Zaproszenie do udziału w publikacji

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PUBLIKACJI: 10 LAT USTAWY O ZAWODZIE TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO, 10 LAT DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ. PRÓBA KRYTYCZNEGO BILANSU
W roku 2015 mija 10 rocznica wejścia w życie ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Kilkukrotne jej nowelizacje dowodzą, iż ta bardzo ważna dla środowiska tłumaczy ustawa mimo jej znaczenia i wagi nadal nie jest jeszcze rozwiązaniem doskonałym. Zmieniające się realia oraz zmieniające się pod wpływem Unii Europejskiej prawo zmusza do dalszych refleksji nad jej kształtem. Dziesiąta rocznica wejścia w życie ustawy wydaje się doskonałą okazją do podjęcia krytycznej dyskusji i refleksji nad jej funkcjonowaniem, zarówno w kontekście tego, co się dzięki wejściu jej w życie udało rozwiązać, jak i tego, co jeszcze wymaga korekty i co jest wyzwaniem na przyszłość.

Również wokół egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego, przeprowadzanego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, prowadzona jest od kilku lat w formie naukowej oraz popularnej ożywiona dyskusja, którą należy podsumować, wyciągając przydatne wnioski, by je ostatecznie przekuć na jeszcze lepsze rozwiązania na przyszłość. Zasadność toczonej dyskusji jest oczywista, bo i polska myśl przekładoznawcza przeżywająca w ostatnich latach dynamiczny rozwój jest obecnie zarówno w odniesieniu do kryteriów oceniania przekładu, jak i opisu kompetencji tłumacza słowa pisanego i mówionego w zupełnie innym miejscu niż była ona w momencie wejścia w życie ustawy. Również wiedza nasza na temat rozwiązań stosowanych w innych krajach jest dziś dużo większa niż w momencie uchwalania ustawy.

Projekt publikacji

Celem niniejszego projektu jest zatem krytyczne podsumowanie funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w ostatnich dziesięciu latach oraz przedstawienie działalności PKE, postawienie stosownych diagnoz stanu obecnego oraz zaproponowanie lepszych rozwiązań na przyszłość. Zdając sobie sprawę, iż zrealizowanie wszystkich propozycji nie będzie możliwe, bo niektóre z nich mogę się wykluczać, wyrażamy na-dzieję, że projekt przyczyni się do uświadomienia problematycznych obszarów i wpłynie pozytywnie na dalszą dyskusję na ich temat oraz doprowadzi do poprawy stanu obecnego. Dlatego też zapraszamy:

  • prawników,
  • członków PKE i jej konsultantów,
  • środowisko tłumaczy, w tym reprezentujące ich stowarzyszenia,
  • naukowe środowisko przekładoznawców,
  • przedstawicieli środowiska reprezentującego kandydatów na tłumaczy przysięgłych oraz
  • wszystkich innych zainteresowanych przedmiotową problematyką

do zajęcia stanowiska w formie artykułu lub w innej formie (przedstawienie postulatów, diagnozy stanu obecnego, sprawozdania odnośnie do głównych wątków i postulatów toczących się dyskusji itd.). Wynikiem projektu będzie książka, zawierające wszystkie teksty, które otrzymają pozytywną recenzję. Kierownicy projektu wyrażają nadzieję, że książka stanowić będzie asumpt do dalszych nowelizacji ustawy i do poprawy istniejących rozwiązań.

Dla uproszczenia chcielibyśmy, by dyskusja toczyła się wokół dwóch głównych obszarów tematycznych:

  • ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego,
  • egzaminu na tłumacza przysięgłego i PKE.

Prosimy o zgłoszenie tematu artykułu do 28.02.2015 r. i krótkiego streszczenia (do stu słów) na adres lechziel@umk.pl. Ostateczny termin składania artykułów: 30.06.2015 r.

Bolesław Cieślik
Zastępca Przewodniczącego PKE

Artur Dariusz Kubacki
Kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego w Instytucie Neofilologii UP w Krakowie

Lech Zieliński
Kierownik Zakładu Językoznawstwa w Katedrze Filologii Germańskiej UMK

Załącznik: ▪▪►


Comments are closed