Podsumowanie starań PT TEPIS o podwyższenie stawek wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych

Drodzy Członkowie i Sympatycy PT TEPIS, Tłumacze Przysięgli!

Od początku swojego powstania, tj. od niemal 30 lat, PT TEPIS walczy o godne warunki pracy i stawki wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych. Z chwilą wejścia w życie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz rozporządzenia o stawkach wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, tj. od 2004 r., stawki wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych zostały zamrożone. Od tego czasu do 2019 r. siła nabywcza polskiego złotego spadła niemal o 70%, zmalała także siła nabywcza wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych. 

Walcząc o godne wynagrodzenie tłumaczy, PT TEPIS zwracało się rokrocznie do wszystkich kolejnych ministrów sprawiedliwości o przywrócenie corocznej waloryzacji stawek oraz o zapewnienie w budżecie Ministerstwa Sprawiedliwości środków na ich podwyżkę. Ta piętnastoletnia walka nadal nie przynosi oczekiwanych rezultatów, pomimo zapowiedzi podwyższenia stawek złożonej przez obecne kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości w styczniu 2019 r. 

W roku 2014, z inicjatywy Towarzystwa TEPIS (link do pisma) powołany został ministerialny Zespół do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, dzięki czemu pojawiła się realna szansa na rozmowy o stawkach i statusie tłumaczy przysięgłych w Polsce. Do prac w Zespole obok jego pomysłodawcy – PT TEPIS zaproszono także przedstawicieli Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (STP), Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy (BST), zaś Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy (LST) dołączyło wkrótce jako obserwator. 

W ramach prac Zespołu, w dniu 16 grudnia 2016 r. ww. stowarzyszenia złożyły na ręce przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości propozycje wprowadzenia zmian do rozporządzenia o stawkach wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.  W odpowiedzi na ten projekt, dnia 12 kwietnia 2017 r. przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości zaproponowali tłumaczom przysięgłym podwyżkę liniową stawek w granicach 10-15%, co – przy stawce 23 zł za stronę – oznaczałoby podwyżkę o ok. 3 zł (sic!).  Stowarzyszenia nie przyjęły tej propozycji i wspólnie zwracały się do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry na piśmie domagając się jak najszybszej nowelizacji ww. rozporządzenia (5 maja 2017 r. i 2 grudnia 2017 r.) Przedstawiciele stowarzyszeń spotykali się także, aby wspólnie wypracować kolejną propozycję zmiany stawek. Taką propozycję PT TEPIS, STP, BST i LST przesłały Ministerstwu Sprawiedliwości dnia 8 lutego 2018 r. (Stowarzyszenia do MS, rozporządzenie, uzasadnienie)

W odrębnych pismach (1, 2) Towarzystwo TEPIS nadal jednak zabiegało o zabezpieczenie środków na podwyższenie stawek wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych, które to pisma publikowaliśmy w Biuletynie PT TEPIS, na stronie internetowej i profilu FB Towarzystwa. Interweniowaliśmy także osobiście, szukając pomocy także wśród  posłów na Sejm RP – w tym miejscu dziękujemy za wsparcie pani poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz i p. posłowi Pawłowi Lisieckiemu

Po spotkaniu przedstawicieli PT TEPIS z Ministrem Marcinem Warchołem, w dniu 15 czerwca 2018 r. przekazaliśmy Państwu optymistyczną informację, że Departament Budżetowy Ministerstwa Sprawiedliwości dysponuje możliwością przeznaczenia pewnych środków, ale ostateczna decyzja jest zastrzeżona dla Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry. 

Ministerstwo Sprawiedliwości (w piśmie z 4 lipca 2018 r. będącym odpowiedzią na pismo prezesa PT TEPIS z 5 czerwca 2018 r.) poinformowało nas, że projekt zmian rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia  za czynności tłumaczy przysięgłych, przygotowany przez stowarzyszenia tłumaczy w ramach Zespołu, został przeanalizowany przez właściwy w kwestiach finansowych Departament Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości, że dokonano w nim szeregu poprawek i, że ma być przedstawiony na posiedzeniu kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, które podejmie ostateczną decyzję odnośnie do dalszych prac legislacyjnych.

Dnia 25 września 2018 r. PT TEPIS skierowało odrębne pisma zarówno do  Prezesa Rady Ministrów jak i Ministra Sprawiedliwości wyrażając nadzieję na szybkie rozwiązanie problemu wynagrodzeń tłumaczy przysięgłych, zaś pod koniec roku, dnia 17 grudnia 2018 r. – apel do Ministra Sprawiedliwości o włączenie do porządku obrad kierownictwa Ministerstwa sprawy waloryzacji i podwyższenia wynagrodzenia dla tłumaczy przysięgłych oraz podjęcie decyzji odnośnie do projektu stowarzyszeń. Kopie tego pisma skierowaliśmy także do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. 

