Biuletyny PT TEPIS


Biuletyn

Biu­le­tyn TE­PIS, wy­da­wa­ny od 1990 ro­ku, jest obec­nie do­stęp­ny wy­łącz­nie dla człon­ków To­wa­rzy­stwa, któ­rzy otrzy­mu­ją go pocz­tą elek­tro­nicz­ną w for­ma­cie pdf.

Biu­le­tyn TE­PIS in­for­mu­je czy­tel­ni­ków o naj­waż­niej­szych wy­da­rze­niach w ży­ciu za­wo­do­wym tłu­ma­czy w kra­ju, głów­nie o sta­tu­sie praw­nym (w tym rów­nież o prze­pi­sach po­dat­ko­wych) tłu­ma­czy przy­się­głych i je­go ak­tu­al­nych zmia­nach, jak rów­nież o wy­stą­pie­niach i opi­niach na ten te­mat To­wa­rzy­stwa TE­PIS, in­nych or­ga­ni­za­cji za­wo­do­wych tłu­ma­czy oraz urzę­dów i in­sty­tu­cji. Czę­sto po­ja­wia­ją się też in­for­ma­cje na te­mat pro­ble­mów za­wo­do­wych tłu­ma­czy w in­nych kra­jach Eu­ro­py i świa­ta.

Czy­tel­ni­cy Biu­le­ty­nu TE­PIS znaj­du­ją w ko­lej­nych nu­me­rach szcze­gó­ło­we omó­wie­nie wie­lu kwe­stii – waż­nych nie tyl­ko dla adep­tów za­wo­du – w dzia­le „Pro­ble­my prak­ty­ki za­wo­do­wej tłu­ma­cza przy­się­głe­go”, któ­ry obej­mu­je au­to­ry­ta­tyw­ne wy­po­wie­dzi człon­ków eks­per­tów PT TE­PIS współ­pra­cu­ją­cych z Wy­dzia­łem Tłu­ma­czy Przy­się­głych Mi­ni­ster­stwa Spra­wie­dli­wo­ści i z Ko­mi­sją Od­po­wie­dzial­no­ści Za­wo­do­wej Tłu­ma­czy Przy­się­głych przy Mi­ni­strze Spra­wie­dli­wo­ści na te­mat prak­tycz­ne­go sto­so­wa­nia prze­pi­sów pra­wa oraz za­sad Ko­dek­su tłu­ma­cza przy­się­głe­go.

Czytaj więcej…


87, zima 2018

TEPIS Biuletyn 87
Biuletyn TEPIS nr 87, 2018
KRONIKA PT TEPIS ► Konferencja Translating Europe ► Konferencja PT TEPIS i Walne Zgromadzenie ► Lista osób odznaczonych Brązowym Krzyżem Zasługi ► Lista osób odznaczonych Odznaką za Zasługi dla PT TEPIS ► Obrady w Sekcjach Językowych ► Walne zebrania i wybory w Kołach PT TEPIS ► Informacja o postępach prac Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego ► Interpelacje poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz; Zapytanie posła Jana Mosińskiego
DOSKONALENIE ZAWODOWE ► Szkolenia Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS ► Szkolenia Sekcji Językowych ► EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych Tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych ► EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych Podstawy ukraińskiego prawa karnego i cywilnego ► Cykl webinarów dla Członków PT TEPIS ► Szkolenie dotyczące rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) ► Doskonalenie Zawodowe w Kołach PT TEPIS
WAŻNE PISMA ► Do Prezesa Krajowej Rady Notarialnej ► Odpowiedź na pismo Wydziału do Walki z Korupcją ► Do Wydziału Neofilologii UAM ► Do Komendy Głównej ► Stanowisko w sprawie kwalifikowania zawieranych przez tłumaczy umów o dzieło jako umów o świadczenie usług
CZŁONKOWIE PT TEPIS NA KONFERENCJACH ► Konferencja ELRC w Brukseli
PROBLEMY PRAKTYKI ZAWODOWEJ ► Kasy fiskalne w 2018 roku ► Kazus – tajemnica zawodowa w postępowaniu cywilnym ► Odpowiedzi na pytania naszych członków ► Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Sprawiedliwości 2017 r.
PT TEPIS NA FORUM MIĘDZYNARODOWYM ► Konferencja i Walne Zgromadzenie FIT Europe w Barcelonie ► Zaproszenie na XIII Forum Tłumaczenia Sądowego
SPOTKANIA ► Spotkanie w STP ► Projekt „Profesjonalny Tłumacz-Świadomy Klient” ► Spotkanie w Centrum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego: dr Marta Czyżewska „O zwyczajach bożonarodzeniowych w Niemczech” ► Zwiedzanie Muzeum Warszawy ► Propozycja wspólnego wyjścia do teatru
TŁUMACZE NESTORZY ► Helena Ostyk-Narbutt – 70 lat pracy jako tłumacz przysięgły
SPRAWY CZŁONKOWSKIE ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Ekspertom PT TEPIS ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych ► Składka członkowska PT TEPIS ► Liczba członków PT TEPIS

