Tłumacz przysięgłyDefinicja zawodu tłumacza przysięgłego i tłumaczenia poświadczonego

Zawód tłumacza przysięgłego jest zawodem zaufania publicznego, funkcjonującym w oparciu o ustawę z 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U.2019.1326 t.j. z dnia 17 lipca 2019 r., dalej zwana „UZTP”). Uprawnienie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego nabywa osoba, która kumulatywnie spełnia warunki formalne określone w art. 2 UZTP oraz złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski (egzamin na tłumacza przysięgłego). Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i ustnej, a przeprowadza go Państwowa Komisja Egzaminacyjna powoływana przez Ministra Sprawiedliwości. Uzyskanie uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, potwierdzone świadectwem wydawanym przez Ministra Sprawiedliwości, nie jest równoznaczne z prawem do jego faktycznego wykonywania. Prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego uzyskuje się po łącznym spełnieniu następujących warunków: zdaniu egzaminu zawodowego, złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.  Ustawa z dnia 25 listopada 2004…

Sprawozdania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej  Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości publikuje coroczne sprawozdania z postępowań prowadzonych przez Komisję. Poniżej załączamy linki do sprawozdań za kolejne lata działalności Komisji: Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2021 ► Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2020 ► Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2019 ► Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2018 ► Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2017 ► Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2016 ► Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2015 ► Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2014 ► Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2013 ► Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2012 ► Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2011 ►


Repertorium tłumacza przysiegłego

Aktualnie obowiązujące Zasady oceny poprawności prowadzenia repertorium czynności tłumacza przysięgłego stosowane przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości (obowiązują od 21 listopada 2019): ► Zasady oceny poprawności prowadzenia repertorium czynności tłumacza przysięgłego stosowane przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości obowiązujące od 10 grudnia 2012 r. do 21 listopada 2019 r. ► Pismo Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie kontroli repertorium tłumaczy przysięgłych zamieszkałych za granicą ►


Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego

KODEKS ZAWODOWY TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO przyjęty uchwałą Rady Naczelnej PT TEPIS nr 1/X/19 z dnia 12 stycznia 2019 roku, został opracowany na podstawie wniosków członków Towarzystwa oraz niezrzeszonych tłumaczy przysięgłych przez Komitet Redakcyjny z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości oraz członków Międzyinstytucjonalnego Komitetu Konsultacyjnego. Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego przedstawia zasady zarówno etyki zawodowej (Dział I), jak i praktyki zawodowej tłumacza przysięgłego (Dział II). Kodeks ten zastępuje Kodeks tłumacza przysięgłego opracowany w 2011 r.  i stanowi jego kontynuację, aktualizację oraz rozszerzenie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w latach 2015 i 2016 oraz zmian innych przepisów prawa. Kodeks kierujemy do wszystkich tłumaczy przysięgłych już praktykujących, jak i nowo ustanawianych przez Ministra Sprawiedliwości. Zgodnie z uchwałą Rady Naczelnej PT TEPIS zalecamy jego stosowanie tłumaczom przysięgłym na potrzeby tłumaczenia poświadczonego i ustnego w ramach wykonywania czynności tłumacza przysięgłego oraz odpowiednio tłumaczom pełniącym funkcje tłumaczy sądowych powołanych ad hoc i tłumaczom języka migowego, niezależnie…