Bez kategorii
Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na pismo PT TEPIS

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na pismo PT TEPIS, wystosowane do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry 5 czerwca 2018 r., w którym czternasty już rok z rzędu zawracaliśmy się o podwyższenie stawek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.
Wcześniej, 8 lutego 2018 r., wspólnie z STP, BST i LST, przesłaliśmy projekt zmiany Rozporządzenia ws. stawek wynagrodzenia. Mamy nadzieję, że kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości podejmie decyzję już bez dalszej zbędnej zwłoki
pp 2018-07-04


Żegnamy Kolegę Jacka Przeniosło, tłumacza przysięgłego języka albańskiego

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu w dniu 6 lipca 2018 roku, w wieku 77 lat, naszego Drogiego Kolegi dr Jacka Przeniosło, tłumacza przysięgłego języka albańskiego, wieloletniego członka PT TEPIS.
Pan dr Jacek Przeniosło był nie tylko wieloletnim tłumaczem języka albańskiego, ale i współtwórcą Towarzystwa Polsko-Albańskiego, jego wieloletnim prezesem i Prezesem Honorowym.
My zapamiętamy dr Przeniosło nie tylko jako znakomitego tłumacza, ale przede wszystkim jako bardzo życzliwego Kolegę, aktywnie wspierającego działalność Towarzystwa TEPIS, dobrego i ciepłego człowieka oraz wielkiego przyjaciela Albanii i Kosowa.
Cześć Jego pamięci!
Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie i Najbliższym
składa
Rada Naczelna i Członkowie Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS


Spotkanie z ministrem Marcinem Warchołem w sprawie podniesienia stawek tłumaczy przysięgłych oraz z wiceprezesem Krajowej Rady Notarialnej w sprawie danych osobowych na aktach notarialnych

W piątek 15 czerwca 2018 r. odbyło się planowane od dawna spotkanie z ministrem Marcinem Warchołem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. PT TEPIS reprezentowali wiceprezes Joanna Miler-Cassino, członek Rady Naczelnej Anna Setkowicz-Ryszka i członek Komisji Rewizyjnej dr Mieczysław Żochowski. Wspomagał nas pan poseł Paweł Lisiecki, który już wcześniej rozmawiał z ministrem Warchołem w sprawie podniesienia stawek tłumaczy przysięgłych. Na spotkaniu obecny był także pan Karol Dałek, Zastępca Dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Podczas spotkania minister Marcin Warchoł zapewnił przedstawicieli PT TEPIS o tym, że podziela nasze przekonanie o konieczności podniesienia stawek dla tłumaczy przysięgłych, a Departament Budżetowy Ministerstwa Sprawiedliwości dysponuje możliwością przeznaczenia pewnych środków na ten cel. Ostateczna decyzja należy jednak do Ministra Sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry. Na nasze pytanie, kiedy możemy spodziewać się decyzji minister Warchoł wyraził nadzieję, że nastąpi to jeszcze przed rozpoczęciem wakacji.

Minister Marcin Warchoł z uznaniem przyjął Kodeks Zawodowy Tłumacza Przysięgłego – efekt prac Międzyinstytucjonalnego Komitetu Redakcyjnego, w którego skład weszli między innymi pan Wojciech Ulitko – Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, pan Maciej Mitera – Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz pan Bolesław Cieślik – Naczelnik Wydziału Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Minister uznał za pożyteczne rozpropagowanie Kodeksu przez umieszczenie go na stronie Internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

W piątek przedstawiciele PT TEPIS w osobach wiceprezes Joanny Miler-Cassino, Anny Setkowicz-Ryszki i Jerzego Wrzesińskiego odbyli także inne ważne spotkanie z panem Tomaszem Kotem, wiceprezesem Krajowej Rady Notarialnej. Spotkanie dotyczyło danych osobowych tłumaczy przysięgłych wpisywanych przez notariuszy do aktów notarialnych w związku z pismem Krajowej Rady Notarialnej z dnia 13 kwietnia 2018 r. [Pismo KRN], którego treść nie do końca nas satysfakcjonuje.

Pan Tomasz Kot udzielił nam obszernych wyjaśnień, z których wynikało, że notariusze zobowiązani są umieszczać w akcie notarialnym wszelkie dane dotyczące dokumentu, na podstawie którego identyfikują tłumaczy przysięgłych. Nie ma możliwości wypracowania wspólnych wytycznych zawierających „instrukcje” zobowiązujące notariuszy do ograniczenia liczby danych osobowych tłumaczy umieszczanych w aktach notarialnych, bowiem Krajowa Rada Notarialna nie ma tego rodzaju kompetencji.

Wypracowaliśmy jednak satysfakcjonujące rozwiązanie, choć na jego wprowadzenie będzie trzeba trochę poczekać. Pan prezes zaproponował najbardziej optymalne rozwiązanie legislacyjne, a mianowicie przepi w rozporządzeniu wykonawczym wprowadzającym legitymację tłumacza przysięgłego. Wprowadzenie legitymacji dla tłumaczy przysięgłych uzgodniono już na drugim posiedzeniu zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, które odbyło się w dniu 4 listopada 2015 r. Rozwiązanie proponowane przez pana Tomasza Kota przewiduje zastąpienie dokumentu tożsamości (i zaświadczenia o wpisie na listę tłumaczy przysięgłych) legitymacją tłumacza przysięgłego, co pozwoli uniknąć umieszczania w akcie notarialnym pełnych danych tłumaczy przysięgłych. Propozycję konkretnego przepisu PT TEPIS przedstawi oczywiście na kolejnym posiedzeniu zespołu do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Podczas spotkania pan Tomasz Kot przyjął nasze zaproszenie do udziału w tegorocznej konferencji PT TEPIS. My z kolei zostaliśmy poproszeni o przygotowanie artykułu do publikacji w periodykach wydawanych przez Krajową Radę Notarialną, w którym przedstawilibyśmy nasze doświadczenia i ewentualne postulaty dotyczące współpracy z notariuszami.