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.


86, lato 2017

TEPIS Biuletyn 86
Biuletyn TEPIS nr 86, 2017
KRONIKA PT TEPiS ► Miły początek roku 2017 – spotkanie noworoczne w siedzibie PT TEPiS ► Informacja o postępach prac Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego ► Interpelacja Poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz ► Odpowiedź na interpelację
DOSKONALENIE ZAWODOWE ► Liczy się jakość ► EXPERTUS – Laboratorium Tłumaczenia Specjalistycznego ► Szkolenia Sekcji Angielskiej ► Szkolenia Sekcji Hiszpańskiej ► Szkolenia Sekcji Niemieckiej ► Szkolenia Sekcji Francuskiej ► Szkolenie Sekcji Południowo-Zachodnio Słowiańskiej ► Szkolenia Sekcji Włoskiej ► Szkolenia VERBUM i PRINCIPIUM ► EXPERTUS ► RepetytoriadlaTłumaczy ► Akcje szkoleniowe Kół PT TEPiS ► Wielkopolskie Koło PT TEPiS – relacja ze spotkania ► Repozytorium Materiałów Szkoleniowych ► Nowa strona PT TEPiS
WAŻNE PISMA ► Pisma do MS ► Interwencja w sprawie przetargów
WAŻNE SPOTKANIA ► Spotkanie z przedstawicielami w Biurze GIODO ► Spotkanie z przedstawicielami Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ► Spotkanie w Centrum im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Warszawie
CZŁONKOWIE PT TEPiS NA KONFERENCJACH ► Trzy konferencje w Kołobrzegu 41 ► Praktyczne szkolenie dla sędziów, prokuratorów, adwokatów i funkcjonariuszy organów ścigania ► Międzynarodowa konferencja „Points of view in translation and interpreting” ► Konferencja „Tłumaczenie tekstów prawnych unii europejskiej: doświadczenia i perspektywy”
PROBLEMY PRAKTYKI ZAWODOWEJ ► Sprawozdanie z działalności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości za 2016 rok
PT TEPiS NA FORUM MIĘDZYNARODOWYM ► Konferencja i Walne Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych EULITA ► KongresFIT
KONFERENCJA I WALNE ZGROMADZENIE PT TEPiS ► Walne Zgromadzenie PT TEPiS ► Program Konferencji PT TEPiS
PROBLEMY PRAKTYKI ZAWODOWEJ ► Spotkanie z przedstawicielami w biurze GIODO ► Wskazówki dotyczące wypełniania formularza zgłoszenia zbioru danych do rejestracji (GIODO)
WSPOMNIENIA ► Profesor Andrzej Kopczyński ► dr inż. Maria Metzler
SPRAWY CZŁONKOWSKIE ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Ekspertom PT TEPiS ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych ► Składka członkowska PT TEPiS ► Liczba członków PT TEPiS

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.


