Biuletyny PT TEPIS


77, wiosna – lato 2012

TEPIS Biuletyn 77
Biuletyn TEPIS nr 77, wiosna – lato 2012
► O wartościach nieprzemijających czyli jak dojrzeć pełną połowę szklanki ► Krajowe Forum Tłumaczy Przysięgłych 2012 ► List otwarty do Ministra Sprawiedliwości RP ► Konferencja czeskiej Izby Tłumaczy Sądowych w Pradze ► Tłumacze podczas EURO 2012 ► Repetytoria i Warsztaty dla tłumaczy w pierwszej połowie 2012 r. ► Laboratorium dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych – II. edycja ► Ankieta „Tłumacze przysięgli 2012” ► Sprawozdanie KOZ za rok 2011 ► Unijny projekt „AVIDICUS 2” ► Videoconferencing and Interpreting in Criminal Proceedings ► Projekt normy ISO/CD 13611 „Tłumaczenie ustne – wskazówki nt. tłumaczenia środowiskowego” ► Warsztaty „TRAFUT” w Madrycie i Helsinkach ► Komitet ds. Tłumaczenia Audiowizualnego Międzynarodowej Federacji Tłumaczy ► Tłumacze sądowi Republiki Czeskiej ► Tłumacze sądowi w Anglii ► Wspomnienie o Ryszardzie Duliniczu

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.


76, jesień 2011 – zima 2012

TEPIS Biuletyn 76
Biuletyn TEPIS nr 76, jesień 2011 – zima 2012
► Nowe władze PT TEPIS na kadencję 2011-2014 ► II Laboratorium „Tłumaczenie na odległość i notacja” ► XVIII Repetytorium dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych ► 15th Anniversary of the Chamber of Court Appointed Interpreters and Translators of the Czech Republic ► Protest przeciw udziałowi tłumaczy w EURO 2012 ► Apel o solidarność zawodową tłumaczy przysięgłych ► XXV Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego ► Tłumacz w świecie dyplomacji na XII Krakowskim Repetytorium Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych ► Konferencja projektu unijnego „Optimale” w Brukseli ► Nagrody PSBT za profesjonalizację branży tłumaczeń ► Warsztaty unijnego projektu „TRAFUT” w Lublanie ► Historia niesławnego biura tłumaczeń ► Odeszli wielcy tłumacze i translatorycy: Eugene Nida, Peter Newmark i Ewald Osers ► American Translators Association

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.


75, wiosna – lato 2011

TEPIS Biuletyn 75
Biuletyn TEPIS nr 75, wiosna – lato 2011
► VIII Walne Zgromadzenie Członków ► Sprawozdanie z działalności w VII kadencji w latach 2008-2011 ► XXV Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego ► Laboratorium dla Kandydatów na Tłumacza Przysięgłego ► Stanowisko ws. zmiany ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego ► Laboratorium Tłumaczenie na Odległość i Notacja ► Pierwszy sukces Koła Podlaskiego ► XI Krakowskie Repetytorium Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych ► X Międzynarodowe Forum Komitetu ds. Tłumaczenia Sądowego i Prawniczego FIT w Paryżu ► TEPIS na warsztatach „Optimale” w Wilnie ► I Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia EULITA w Hanowerze ► XIX Światowy Kongres FIT w San Francisco ► Nowy projekt UE „TRAFUT – Szkolenie dla Przyszłości” ► Odszedł pierwszy wiceprezes Towarzystwa TEPIS ► Duńskie Stowarzyszenie Tłumaczy Urzędowych

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.


74, jesień 2010 – zima 2011

TEPIS Biuletyn 74
Biuletyn TEPIS nr 74, jesień 2010 – zima 2011
► Rok wielkiego pogotowia ► Krajowe Pogotowie Tłumaczy ► Sprawozdanie KOZ za rok 2010 ► XXIV Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego ► Przekład jest podróżą ► I Białostockie Repetytorium Tłumaczy Przysięgłych ► XVI Repetytorium Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych w Warszawie ► VI Szczecińskie Laboratorium Tłumaczy ► III Lubuskie Repetytorium Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych Języka Niemieckiego ► Opuścił nas Witold Straus ► Partnerzy unijnego projektu „AVIDICUS” w Warszawie ► O przyjaźni Pani Profesor Kielar z tłumaczami z okazji osiemdziesięciolecia urodzin ► Konferencja „Translation Management Europe 2010” w Krakowie ► Słownik uniwersytecki niemiecko-polski online ► NAATI czyli kwalifikowanie tłumaczy w Australii ► Po niderlandzku – In het nederlands graag ► Tłumacze TEPIS-u w akcji

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.


73, lato 2010

TEPIS Biuletyn 73
Biu­le­tyn TE­PIS nr 73, la­to 2010
► Dwu­dzie­sto­le­cie To­wa­rzy­stwa TE­PIS 1990-2010 ► No­mi­no­wa­ni do od­zna­czeń pań­stwo­wych ► Wy­róż­nie­ni Od­zna­ką za Za­słu­gi dla PT TE­PIS ► Lie­se Kat­schin­ka abo­ut TE­PIS ► XXIV Warsz­ta­ty Prze­kła­du Praw­ni­cze­go i Spe­cja­li­stycz­ne­go ► II Szcze­ciń­skie La­bo­ra­to­rium Im­po­sta­cji Gło­su Tłu­ma­cza ► III Szcze­ciń­skie La­bo­ra­to­rium Tłu­ma­czy ► AVI­DI­CUS – In­ter­na­tio­nal Sym­po­sium: Vi­de­ocon­fe­ren­ce and Re­mo­te In­ter­pre­ting in Le­gal Pro­ce­edings ► No­we­li­za­cja Ko­dek­su tłu­ma­cza przy­się­głe­go ► Opi­nia PT TE­PIS nt. sta­żu i te­stu dla kan­dy­da­tów na tłu­ma­cza przy­się­głe­go spo­za Pol­ski ► Ka­sy fi­skal­ne dla tłu­ma­czy ► TE­PIS na V La­ty­no­ame­ry­kań­skim Kon­gre­sie Tłu­ma­czy ► Mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja w Bir­ming­ham „Cri­ti­cal Link 6: In­ter­pre­ting in a Chan­ging Land­sca­pe” ► Tłu­ma­cze w Sta­nach Zjed­no­czo­nych ► Kwa­dra­tu­ra ko­ła ukła­du: klient – agen­cja – tłu­macz – urząd

Treść Biuletynu dostępna dla członków PT TEPiS po zalogowaniu.