórych zawodów, zleconą przez Biuro Analiz Sejmowych:

„Projekt ustawy zawiera również inne rozwiązania, które mogą budzić pewne wątpliwości. Do takich rozwiązań należą np. przepisy dotyczące zawodu tłumacza przysięgłego. Projektowana regulacja zakłada obniżenie poziomu wykształcenia upoważniającego do uzyskania uprawnień zawodowych tłumacza przysięgłego. Konieczność ukończenia studiów magisterskich zastąpiono wymogiem ukończenia studiów I stopnia. Jednocześnie jednak projektodawca pozostawił furtkę dla dalszego obniżania wymogów formalnego wykształcenia, zgodnie z planowanym art. 15 pkt 1b projektu ustawy Minister Sprawiedliwości może, w drodze decyzji, zwolnić kandydata na tłumacza przysięgłego z wymogu posiadania wykształcenia określonego w ust. 1 pkt 5 [co najmniej studia wyższe I stopnia] w szczególności gdy liczba tłumaczy przysięgłych określonego języka jest niewystarczająca dla ochrony interesu społecznego i potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Wskazany przepis jest wielce nieprecyzyjny i niestety może stwarzać pole do nadużyć i arbitralnego podejmowania decyzji. Należy wskazać, że w postępowaniu w sprawie wydania ww. decyzji nie przewidziano żadnego merytorycznego ciała opiniodawczego, które mógłby wesprzeć Ministra Sprawiedliwości w dokonywaniu tego rodzaju rozstrzygnięć. W praktyce może się więc okazać, że na rynku pracy pojawi się duża grupa osób będących tłumaczami przysięgłymi ze średnim, a nawet podstawowym wykształceniem, co może stwarzać ryzyko dla rzetelności wykonywanych przez tłumaczy przysięgłych ważnych społecznie usług – istotnemu obniżeniu wymogów formalnego wykształcenia sprzeciwia się środowisko zawodowe tłumaczy (Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy).”
Całość ekspertyzy do pobrania ze strony: www.orka.sejm.gov.pl


Comments are closed