85, zima 2017

TEPIS Biuletyn 85
Biuletyn TEPIS nr 85, 2017
► Podsumowanie Konferencji – XXX Warsztaty Przekładu ► Rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości – prace Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego ► Nowe Wielkopolskie Koło PT TEPIS ► Repozytorium materiałów szkoleniowych PT TEPIS ► Laboratorium – Focus na tłumaczenie aktów stanu cywilnego ► Laboratorium PRINCIPIUM ► Laboratorium EXPERTUS – szkolenia Sekcji Angielskiej ► Laboratorium EXPERTUS – szkolenia Sekcji Niemieckiej ► Szkolenia Sekcji Włoskiej ► Szkolenia w Kołach Terenowych w roku 2016 ► Ważne pisma ► Inscenizacja sprawy karnej – spotkanie ze studentami w ILS UW ► Bezprecedensowa inicjatywa Ambasady Rumunii w Warszawie ► Medius Currens – Konferencja pt. „Tłumacz w kulturze. Kultura tłumaczenia” ► Dzień Tłumacza we Wrocławiu ► Konferencja pt. „Translating Europe Workshop” ► Konferencja Fundacji „Court Watch” ► II Konferencja Programu Koordynacji Zasobów Języków Europejskich ► Planowana konferencja i walne zgromadzenie Stowarzyszenia EULITA ► Planowany Kongres FIT w Brisbane, Australia ► Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 ► Obyczaj ważniejszy niż religia ► Opinia prawna: Czy tłumacz przysięgły może pozwać policję o zapłatę wynagrodzenia za tłumaczenie i zaległe odsetki? ► Problemy praktyki zawodowej tłumaczy przysięgłych ► Orientacyjne wolnorynkowe ceny za tłumaczenie ► Gratulujemy tytułu nowym Członkom Ekspertom i Członkom Zwyczajnym ► Witamy nowych Członków Nadzwyczajnych ► Składka członkowska PT TEPIS ► Liczba członków PT TEPIS ► Tabela stawek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.


84, wiosna 2016

TEPIS Biuletyn 84
Biuletyn TEPIS nr 84, 2016
► 25-lecie PT TEPIS ► Podsumowanie Konferencji Jubileuszowej 2015 ► Nowa siedziba PT TEPIS ► Rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości – prace Zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego ► Repetytoria dla tłumaczy w Kołach PT TEPIS ► Repetytoria dla tłumaczy w Warszawie + fotorelacja ► Noworoczne spotkania Tepisjan ► Udział PT TEPIS w konsultacjach społecznych ► VI Zgromadzenie EULITA ► PT TEPIS w FIT ► LIT Search – pilotażowy projekt dotyczący utworzenia bazy danych tłumaczy sądowych Unii Europejskiej zakończony ► Spotkanie PT TEPIS-Sądy Okręgowe w Warszawie ► Pismo do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podwyżek dla tłumaczy przysięgłych ► Tablica informacyjna ► 25. lecie Wydawnictwa Translegis ► ISO 17100, czyli pierwsza międzynarodowa norma dotycząca usług tłumaczeniowych ► Cięcia wynagrodzeń tłumaczy w Wielkiej Brytanii ► Tłumacze w Japonii ► Instytucja tłumacza przysięgłego w Szwecji ► Konferencja pt. „Współpraca pomiędzy instytucjami przestrzeni sprawiedliwości i organizacjami pozarządowymi” ► Konferencja Fundacji Court Watch Polska ► Prezes PT TEPIS członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego międzynarodowej konferencji Critical Link 8 ► Warsztat ELRC w Polsce ► Nasz przedstawiciel na Ogólnopolskim Kongresie Organizacji Pozarządowych ► PT TEPIS na konferencji „Przekład tekstów specjalistycznych – norma a uzus” ► PT TEPIS na II Kongresie Tłumaczy Lubelszczyzny ► Towarzystwo TEPIS naukowo ► Ogólnopolska Konferencja Translatoryczna „Translatoryka i Translacje” ► Konferencja Europejskiego Forum Języka Migowego (EFSLI) ► Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej za 2015 ► Opinia prawna – zwrot zarobku lub dochodu z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu w razie nieskorzystania z usług tłumacza ► Zmiany w przepisach prawa ► Problemy praktyki zawodowej tłumaczy przysięgłych ► Wspomnienie o Patrycji Kuryszko ► Wspomnienie o Dr René Haeseryn ► Orientacyjne wolnorynkowe ceny za tłumaczenie

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.