Glosariusze, słowniki autorskie


Prawo wekslowe

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”. Glosariusz opracował Tomasz Borkowski, główny terminolog Wydawnictwa Translegis bankier – banker czek certyfikowany – certified cheque czek na okaziciela – bearer cheque czek na zlecenie – cheque to order czek niezupełny – incomplete cheque czek potwierdzony – marked cheque czek przyjęty – accepted cheque czek rozrachunkowy – settlement cheque czek wizowany – advised cheque czek zaginiony – lost cheque czek zakreślony – crossed cheque dłużnik czekowy – debtor under a cheque forma czeku – form of a cheque odpis czeku – copy of a cheque…

Prawo czekowe

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”. Glosariusz opracował Tomasz Borkowski, główny terminolog Wydawnictwa Translegis bankier – banker czek certyfikowany – certified cheque czek na okaziciela – bearer cheque czek na zlecenie – cheque to order czek niezupełny – incomplete cheque czek potwierdzony – marked cheque czek przyjęty – accepted cheque czek rozrachunkowy – settlement cheque czek wizowany – advised cheque czek zaginiony – lost cheque czek zakreślony – crossed cheque dłużnik czekowy – debtor under a cheque forma czeku – form of a cheque odpis czeku – copy of a cheque…

Fundusze inwestycyjne

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”. Glosariusz opracował Tomasz Borkowski, główny terminolog Wydawnictwa Translegis baza instrumentów pochodnych – base for derivative instruments bliskie powiązania – close links certyfikat inwestycyjny – investment certificate depozytariusz funduszu (inwestycyjnego) – (investment) fund’s depositary firma inwestycyjna – investment firm fundusz aktywów niepublicznych – non-public asset fund fundusz inwestycyjny otwarty (fio) – open-end investment fund fundusz inwestycyjny podstawowy – basic investment fund fundusz inwestycyjny powiązany – related investment fund fundusz inwestycyjny zamknięty (fiz) – closed-end investment fund fundusz portfelowy – portfolio fund fundusz rynku pieniężnego –…

Podatek od towarów i usług

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”. Glosariusz opracował Tomasz Borkowski, główny terminolog Wydawnictwa Translegis antyki – antiques deklaracja podatkowa dla podatku od towarów i usług – goods and services tax return deklaracja VAT – VAT return dokument wywozu – exportation document drobny przedsiębiorca – small entrepreneur działalność rolnicza – agricultural activity dzieło sztuki – work of art eksport towarów – export of goods ewidencja obrotu – turnover records ewidencja sprzedaży – sales record faktura VAT RR – VAT RR invoice faktura WE – EC invoice gospodarstwo leśne…

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Polsko-angielski glosariusz Basic Polterm 2004 podstawowych terminów występujących w ww. ustawie polskiej Glosariusz zawiera terminy odnoszące się do pojęć najważniejszych instytucji prawnych: stosunków i czynności prawnych oraz ich podmiotów i przedmiotów wymienionych w tytułach poszczególnych części ustawy i w definicjach ustawowych. Ekwiwalenty angielskie należą do zunifikowanego systemu terminologii prawnej Polterm i są stosowane przez Wydawnictwo Translegis w tłumaczeniach zbioru pt. “The Polish Law Collection”. Glosariusz opracował Tomasz Borkowski, główny terminolog Wydawnictwa Translegis budżet państwa – State budget dochód roczny – annual income działalność rolnicza – agricultural activity działalność wykonywana samodzielnie – activity carried on individually dział specjalny produkcji rolnej – special branch of agricultural production emerytura – retirement pension koszt uzyskania przychodu – revenue earning cost kwota podatku – tax amount lokal mieszkalny – living accommodation lokal użytkowy – business premises nieograniczony obowiązek podatkowy – unlimited tax liability odpis amortyzacyjny – depreciation write-off odsetki od…