Tłumacz przysięgłyDefinicja zawodu tłumacza przysięgłego i tłumaczenia poświadczonego

Zawód tłumacza przysięgłego jest zawodem zaufania publicznego, funkcjonującym w oparciu o ustawę z 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U.2019.1326 t.j. z dnia 17 lipca 2019 r., dalej zwana „UZTP”). Uprawnienie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego nabywa osoba, która kumulatywnie spełnia warunki formalne określone w art. 2 UZTP oraz złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski (egzamin na tłumacza przysięgłego). Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i ustnej, a przeprowadza go Państwowa Komisja Egzaminacyjna powoływana przez Ministra Sprawiedliwości. Uzyskanie uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, potwierdzone świadectwem wydawanym przez Ministra Sprawiedliwości, nie jest równoznaczne z prawem do jego faktycznego wykonywania. Prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego uzyskuje się po łącznym spełnieniu następujących warunków: zdaniu egzaminu zawodowego, złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.  Ustawa z dnia 25 listopada 2004…

Sprawozdania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej  Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości publikuje coroczne sprawozdania z postępowań prowadzonych przez Komisję. Poniżej załączamy linki do sprawozdań za kolejne lata działalności Komisji: Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2021  Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2020 Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2019 Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2018 Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2017 Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2016 Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2015 Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2014 Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2013 Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2012 Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2011


Repertorium tłumacza przysiegłego

Aktualnie obowiązujące Zasady oceny poprawności prowadzenia repertorium czynności tłumacza przysięgłego stosowane przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości (obowiązują od 21 listopada 2019): www.gov.pl Zasady oceny poprawności prowadzenia repertorium czynności tłumacza przysięgłego stosowane przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości obowiązujące od 10 grudnia 2012 r. do 21 listopada 2019 r. Pismo Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie kontroli repertorium tłumaczy przysięgłych zamieszkałych za granicą


Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego

KODEKS ZAWODOWY TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO przyjęty uchwałą Rady Naczelnej PT TEPIS nr 1/X/19 z dnia 12 stycznia 2019 roku, został opracowany na podstawie wniosków członków Towarzystwa oraz niezrzeszonych tłumaczy przysięgłych przez Komitet Redakcyjny z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości oraz członków Międzyinstytucjonalnego Komitetu Konsultacyjnego. Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego przedstawia zasady zarówno etyki zawodowej (Dział I), jak i praktyki zawodowej tłumacza przysięgłego (Dział II). Kodeks ten zastępuje Kodeks tłumacza przysięgłego opracowany w 2011 r.  i stanowi jego kontynuację, aktualizację oraz rozszerzenie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w latach 2015 i 2016 oraz zmian innych przepisów prawa. Kodeks kierujemy do wszystkich tłumaczy przysięgłych już praktykujących, jak i nowo ustanawianych przez Ministra Sprawiedliwości. Zgodnie z uchwałą Rady Naczelnej PT TEPIS zalecamy jego stosowanie tłumaczom przysięgłym na potrzeby tłumaczenia poświadczonego i ustnego w ramach wykonywania czynności tłumacza przysięgłego oraz odpowiednio tłumaczom pełniącym funkcje tłumaczy sądowych powołanych ad hoc i tłumaczom języka migowego, niezależnie…