Biuletyny PT TEPIS


71, jesień 2009 – zima 2010

Biu­le­tyn TE­PIS nr 71, je­sień 2009 – zi­ma 2010 ► Eu­ro­pej­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Tłu­ma­czy Są­do­wych “EU­LI­TA” ► Pro­jekt “AVI­DI­CUS” ► XIII Re­pe­ty­to­rium dla Tłu­ma­czy Przy­się­głych i Spe­cja­li­stycz­nych ► Pra­wo do do­li­cza­nia po­dat­ku VAT ► Prze­ciw­ko dez­in­for­ma­cji dzien­ni­kar­skiej TVP1 ► Spra­woz­da­nie KOZ za rok 2009 ► O god­no­ści za­wo­do­wej tłu­ma­cza przy­się­głe­go ► Umo­wa ubez­pie­cze­nia OC człon­ków TE­PIS-u ► Spo­łecz­ność głu­chych i ich tłu­ma­cze ► Po­że­gna­nie Pro­fe­sor Ja­dwi­gi Ko­niecz­nej-Twar­dzi­ko­wej ► Współ­pra­ca z ILS UAM ► Au­spi­cje dla IP­SKT UMK ► Ar­gen­tyń­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Tłu­ma­czy Przy­się­głych ► Ol­ga Bu­ru­ki­na – tłu­macz, pro­fe­sor i… ► Kon­fe­ren­cja w Ber­li­nie “Tłu­ma­cze­nie ku przy­szło­ści” ► XXIII Warsz­ta­ty Prze­kła­du Praw­ni­cze­go i Spe­cja­li­stycz­ne­go w War­sza­wie ► VIII Kra­kow­skie Re­pe­ty­to­rium dla Tłu­ma­czy Przy­się­głych i Spe­cja­li­stycz­nych ► Wro­cław­ska dys­ku­sja pa­ne­lo­wa Biuletyn nr 71, 201 PDF

70, lato 2009

Biu­le­tyn TE­PIS nr 70, la­to 2009 ► Nie tyl­ko opre­sja łą­czy prze­zor­nych ► XXIII Warsz­ta­ty Prze­kła­du Praw­ni­cze­go i Spe­cja­li­stycz­ne­go ► La­bo­ra­to­rium na­uczy­cie­li przed­mio­tu: Sta­tus i ety­ka za­wo­do­wa tłu­ma­cza przy­się­głe­go ► Pi­smo RPO do PT TE­PIS ► Pi­smo RPO do MS ► Pi­smo MS do RPO ► Ja­kie pra­wa na­ru­szo­no zmniej­sza­jąc staw­ki o VAT? ► Nie­ofi­cjal­nie o no­we­li­za­cji roz­po­rzą­dze­nia ws. wy­na­gro­dze­nia za czyn­no­ści tłu­ma­cza przy­się­głe­go ► War­szaw­skie spo­tka­nie part­ne­rów pro­jek­tu “EU­LI­TA” ► TE­PIS na fo­rum FIT ► Ubez­pie­cze­nie OC człon­ków TE­PIS-u ► Współ­pra­ca człon­ków TE­PIS-u z Wy­dzia­łem Fi­lo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go ► Po­ro­zu­mie­nia o współ­pra­cy uczel­ni z człon­ka­mi TE­PIS-u w uzna­niu dla ro­li prak­ty­ków ► Oso­bli­wo­ści sy­tu­acji tłu­ma­cza przy­się­głe­go we Fran­cji i w Szwaj­ca­rii ► Ame­ry­ka­nin w War­sza­wie czy­li nie­zwy­kły tłu­macz-po­li­glo­ta z Wa­szyng­to­nu Biuletyn nr 70, 201 PDF

69, wiosna 2009

Biuletyn TEPIS nr 69, wiosna 2009 ► TEPIS? Nie dla beztroskich! ► Skarga PT TEPIS do Rzecznika Praw Obywatelskich ► Pismo w odpowiedzi na list otwarty PT TEPIS do Ministra Sprawiedliwości ► Sprawozdanie KOZ za rok 2008 ► Zalecenia Forum Refleksji nad Wielojęzycznością i Kształceniem Tłumaczy Sądowych Komisji Europejskiej ► Liese Katschinka odznaczona medalem P.F. Faille ► Osiemdziesiąte urodziny Albina Tybulewicza ► Zmarł prof. zw. dr hab. Eugeniusz Piontek, Członek Honorowy PT TEPIS ► Pożegnanie Jerzego Róziewicza, przewodniczącego Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców “Forum” ► Tłumacze w Wielkiej Brytanii: Continuing Professional Development czyli zaplanuj własne doskonalenie zawodowe w sposób systematyczny ► Tłumacze w służbie UE ► Działalność Kół Dolnośląskiego i Górnośląskiego ► Warunki uzyskania tytułu Członka Eksperta Biuletyn nr 69, 2009 PDF

68, zima 2009

Biuletyn TEPIS nr 68, zima 2009 ► Status tłumacza sądowego: zafrasowana Europa i beztroska Polska ► VII Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS ► Aktywni członkowie wyróżnieni “Odznaką za Zasługi dla PT TEPIS” ► XXII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego ► Wycofanie projektu nowelizacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego ► Okrojony projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia tłumacza przysięgłego ► List otwarty PT TEPIS do Ministra Sprawiedliwości ► Jak rozliczać przychody tłumaczy przysięgłych za czynności zlecone przez sąd ► Ustawowe “korzystanie z praw autorskich” ► XVIII Światowy Kongres FIT w Szanghaju ► Szkolenia dla nauczycieli przekładu specjalistycznego ► Tłumacze przysięgli w Szwecji ► Badania stawek wynagrodzenia tłumaczy przez Stowarzyszenie Tłumaczy Niemieckich BDÜ ► Zapraszamy na repetytoria, laboratoria i warsztaty dla tłumaczy w 2009 r. Biuletyn nr 68, 2009 PDF

67, lato 2008

Biuletyn TEPIS nr 67, lato 2008 ► Historyczna VI kadencja władz Towarzystwa TEPIS ► VII Walne Zgromadzenie Członków PT TEPIS ► XXII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego ► I Lubuskie Repetytorium Tłumaczy Przysięgłych ► Pierwsze wydanie Laboratorium Tłumacza Przysięgłego ► Posiedzenia komisji sejmowych nt. nowelizacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego ► Kolejny monit do MS bez odpowiedzi ► Pismo do MS w sprawie zasad Kodeksu tłumacza przysięgłego ► Porozumienie z Wydziałem Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW ► IX Międzynarodowe Forum Tłumaczenia Sądowego i Urzędowego w Tampere w Finlandii ► Tłumacze sądowi w krajach Unii Europejskiej ► Nowy europejski projekt “Forum Refleksji nt. Wielojęzyczności i Kształcenia Tłumaczy” Biuletyn nr 67, 2008 PDF