Dnia 1 października 2018 r. PT TEPIS opracowało kolejne pismo, do którego dołączyły jako sygnatariusze STP, BST i LST. W piśmie zwracaliśmy się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o długo oczekiwaną odpowiedź dotyczącą projektu zmian rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzeń za czynności tłumacza przysięgłego oraz o podjęcie bezzwłocznej decyzji w sprawie waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń, o które staramy się od wielu lat. 

Decyzji kierownictwa  Ministerstwa doczekaliśmy się dnia 10 stycznia 2019 r., kiedy to Minister Michał Wójcik i Minister Marcin Warchoł spotkali się z przedstawicielami PT TEPIS, STP, BST, LST, a także Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych. Podczas tego spotkania strona ministerialna zobowiązała się do wyasygnowania środków na podwyższenie stawek. Następnie, w piśmie Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2019 r. podano informację o konieczności przyjęcia rozwiązania kompromisowego pomiędzy postulatami tłumaczy oraz, że „skrajnym i niepożądanym rozwiązaniem byłoby odłożenie podwyżki na rok 2020”. Stawki miały być podwyższone o 50%, a zmiana ta miała nastąpić najwcześniej od 1 lipca 2019 r.

Dzisiaj wiemy, że proces legislacyjny trwał niebywale długo, a zamiast wprowadzenia w życie obiecanych podwyżek od dnia 1 lipca 2019 r. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało dnia 3 lipca 2019 r. projekt rozporządzenia na stronie Rządowego Centrum Legislacji i przekazało go do konsultacji publicznych.  

Po zasięgnięciu opinii wielu członków, Towarzystwo TEPIS przekazało swoje stanowisko. Zdecydowana większość konsultowanych tłumaczy, jak i Rada Naczelna PT TEPIS uznała, że należy zgodzić się na propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości, mimo że nie spełniają one oczekiwań tłumaczy i w zasadzie nie uwzględniają projektu stowarzyszeń przesłanego w lutym 2018 r. 

Od początku lipca 2019 r. przedstawiciele Rady Naczelnej PT TEPIS śledzą proces legislacyjny, rozmawiają telefonicznie i osobiście podczas spotkań z przedstawicielami Ministerstwa i nadal wyrażają nadzieję, że słowa kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, wypowiedziane w styczniu 2019 r. oraz potwierdzone na piśmie dnia 22 stycznia 2019 r. przez Ministra Michała Wójcika w piśmie do Stowarzyszeń zostaną bez dalszej już zbędnej zwłoki zamienione w czyn. 

W ramach opiniowania pojawiło się jednak stanowisko Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego, który poinformował Ministra Marcina Warchoła o braku możliwości sfinansowania projektowanych stawek. W tej sytuacji PT TEPIS bezzwłocznie zwróciło się (1 sierpnia 2019 r.) o przyspieszenie niezbędnych etapów i jak najszybszą publikację rozporządzenia. W odpowiedzi Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego (z dn. 12 sierpnia 2019 r.) Ministerstwo Sprawiedliwości  poinformowano PT TEPIS o dodatkowym etapie uzgodnień z Ministrem Finansów, a z tonu tego pisma, jak i pisma Ministra Marcina Warchoła (6 sierpnia 2019 r.) można było nadal wysnuć wniosek, że zakończenie procesu legislacyjnego nastąpi niebawem. Podobny wniosek można wysnuć z pisma Prokuratora Krajowego z dnia 10 września 2019 r. 

Wielu tłumaczy przysięgłych wyraża swoją frustrację z powodu niedotrzymania przez Ministra Sprawiedliwości przyrzeczenia złożonego tłumaczom na piśmie i niewprowadzenia w życie projektu rozporządzenia dnia 1 lipca 2019 r. Wszyscy zadajemy sobie pytanie, jak długo jeszcze my, tłumacza przysięgli, mamy pracować za tak skandalicznie niskie wynagrodzenie, biorąc pod uwagę nasze wykształcenie, wiedzę, umiejętności oraz odpowiedzialność.

W naszych działaniach zawsze mieliśmy wsparcie Państwa – Członków PT TEPIS – i za to wsparcie bardzo dziękujemy. Dzisiaj chcielibyśmy zaprosić wszystkich jeszcze niezrzeszonych tłumaczy, naszych Sympatyków, do zasilania szeregów Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS i do wspierania działań Rady Naczelnej i Zarządów Kół Terenowych. PT TEPIS działa w całym kraju, już zrzesza największą liczbę tłumaczy przysięgłych, ale wciąż nas jest za mało, abyśmy mieli faktyczny wpływ na sprawy, które nas żywotnie dotyczą.  W Polsce jest ponad 10 tysięcy tłumaczy przysięgłych, podobnie do liczby sędziów, i więcej niż prokuratorów. Wspólnie powinno nam się udać podtrzymywać wiarę w siłę także i naszej grupy zawodowej!

Rada Naczelna PT TEPIS widzi też konieczność większej konsolidacji organizacji zrzeszających tłumaczy przysięgłych. 

Wspólnie osiągniemy więcej!

W imieniu Rady Naczelnej PT TEPIS 

Zofia Rybińska

prezes 


Comments are closed